Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Vidaus administravimo skyrius

PATVIRTINTA
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ADP-189KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Vidaus administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimą.
2. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.
3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės administracijos nuostatais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.
4. Skyriaus vedėjo ir kitų Skyriaus specialistų – karjeros valstybės tarnautojų – skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, – Lietuvos Respublikos darbo kodekse.
5. Nuostatus, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų (toliau – specialistai) pareigybių aprašymus, pareiginius nuostatus tvirtina, tarnybinio atlyginimo dydį tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
6. Skyrius turi spaudą su pavadinimu „Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyrius“.


II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS


7. Skyriaus uždaviniai:
7.1.    kokybiškai ir tinkamai organizuoti Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos dokumentų valdymą ir kontrolę;
7.2.    organizuoti ir tobulinti asmenų priėmimo ir aptarnavimo kokybę Savivaldybėje, tvarkyti prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;
7.3.    organizuoti atvykusių pas Savivaldybės vadovus asmenų aptarnavimą ir aptarnavimą telefonu;
7.4.    atlikti organizacinius ir techninius darbus, reikalingus Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos komitetų, Savivaldybės mero, Savivaldybės mero pavaduotojo, Savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, padalinių, reikalingų Savivaldybės funkcijoms įgyvendinti, veiklai užtikrinti;
7.5.    informuoti visuomenę apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės, Savivaldybės administracijos veiklą, kontroliuoti valstybinės kalbos vartojimą;
7.6.    užtikrinti teisės aktų projektų ir priimtų teisės aktų publikavimą ir viešinimą;
7.7.    organizuoti oficialios informacijos teikimą žiniasklaidai ir Savivaldybės administracijos informacijos skelbimą Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt;
7.8.    administruoti Savivaldybės interneto svetainės turinio tvarkymo sistemą, skelbti Savivaldybės interneto svetainėje Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir struktūrinių teritorinių padalinių parengtą informaciją;
7.9.    užtikrinti efektyvų Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ir likviduotų įmonių archyvinių dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
7.10.    organizuoti administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimą ir duomenų teikimą centralizuotai viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo ir analizės informacinei sistemai;
7.11.    formuoti Savivaldybės administracijos politiką diegiant pažangias informacines ir telekomunikacines technologijas;
7.12.    koordinuoti informacinių technologijų vystymo planus, strategijas, pasiūlymus susijusius su informacinėmis technologijomis;
7.13.    organizuoti ir kontroliuoti informacinių technologijų kūrimo, diegimo, atnaujinimo procesus, kompiuterių techninės ir programinės įrangos bei biuro įrangos diegimą ir priežiūrą.
8. Skyrius, vykdydamas nustatytus jam uždavinius, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka šias funkcijas:
8.1. asmenų aptarnavimo:
8.1.1.    registruoja juridinių asmenų korespondenciją, fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, atlieka pirminį jų tvarkymą, nukreipia per dokumentų valdymo sistemą pagal paskirtį vykdytojams;
8.1.2.    asmens pageidavimu, informuoja jį apie prašymą nagrinėjantį valstybės tarnautoją ar darbuotoją ir prašymo nagrinėjimo eigą;
8.1.3.    kontroliuoja asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir atsakymų parengimo, išsiuntimo terminus;
8.1.4.    įgyvendina asmenų aptarnavimo Savivaldybėje gerinimo priemones ir iniciatyvas;
8.1.5.    nagrinėja prašymus ir skundus pagal Skyriaus kompetenciją;
8.1.6.    teikia asmenims informaciją apie Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių veiklą, nukreipia juos pas reikiamą specialistą;
8.1.7.    organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės vadovų lankytojų, svečių priėmimą;
8.1.8.    rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymų projektus dėl asmenų aptarnavimo Savivaldybės administracijoje tvarkos;
8.2. Savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų posėdžių darbo organizavimo ir aptaranavimo:
8.2.1.    organizuoja Savivaldybės tarybos posėdžių medžiagos teikimą Savivaldybės tarybos nariams, Vyriausybės atstovui, rašo Savivaldybės tarybos posėdžių, komitetų protokolus, įformina priimtus sprendimus, perduoda juos atsakingiems asmenims ir Skyriaus kompetencijos ribose kontroliuoja jų vykdymą;
