Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Asmens duomenų apsauga

 

  Asmens duomenų tvarkymo Kupiškio rajono savivaldybės administracijoje taisyklės

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracija asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

 

Asmens duomenų subjekto teisės

 

 • Teisė susipažinti su asmens duomenimis − turi teisę pateikti prašymą gauti informaciją, kokiais tikslais yra tvarkoma informacija, kokie duomenys yra tvarkomi, kiek laiko saugomi duomenys.
 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis, duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištaisyti duomenis pateikęs prašymą.
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), pateikus prašymą.
 • Teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, bei kai asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus, įskaitant profiliavimą, remiantis tomis nuostatomis, užpildant sutikimą / nesutikimą kaupti duomenis.
 • Teisė, kad duomenų subjektui nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą, pateikus prašymą.

 

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

 

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

 

 • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Kupiškio rajono savivaldybės administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis. (Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, el. p. [email protected], tel. (8 459) 35 500).
 • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Kupiškio rajono savivaldybės administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

 

Asmens teisės nėra absoliučios

 

 • Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:
 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

 • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūną.

 

Duomenų apsaugos pareigūnas:

Irmantas Gudas

Vytauto g. 2, 108 kab., LT-40115 Kupiškis

Tel. (8 459) 35 527, el. p. [email protected]

 

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

 

Jeigu asmuo nesutinka su Kupiškio rajono savivaldybės administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

 

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo

 

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija

A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius

Tel. (8 5)  271 2804, 279 1445

Faks. (8 5)  261 9494

El. p. [email protected]

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2021-10-04 09:21
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“