Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Pranešėjų apsauga

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

 

Pažeidimas – Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme apibrėžtas kaip įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su įstaiga.

 

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 3 straipsnyje numatyta, kad asmenys informaciją apie pažeidimus gali teikti dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.

 

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta Aprašo 11 punkte nurodyta informacija ir nurodyta, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

 

 Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, Administracijoje ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

- elektroniniu paštu [email protected], atsiųsdamas užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą, kuriame turi būti pateikta Aprašo 11 punkte nurodyta informacija;

- paštu Kupiškio rajono savivaldybės administracijai, adresu: Vytauto g. 2, LT- 40115 Kupiškis, atsiųsdamas užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą, kuriame turi būti pateikta Aprašo 11 punkte nurodyta informacija. Siunčiant pranešimą paštu, po adresato pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

- žodžiu, tiesiogiai atvykęs į Savivaldybės administraciją pas Kompetentingą subjektą (306 kab., L. Stuokos Gucevičiaus a. 14, Kupiškis); tel. 8-459-46844

 

 Pranešimo apie pažeidimą Savivaldybei forma

 

  • Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nurodo, kada sužinojo apie galimą pažeidimą, konkrečias faktines aplinkybes, asmenį, kuris rengiasi daryti, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą, informaciją apie galimus tokio asmens motyvus darant pažeidimą. Nurodo, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta, jei taip, – kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas, pateikia duomenis apie pažeidimo liudininkus, taip pat nurodo savo vardą, pavardę, darbovietę, gyvenamosios vietos adresą (arba el. pašto adresą) korespondencijai gauti ir kitus duomenis ryšiui palaikyti. Jei įmanoma, prideda rašytinius ar kitokius turimus duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius. Taip pat asmuo gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti.
  •  Atsakingas specialistas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys ir informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys.
  • Atsakingas specialistas, gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant per dvi darbo dienas raštu informuoja šį asmenį apie informacijos gavimo faktą.
  • Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti ją pateikusio asmens duomenis, yra supažindinami su atsakomybe už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo priedas) ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims.
  •  Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kuriems pagal atliekamas funkcijas tapo žinomi asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo.

 

 

Asmenis, teikiantiems informaciją apie pažeidimus, aktualūs šie teisės aktai:

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis, pranešėjams gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės.

 

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra numatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą įskundimą ar pranešimą apie nebūtą nusikaltimą.

 

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2024-03-14 13:57
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“