8.2.2.    organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės tarybos dokumentų tvarkymą, jų tinkamą įforminimą ir perdavimą Savivaldybės administracijos archyvui;
8.2.3.    atlieka Savivaldybės tarybos, komitetų posėdžių techninį ir organizacinį aptarnavimą;
8.3. Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo:
8.3.1.    organizuoja Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos dokumentų valdymą ir kontrolę;
8.3.2.    administruoja kompiuterinę Dokumentų valdymo sistemą;
8.3.3.    peržiūri gautą korespondenciją, atlieka pirminį jos tvarkymą, skenuoja, registruoja, pateikia pagal paskirtį, su vadovų rezoliucija perduoda ją vykdytojams, sistemina pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą dokumentacijos planą, kontroliuoja dokumentų užduočių vykdymo terminus;
8.3.4.    tvarko siunčiamąją korespondenciją, tikrina, ar dokumentai parengti pagal Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, juos registruoja, perduoda, išsiunčia;
8.3.5.    atlieka pašto siuntų ir kitos korespondencijos priėmimą bei išsiuntimą;
8.3.6.    priima ir perduoda faksogramas, informaciją telefonu ir elektroniniu paštu;
8.3.7.    įformina pagal reikalavimus Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero veiklos organizavimo klausimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus veiklos organizavimo klausimais priimtus teisės aktus, tvarko jų apskaitą, kopijas išsiunčia nurodytiems adresatams;
8.3.8.    Savivaldybės tarybos sprendimus, sprendimų projektus, Savivaldybės mero potvarkius veiklos organizavimo klausimais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus veiklos organizavimo klausimais registruoja Dokumentų valdymo sistemoje, saugo juos nustatytą laiką ir parengia archyviniam saugojimui;
8.3.9.    skelbia teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus teisės aktus ir teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemoje (TAIS), o norminius teisės aktus – Teisės aktų registre (TAR);
8.3.10.    registruoja Savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžių protokolus, saugo juos nustatytą laiką ir parengia archyviniam saugojimui;
8.3.11.    saugo Savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžių garso ir (arba) garso ir vaizdo įrašus, Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės mero antspaudus;
8.3.12.    teisės aktais nustatyta tvarka teikia Vyriausybės atstovų įstaigai Savivaldybės tarybos sprendimų projektų ir priimtų sprendimų kopijas, taip pat Savivaldybės tarybos posėdžių, kuriuose buvo priimti Savivaldybės tarybos sprendimai, protokolų kopijas, Savivaldybės administracijos teisės aktų kopijas;
8.3.13.    tvirtina teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos dokumentų kopijų, išrašų, nuorašų tikrumą;
8.3.14.    kontroliuoja įstaigos rengiamų teisės aktų, dokumentų įforminimą, tvarkymą;
8.3.15.    organizuoja dokumentuose nurodytų užduočių vykdymo kontrolę, teikia informaciją Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui nurodytų užduočių vykdymo klausimais;
8.3.16.    rengia Skyriaus kompetencijos klausimais Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
8.3.17.    kontroliuoja pagal Skyriaus kompetenciją dokumentų valdymo būklę, teikia metodinę pagalbą, organizuoja konsultacijas Savivaldybės administracijos darbuotojams;
8.3.18.    rengia Savivaldybės administracijos dokumentacijos planus, registrų sąrašus ir nustatyta tvarka teikia juos derinti Valstybės archyvui elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) ir tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
8.3.19.    organizuoja teisės aktų nustatyta tvarka archyvinių dokumentų apskaitą, laikymą, tvarkymą, naudojimą ir apsaugą;
8.3.20.    tikrina Savivaldybės archyve saugomų dokumentų fizinę būklę ir įgyvendina dokumentų saugojimą užtikrinančias priemones;
8.3.21.    teikia nustatyta tvarka Valstybės archyvui duomenis apie Savivaldybės archyve esančių dokumentų kiekį ir būklę;
8.3.22.    priima Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir likviduotų įmonių dokumentus toliau saugoti Savivaldybės archyve, tikrina kaip jie sutvarkyti, užtikrina tinkamą archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą;
8.3.23.    išduoda asmenims Savivaldybės archyve esančių dokumentų išrašus, nuorašus ir kopijas, tvirtina Savivaldybės parengtų ir jos oficialiai gautų dokumentų kopijų, išrašų ir nuorašų tikrumą; atlieka  Savivaldybės dokumentų vertės ekspertizę;
8.3.24.    rengia nuolat, ilgai saugomų bylų apyrašus ir teikia juos derinti Valstybės archyvui;
8.3.25.    atrenka dokumentus naikinimui, sudaro dokumentų naikinimo aktus ir, suderinęs su Valstybės archyvu, teikia jį tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui, naikina atrinktus dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;
8.3.26.    perduoda pagal pareikalavimą nuolat saugomas bylas (dokumentus) Valstybės archyvui pagal bylų (dokumentų) perėmimo aktą;
