Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

 

2024 m. balandžio 11 d. Nr. MV-121

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu    Nr.  TS-89 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 69 ir 92  punktais:

1. Š a u k i u 2024 m. balandžio 19 d. 9 val. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdį Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Vitražų salėje.

2. S u d a r a u Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projektą ir t e i k i u svarstyti šiuos Savivaldybės tarybos sprendimų projektus:

2.1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ 2023 metų veiklos ataskaitos ir metinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ 2023 metų veiklos ataskaitos ir metinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.3. Dėl UAB „Kupiškio vandenys“ 2023 metų veiklos ataskaitos ir metinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.4. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.5. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.6. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro 2023  metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.7. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.8. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2022 metų visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos patvirtinimo.

2.9. Dėl pritarimo paraiškos „Kupiškio rajono turizmo paslaugų prieinamumo gerinimas“ teikimui ir finansavimui.

2.10. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.11. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr.  TS-175 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

2.12. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte ir jungtinės veiklos sutarties pasirašymui.

2.13 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kaimo rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos sudarymo ir Kupiškio rajono savivaldybės kaimo rėmimo programos nuostatų patvirtinimo.

2.14. Dėl Kupiškio vaikų lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ nuostatų patvirtinimo.

2.15. Dėl Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo.

2.16. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo    Nr.  TS-73 ,,Dėl Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos atlygintinai teikiamų paslaugų kainų nustatymo ir gautų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.17. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1–4 klasių mokinių mokymo plaukti programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.18. Dėl Lėšų karjeros specialistų etatams finansuoti Kupiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.19. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr.  TS-293 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo Savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.20. Dėl pritarimo projekto ,,Kūrybinės veiklos erdvė – Gedimino g. 53B“ paraiškos teikimui ir projekto įgyvendinimui.

2.21. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių sąrašų sudarymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

2.22. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimo  Nr.  TS-17 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais taisyklių, keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo stotelėse tvarkos aprašo, viešųjų paslaugų teikimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais poreikio nustatymo tvarkos aprašo ir autobusų stočių steigimo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.23. Dėl viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.

2.24. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Kupiškio Raudonojo Kryžiaus draugijai.

2.25. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.

2.26. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.

2.27. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kupiškio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.

2.28. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kupiškio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.

2.29. Dėl sutikimo perleisti valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 5720/0010:21, nuomos teisę.

2.30. Dėl valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 5720/0007:50, unikalus Nr. 4400-3987-9286, esančio K. Šimonio g. 1A, Kupiškio mieste, Kupiškio rajono savivaldybėje, naudojimosi dalių nustatymo ir nuomos.

2.31. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario, pavaduojančio Kupiškio rajono savivaldybės merą ar laikinai einančio mero pareigas, paskyrimo.

2.32. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

2.33. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2023 metų ataskaitos patvirtinimo.

2.34. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio maksimalaus dydžio nustatymo.

2.35. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio maksimalaus dydžio nustatymo.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės merui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                 Algirdas Raslanas

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2024-04-11 16:12
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“