Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KUPIŠKIO R. SAV., KUPIŠKIO M., MAIRONIO G. 2, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO


KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KUPIŠKIO R. SAV., KUPIŠKIO M., MAIRONIO G. 2, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2024 m. gegužės 17 d. Nr. MV-176

Kupiškis       

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 3 dalimi, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 2.4 papunkčiu ir Kupiškio miesto bendruoju planu iki 2026 metų, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. TS-19 „Dėl Kupiškio miesto bendrojo plano iki 2026 metų patvirtinimo“:

1. N u s p r e n d ž i u pradėti rengti žemės sklypo Kupiškio r. sav., Kupiškio m., Maironio g. 2, formavimo ir pertvarkymo projektą.

2. N u s t a t a u projekto tikslus:

2.1. suformuoti apie 0,1100 ha ploto kitos paskirties žemės sklypą prie esamo administracinio pastato, un. Nr. 5799-0000-7012, pagal pridedamą schemą;

2.2. žemės sklypui nustatyti naudojimo būdą – visuomeninės paskirties teritorijos;

2.3. žemės sklypui nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

2.4. suprojektuoti reikalingus servitutus.

3. N u r o d a u šį potvarkį paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės merui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                           Algirdas Raslanas

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2024-05-17 10:06
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“