Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Žemės ūkio ir bendruomenių skyrius

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. ADP-184

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO IR BENDRUOMENIŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai nustato Kupiškio rajono savivaldybės administracijosŽemės ūkio ir bendruomenių skyriaus (toliau – skyrius) tikslus ir uždavinius, apibrėžia jo funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą, atsakomybę bei kitus veiklos klausimus.

2. Skyrius yra Kupiškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) struktūrinis padalinys, turintis antspaudą, blankus su skyriaus pavadinimu.

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Žemės ūkio ir kaimo plėtros, Ūkininko ūkio, Melioracijos, kitais įstatymais bei teisės aktais, tarp jų Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės administracijos nuostatais ir šiais nuostatais.

4. Skyrius savo veiklos klausimais bendrauja ir bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ministerijomis, kitomis valstybės ir Savivaldybės institucijomis, įmonėmis, įstaigomis, kitų savivaldybių skyriais, žemdirbių savivaldos organais, kaimo bendruomenėmis taip pat su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais.

5. Skyrius, rengdamas dokumentus, vadovaujasi Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

  1. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

6.1. įgyvendinti Savivaldybėje valstybės politiką žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros srityse ir teikti informaciją žemės ūkio subjektams paramai gauti;

6.2. organizuoti agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą, skatinti ekologinį ūkininkavimą, tausojančią žemdirbystę;

6.3. palaikyti ryšius su valstybinėmis ir visuomeninėmis žemės ūkio institucijomis sprendžiant žemės ūkio, melioracijos ir bendruomenių klausimus;

6.4. vykdyti nustatyta tvarka valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių apskaitą ir jų priežiūrą.

 

7. Skyriaus pagrindinės funkcijos:

7.1. teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti kaimo plėtros programas, finansuojamas iš valstybės biudžeto, taip pat rengti kaimo plėtros programų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, projektus, Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka juos teikti tvirtinti Savivaldybės tarybai bei organizuoti jų įgyvendinimą;

7.2. informuoti žemės ūkio subjektus ir kaimo bendruomenes apie Valstybės ir Europos Sąjungos teikiamą paramą;

7.3. dalyvauti rengiant bei įgyvendinant ilgalaikes ir trumpalaikes Savivaldybės tarybos patvirtintas infrastruktūros programas kaime;

7.4. rengti melioracijos ir su ja susijusių statinių projektavimo užduotis, organizuoti šiuose objektuose statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbus bei šių darbų finansavimą ir baigtų darbų priėmimą;

7.5. organizuoti melioracijos darbų techninę ir autorinę priežiūrą, išduoti technines sąlygas infrastruktūros objektams melioruotoje žemėje ir kitose vietovėse projektuoti;

7.6. stebėti melioracijos statinių būklę ir fiksuoti MelGis sistemoje;

7.7. tvarkyti MelGis duomenų bazę naudojant ArcMap programą;

7.8. derinti įvairių žinybų techninių darbo projektų ir geodezijos bei topografijos nuotraukas;

7.9. registruoti traktorius, traktorines priekabas, kelių tiesimo mašinas, savaeiges mašinas;

7.10. vykdyti žemės ūkio technikos valstybines apžiūras, kontroliuoti mašinų techninę būklę;

7.11. registruoti ūkininkų ūkius Ūkininkų ūkių registre;

7.12. tvarkyti Ūkininkų ūkio registrą;   

7.13. registruoti/atnaujinti žemės ūkio valdas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre;

7.14. išduoti išrašus turgavietėms dėl duomenų apie valdos ekonominio dydžio vienetą (EDV);

7.15. vykdyti valstybės ir savivaldybės turto, priskirto skyriui valdyti patikėjimo teise, apskaitą, organizuoti šio turto priežiūrą bei apsaugą;

7.16. konsultuoti Savivaldybės teritorijoje besisteigiančius žemės ūkio kooperatyvus, žemės ūkio bendroves, kitus žemės ūkio subjektus bei bendruomenes, teikti jiems metodinę pagalbą ir konsultuoti, informuoti fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;

7.17. konsultuoti žemės ūkio subjektus apie galimybę gauti paramą iš valstybės ar Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonių, esant būtinumui teikti pasiūlymus Nacionalinei mokėjimų agentūrai paramos teikimo klausimais;

7.18. priimti prašymus dėl atsietų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už galvijus, karves, žindenes ir telyčias;

7.19. priimti prašymus dėl papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už bulius;

7.20. apskaičiuoti medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą;

7.21. apskaičiuoti padarytus nuostolius dėl gyvūnų užkrečiamų ligų padarytus padarinius;

7.22. administruoti paramos teikimą bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą;

7.23. administruoti tiesiogines išmokos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus;

7.24. nustatyta tvarka nagrinėti gaunamus gyventojų ir organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus;

7.25. dalyvauti organizuojant kaimo gyventojų švietimą, apžiūras, muges, seminarus, parodas, ūkininkų mokymus, varžytuves;

7.26. dalyvauti rengiamuose seminaruose, pasitarimuose, mokymuose;

7.27. vykdyti kitas Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais bei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas.

 

III.  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

8. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami jiems pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

8.1. gauti operatyvią informaciją, statistinius ir kitus duomenis, reikalingus skyriaus užduotims atlikti, iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir kitų Savivaldybės biudžetinių įstaigų;

8.2. turėti  įrengtas ir reikiamu inventoriumi aprūpintas darbo vietas ir patalpas;

8.3. dalyvauti susirinkimuose, pasitarimuose, seminaruose, posėdžiuose ir kituose renginiuose skyriaus funkcijų vykdymo klausimais;

8.4. pagal suteiktus įgaliojimus dalyvauti įvairių komisijų darbe;

8.5. teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl komisijų, darbo grupių sudarymo pagal skyriaus kompetenciją iškilusiems klausimams ir problemoms nagrinėti;

8.6. turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja galiojantiems įstatymams;

8.7. kelti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

8.8. tikrinti, kaip melioracijos statinių naudotojai, nuomininkai arba savininkai laikosi valstybei priklausančių melioracijos statinių naudojimo ir priežiūros taisyklių bei panaudos sutarčių reikalavimų;

8.9. derinti ir dalyvauti svarstant įvairių statinių melioruotose žemėse statybos ir rekonstravimo projektus, žemėtvarkos projektus bei schemas;

8.10. dalyvauti susirinkimuose su bendruomenėmis ir skatinti jų kūrimąsi;

8.11. organizuoti, įgyvendinti ir vykdyti Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, pavedimus bei nurodymus, kurie susiję su skyriaus veikla ir nustatyta tvarka atsiskaityti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui už skyriaus veiklą.

 

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9.Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Savivaldybės administracijos direktorius.

10. Kitus skyriaus darbuotojus – karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis – Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš juos atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius.

11. Už darbą skyriaus valstybės tarnautojams apmokama Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

12. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atlieka funkcijas, nurodytas jų pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtinta Savivaldybės administracijos direktorius.

13.Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui, o skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi skyriaus vedėjui.

14. Skyriaus vedėjas:

14.1. organizuoja skyriaus darbą, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbuotojų veiklą;

14.2. atsako už skyriaus uždavinių, funkcijų, įgaliojimų, numatytų šiuose nuostatuose, vykdymą, darbuotojų darbo drausmę ir pareigų vykdymą;

14.3. atstovauja skyriaus interesams santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis.

15. Už šiuose nuostatuose numatytų pareigų, taip pat skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymuose numatytų funkcijų netinkamą vykdymą skyriaus valstybės tarnautojai atsako Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2021-12-28 16:51
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“