Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti užimtumo didinimo programoje numatytus darbus, atrankos komisijos nuostatai

 

Darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti užimtumo didinimo programoje numatytus darbus, atrankos komisija:

 

Valdas Šateika – Kupiškio rajono savivaldybės vicemeras (Komisijos pirmininkas);

Gražina Dalinkevičienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos sekretorė);

Laima Bartulienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja;

Jurgita Einorytė – Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Kupiškio skyriaus vedėja;

Gėnė Knizikevičienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vedėja.

 


 
PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2022 m. balandžio 19  d. įsakymu Nr. ADV-281

 

DARBDAVIŲ, PAGEIDAUJANČIŲ ĮGYVENDINTI UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOJE NUMATYTUS DARBUS, ATRANKOS KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti užimtumo didinimo programoje numatytus darbus, atrankos komisijos (toliau – Komisija) nuostatai reglamentuoja jos darbo organizavimą, funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę.

2. Komisija sprendžia darbdavių atrankos klausimus Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) užimtumo didinimo programoje (toliau – Užimtumo didinimo programa) numatytoms priemonėms atlikti.

3. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi nešališkumo, konfidencialumo, objektyvumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų. Priimdama sprendimus Komisija yra savarankiška.

4. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, Savivaldybės tarybos patvirtinta Užimtumo didinimo programa, Darbdavių atrankos Kupiškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo programai įgyvendinti tvarkos aprašu (toliau – Aprašas),kitais įstatymais bei teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Nuolat veikiančią Komisiją sudaro ir jos sudėtį keičia Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu.

6. Komisija vykdo darbdavių atranką (konkursą) Užimtumo didinimo programai įgyvendinti.

7. Komisija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

7.1. rengia ir skelbia Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie darbdavių atranką Užimtumo didinimo programoje numatytiems darbams atlikti;

7.2. nagrinėja, vertina pateiktas paraiškas balais pagal paraiškų vertinimo kriterijus, užpildo paraiškos prioritetinio vertinimo pažymą (Aprašo 3 priedas)ir, atsižvelgdama į Užimtumo didinimo programai organizuoti skirtas lėšas, atrenka darbdavius;

7.3. atrinktų darbdavių sąrašą (nurodydama darbdavius, numatomus atlikti darbus, darbų trukmę, dalyvių skaičių ir lėšas) pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

8. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

8.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš Savivaldybės administracijos, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Kupiškio skyriausir darbdavių, pageidaujančių dalyvauti įgyvendinant Užimtumo didinimo programą, informaciją ir dokumentus, reikalingus jos funkcijoms atlikti;

8.2. kviesti į komisijos posėdžius Savivaldybės administracijos ir darbdavių atstovus;

9. Komisijos nariai privalo:

9.1. dalyvauti posėdžiuose, o apie neatvykimą į posėdį informuoti Komisijos pirmininką iš anksto;

9.2. užpildyti ir pasirašyti Komisijos nario nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą (pridedama).

                                                     

  IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

10. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Posėdžiai rengiami pagal poreikį.

11. Komisijos pirmininkas inicijuoja Komisijos posėdžius ir jiems vadovauja. Jeigu Komisijos pirmininkas nedalyvauja posėdyje, posėdžiui vadovauja Komisijos pasiūlytas narys.

12. Apie rengiamą posėdį Komisijos nariams pranešama ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki posėdžio. Prireikus skubiai surengti komisijos posėdį, jos nariai gali būti kviečiami posėdžio dieną.

13. Komisijos sprendimai įforminami protokolu.

14. Komisija sprendimus priima posėdyje balsų dauguma, atviru balsavimu. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas.

15. Komisijos posėdžio darbo organizavimo procedūrinius klausimus, nenumatytus komisijos darbo reglamente, sprendžia komisijos pirmininkas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Komisijosnuostatai gali būti keičiami Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

17. Komisijos nariai už savo veiklą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________________________

 

 

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2024 M. BALANDŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. ADV-131 „DĖL DARBDAVIŲ ATRANKOS
KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI
ĮGYVENDINTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ADV-148

2024-05-02

 

 

 


Darbdavių atrankos Kupiškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo programai įgyvendinti tvarkos aprašas

 


 

 

 

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2024-05-10 11:58
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“