Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyrius

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. ADP-207

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai nustato Kupiškio rajono savivaldybės administracijosViešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus(toliau – skyrius) tikslus ir uždavinius, apibrėžia jo funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą, atsakomybę bei kitus veiklos klausimus.

2. Skyrius yra Kupiškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) struktūrinis padalinys, kuris tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui.

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais,    Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimaisbei kitais teisės aktais, tarp jų Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės administracijos nuostatais ir šiais nuostatais.

4. Skyrius, rengdamas dokumentus, vadovaujasi Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

5.1. organizuoti viešųjų pirkimų procedūras;

5.2. koordinuoti, kad įsigyjant reikiamas prekes, paslaugas ar darbus, racionaliai būtų naudojamos valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšos ar iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos;

5.3. užtikrinti tinkamą atliekamų viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

5.4. kurti ir diegti strateginio planavimo sistemą, inicijuoti ir koordinuoti Savivaldybės projektų paraiškų rengimą finansinei paramai gauti;

5.5. siekti pritraukti į rajoną investicijas;

5.6. analizuoti ir apibendrinti įvairių sričių informaciją, susijusią su projektų rengimu ir įgyvendinimu bei teikti išvadas ir pasiūlymus vadovybei.

6. Pagrindinės skyriaus funkcijos:

6.1. rengti viešųjų pirkimų, planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais, planų projektus (pagal pirkimų iniciatorių pateiktus duomenis) ir teikti tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;

6.2. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka skelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Savivaldybės interneto svetainėje tais metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinę;

6.3. rengti pirkimų organizavimo tvarkos aprašo, supaprastintų pirkimų taisyklių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo, įgaliojimų projektus, kuriais atlikti pirkimo procedūras įgaliojama kita perkančioji organizacija, ir kitus su pirkimais susijusius vidaus dokumentų projektus bei tikrinti jų atitiktį galiojantiems teisės aktams, esant poreikiui, rengti minėtų dokumentų pakeitimus bei nustatyta tvarka teikti juos administracijos direktoriui tvirtinti ir organizuoti aukščiau minėtų dokumentų įgyvendinimą. Skelbti patvirtintas supaprastintų pirkimų taisykles ir jų pakeitimus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

6.4. atlikti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų verčių apskaičiavimą teisės aktų nustatyta tvarka. Teikti pasiūlymus viešųjų pirkimų komisijoms dėl pirkimo būdo parinkimo;

6.5. organizuoti Savivaldybės vykdomų viešųjų pirkimų pirkimo dokumentų projektų rengimą, rengti pirkimo dokumentų projektus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus. Teikti Viešųjų pirkimų komisijai (toliau – Komisija), pirkimų organizatoriams pirkimo dokumentų projektus;

6.6. rengti viešųjų pirkimų sutartis pagal Viešųjų pirkimų įstatyme keliamus reikalavimus;

6.7. atlikti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus veiksmus, reikalingus viešiesiems pirkimams organizuoti ir vykdyti;

6.8. nustatyta tvarka skelbti techninių specifikacijų projektus;

6.9. organizuoti bei vykdyti pirkimus, atliekamus naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos katalogu;

6.10. skyriaus darbuotojai, administracijos direktoriaus pavedimu, privalo atlikti viešųjų pirkimų vykdytojo, komisijos nario, sekretoriaus funkcijas;

6.11. rengti raštus, pranešimus, teikti informaciją ir pasiūlymus, susijusius su viešaisiais pirkimais, Savivaldybės administracijos direktoriui, jo įgaliotiems asmenims, kitiems asmenims ir institucijoms, turinčioms tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

6.12. viešųjų pirkimų klausimais konsultuoti pirkimų iniciatorius;

6.13. tvarkyti dokumentus savo kompetencijos klausimais, organizuoti skyriaus dokumentų valdymą, užtikrinti tinkamą jų saugojimą Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka;

6.14. Savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Viešieji pirkimai“ pateikti informaciją apie vykdomus viešuosius pirkimus, Savivaldybės administracijos teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų procesą;