8.3.27.    priima tolimesniam saugojimui likviduotų įmonių, įstaigų, organizacijų ilgai saugomas bylas pagal bylų (dokumentų) perėmimo aktą;
8.3.28.    išduoda archyvo pažymas apie saugomus įstaigoje ir įstaigos archyve dokumentus, išduoda archyvinių dokumentų kopijas ir dokumentus laikinai naudoti už įstaigos ribų;
8.3.29.    konsultuoja Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus dokumentų valdymo ir archyvo tvarkymo klausimais.
8.4. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės:
8.4.1.    kontroliuoja, kaip rajone laikomasi Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų ir kitų teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus;
8.4.2.    konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais;
8.4.3.    skelbia informaciją kalbos klausimais Savivaldybės interneto svetainėje;
8.4.4.    tikrina Savivaldybės dokumentų ir raštų kalbos taisyklingumą, kontroliuoja, ar jie parengti pagal Dokumentų rengimo taisykles, derina Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus teisės aktų projektus;
8.4.5.    derina fizinių ir juridinių asmenų skelbiamų viešųjų užrašų ir reklamos projektus;
8.5. informacinių ir ryšių technologijų naudojimo srityje:
8.5.1.    įgyvendina Savivaldybės programas, reglamentuojančias informacinės visuomenės plėtrą;
8.5.2.    organizuoja taikomųjų informacinių sistemų diegimą Savivaldybėje ir jų integravimą į Savivaldybės bendrą informacinę sistemą;
8.5.3.    prižiūri ir administruoja Savivaldybės administracijos vietinį kompiuterių tinklą, tarnybines stotis, kompiuterius ir kompiuterinę įrangą;
8.5.4.    koordinuoja Savivaldybės kompiuterinės technikos naudojimą ir organizuoja Savivaldybės administracijos darbuotojų aprūpinimą kompiuterine ir programine įranga;
8.5.5.    administruoja informacines sistemas, diegia ir prižiūri jų kompiuterizuotas darbo vietas, naujus programinės įrangos komponentus;
8.5.6.    užtikrina valstybinių registrų duomenų gavimą ir naudojimą Savivaldybės administracijoje, atlieka registrų tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams programinės įrangos priežiūrą;
8.5.7.    koordinuoja duomenų bazių kūrimą, tvarko ir prižiūri duomenų bazes, rūpinasi Savivaldybės duomenų bazių ir kompiuterių tinkle saugomų duomenų saugumu;
8.5.8.    atlieka kompiuterių techninę priežiūrą, organizuoja profilaktikos, gedimų diagnostikos, remonto darbus bei užsako eksploatacines medžiagas Savivaldybės administracijoje naudojamai organizacinei technikai;
8.5.9.    parengia naudoti naujai įsigytą įrangą, prižiūri Savivaldybės administracijos kompiuterinių programų naudojimo legalumą;
8.5.10.    konsultuoja Savivaldybės administracijos specialistus informacinių technologijų naudojimo klausimais;
8.5.11.    teikia Buhalterinės apskaitos skyriui siūlymus dėl Savivaldybės administracijos balanse esančios fiziškai susidėvėjusios ir morališkai pasenusios kompiuterių ir programinės įrangos nurašymo;
8.5.12.    administruoja Savivaldybės interneto svetainę, užtikrina jos veiksmingumą, reguliarų informacijos atnaujinimą;
8.5.13.    skelbia Savivaldybės interneto svetainėje Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir struktūrinių teritorinių padalinių parengtą informaciją;
8.5.14.    rūpinasi Savivaldybės interneto svetainės dizainu, informatyvumu ir informacijos pasiekiamumu;
8.5.15.    ruošia ir aptarnauja įrangą naudoti Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos posėdžiuose, pasitarimuose ir renginiuose;
8.5.16.    užtikrina Savivaldybės administracijos posėdžių salėse naudojamos įrangos veikimą Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos komitetų ir Savivaldybės administracijos renginių metu;
8.6.    dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius planus ir ataskaitas, kitus Savivaldybės administracijos veiklą reglamentuojančius norminius dokumentus;
8.7.    organizuoja administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimą ir duomenų teikimą centralizuotai viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo ir analizės informacinei sistemai;
8.8.    rūpinasi jubiliejiniais ir (ar) kitais sveikinimais, kvietimais, apdovanojimais, padėkos raštų įforminimu, reprezentaciniais suvenyrais, dovanomis;
8.9.    dalyvauja sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
8.10.    teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dokumentų tvarkymo, valdymo ir apskaitos, informacinių technologijų diegimo, naujų kompiuterių, kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimo klausimais;
8.11.    planuoja lėšų poreikį Skyriaus funkcijoms atlikti ir teikia šiuos planus Savivaldybės administracijos direktoriui;
8.12.    inicijuoja, vykdo viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
8.13.    teikia Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės įstaigų darbuotojams metodines rekomendacijas skyriaus kompetencijos klausimais;
8.14.    sprendžia kitus Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus.


III SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS


9. Skyriaus darbuotojai turi teisę:
9.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Savivaldybės administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;
9.2. kontroliuoti dokumentų užduočių vykdymą ir apie tai informuoti Savivaldybės vadovybę, nepriimti iš vykdytojų spausdinti netvarkingai parengtų, netinkamai įformintų dokumentų;
9.3. įstatymų numatyta tvarka reikalauti ir gauti iš Savivaldybės administracijos skyrių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų institucijų dokumentus bei kitą informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijoms atlikti;
9.4. reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;
9.5. nevykdyti pavedimų ar užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;
9.6. dalyvauti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, kituose profesiniuose renginiuose;
9.7. nustatyta tvarka naudotis organizacine technika, informacinėmis technologijomis bei telekomunikacijomis, duomenų bazėmis, transportu ir kt.;
9.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.
10. Skyriaus darbuotojai privalo:
10.1. laiku vykdyti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
10.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;
10.3. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas, nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Savivaldybės turtu ir informacija kitokia tvarka nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;
10.4. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;
10.5. laikytis Savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, tarnybinės veiklos etikos principų.


IV SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS


11.    Skyriaus vedėją (valstybės tarnautoją) ir specialistus (valstybės tarnautojus) skiria į pareigas ir atleidžia Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, priima ir atleidžia Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos direktorius.
12.    Skyriui vadovauja ir atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius. Vedėjas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.
13.    Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui.
14.    Skyriaus vedėjas ir darbuotojai savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, Skyriaus nuostatais ir pareigybių aprašymais.
15.    Laikinai nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas, nustatytas valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme, atlieka kitas Skyriaus valstybės tarnautojas. Jo nesant – kitas Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.
16.    Skyriaus specialistų pavadavimai įforminami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Skyriaus vedėjo teikimu. Trumpalaikiai pavadavimai gali būti nustatomi ir žodiniu Skyriaus vedėjo pavedimu.
17.    Skyriaus vedėjui ir darbuotojams tarnybinio atlyginimo, pareiginės algos, priedų, priemokų dydžiai nustatomi vadovaujantis įstatymais, kitais teisės aktais.
18.    Skyrius atsako už jo žinioje esančių dokumentų, antspaudų, spaudų saugumą, apskaitą, jų naudojimą pagal paskirtį, tvirtinamų dokumentų kopijų tikrumą.
19.    Keičiantis Skyriaus vedėjui ir (ar) darbuotojams, visos jų žinioje esančios bylos, dokumentai, antspaudai, spaudai ir materialinės vertybės perduodami pagal aktą.
20.    Skyrius, įgyvendindamas uždavinius ir funkcijas Skyriaus kompetencijos klausimais, bendradarbiauja su ministerijomis, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis, kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais.
21.    Skyriaus vedėjas:
21.1.    planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklos nuostatuose ir kituose Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintuose teisės aktuose Skyriui ir Skyriaus specialistams pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
21.2.    kontroliuoja Skyriaus specialistų pareigybių aprašymuose ir pareiginiuose nuostatuose pavestų funkcijų vykdymą, darbo kokybę, pavedimų įvykdymo terminus ir kaip Skyriaus specialistai laikosi Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėse nustatytų reikalavimų;
21.3.    rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui Skyriaus nuostatų, pareigybių aprašymų projektus, inicijuoja jų pakeitimus, papildymus;
21.4.    pasirašo Skyriaus darbuotojų parengtus raštus, dokumentus Skyriaus kompetencijos klausimais;
21.5.    teisės aktų nustatyta tvarka atlieka valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinės veiklos vertinimą, nustato užduotis ir parengia vertinimo išvadas;
21.6.    teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl Skyriaus darbo pagerinimo, Skyriaus specialistų skyrimo pareigoms ar atleidimo iš jų, skatinimo ar apdovanojimo, priemokų nustatymo ar tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo;
21.7.    sprendžia Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui išvadas, problemų sprendimo būdus;
21.8.    atstovauja Skyriui Savivaldybės administracijos padaliniuose ir seniūnijose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
21.9.    vykdo kitus su Savivaldybės administracijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinius Savivaldybės administracijos vadovybės pavedimus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.


V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


22.    Skyrius gali būti reorganizuojamas, pertvarkomas ir likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
23.    Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.


Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2021-10-29 09:17
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“