6.15. atlikti nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus ir jų pakeitimų stebėseną, ir laiku inicijuoti lokalinių teisės aktų pakeitimus, susijusius su pakeitimų įgyvendinimu;

6.16. rengti Savivaldybės strateginius planus, koordinuoti jų įgyvendinimą, bei rengti kasmetines ataskaitas ir teikti pasiūlymus;

6.17. rengti ilgalaikių ir trumpalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektus, teikti juos tvirtinti Savivaldybės tarybai;

6.18. konsultuoti interesantus skyriaus kompetencijos klausimais;

6.19. teikti projektų paraiškas atsakingoms pagal priskirtą sritį ministerijoms dėl projektų finansavimo iš valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms;

6.20. apibendrinti ir susisteminti Savivaldybės administracijos padalinių pateiktus pasiūlymus dėl strateginio plano. Kontroliuoti šio plano vykdymą ir teikti pasiūlymus nustatyta tvarka dėl jo keitimo;

6.21. apibendrinti ir susisteminti iš programų koordinatorių gautą informaciją apie strateginio plano programų įgyvendinimą ir rengti programų įgyvendinimo ataskaitą;

6.22. kontroliuoti visų projektų, kuriuose dalyvauja Savivaldybės administracija, vykdymą. Teikti pasiūlymus administracijos direktoriui dėl projektų vykdytojų skatinimo;

6.23. susisteminti ir teikti monitoringo rodiklius apie strateginio plano programų įgyvendinimą;

6.24. konsultuoti visų projektų, kuriuose dalyvauja Savivaldybės administracija, vykdytojus su projektų vykdymu susijusiais klausimais;

6.25. bendradarbiauti su valstybės ir Savivaldybės įstaigomis, įmonėmis, kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, kitų savivaldybių panašią veiklą vykdančiais padaliniais;

6.26. nustatyta tvarka nagrinėti gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais;

6.27. rengti Savivaldybės institucijų sprendimų projektus visais savo kompetencijos klausimais;

6.28. vykdyti kitas Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais bei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas.

 

III.  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami jiems pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

7.1. gauti iš Savivaldybės administracijos padalinių informaciją, susijusią su pavestų užduočių vykdymu;

7.2. nepriimti iš Savivaldybės administracijos specialistų viešųjų pirkimų dokumentų, neatitinkančių Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, reikalavimų;

7.3. teikti informaciją administracijos direktoriui apie pastebėtus viešųjų pirkimų organizavimo pažeidimus;

7.4. inicijuoti Savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus veikla, projektų rengimą;

7.5. gauti operatyvią informaciją, statistinius ir kitus duomenis, reikalingus skyriaus užduotims atlikti, iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir kitų Savivaldybės biudžetinių įstaigų;

7.6. turėti  įrengtas ir reikiamu inventoriumi aprūpintas darbo vietas ir patalpas;

7.7. dalyvauti susirinkimuose, pasitarimuose, seminaruose, posėdžiuose ir kituose renginiuose skyriaus funkcijų vykdymo klausimais;

7.8. pagal suteiktus įgaliojimus dalyvauti įvairių komisijų darbe;

7.9. kelti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

7.10. turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja galiojantiems įstatymams.

 

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8.Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Savivaldybės administracijos direktorius.

9. Kitus skyriaus darbuotojus – karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis – Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš juos atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius.

10. Už darbą skyriaus valstybės tarnautojams apmokama Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

11. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atlieka funkcijas, nurodytas jų pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtinta Savivaldybės administracijos direktorius.

12.Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui, o skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi skyriaus vedėjui.

13. Skyriaus vedėjas:

13.1. organizuoja skyriaus darbą, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbuotojų veiklą;

13.2. atsako už skyriaus uždavinių, funkcijų, įgaliojimų, numatytų šiuose nuostatuose, vykdymą, darbuotojų darbo drausmę ir pareigų vykdymą;

13.3. atstovauja skyriaus interesams santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis.

14. Už šiuose nuostatuose numatytų pareigų, taip pat skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymuose numatytų funkcijų netinkamą vykdymą skyriaus valstybės tarnautojai atsako Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2021-12-28 17:00
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“