Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Ūkio skyrius

PATVIRTINTA                                             

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2021 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. ADV-823

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŪKIO SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Skyriaus veiklos tikslą, uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

 2. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

 3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės administracijos nuostatais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

 4. Skyriaus vedėjo ir kitų Skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

 5. Nuostatus, Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, tarnybinių atlyginimų dydį tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6. Skyriaus veiklos tikslas – planuoti turimų tarnybinių automobilių paslaugas, rūpintis jų eksploatacija, organizuoti valytojų, vairuotojų, darbininko-vairuotojo ir meistro darbą, atlikti nedidelės apimties įvairius remonto darbus.

7. Skyriaus veiklos uždaviniai:

7.1. užtikrinti tinkamą Savivaldybės administracijos patalpų ir materialinių vertybių priežiūrą ir saugumą laikantis priešgaisrinės, sanitarinės apsaugos taisyklių, šildymo ir apšvietimo normų;

7.2. organizuoti Savivaldybės administracijos tarnybinio transporto priemonių techninį aptarnavimą ir remontą;

7.3. užtikrinti vietinio šilumos punkto ir elektros ūkio dokumentacijos tvarkymą, laiku vykdomus profilaktinius patikrinimus bei apskaitos prietaisų funkcionavimą;

7.4. užtikrinti teisingą materialinių vertybių apskaitą.

 8. Skyrius, įgyvendindamas šiuos uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 8.1. teikia autotransporto paslaugas Savivaldybės administracijos skyrių / tarnybų darbuotojams, darbuotojams, neįeinantiems į struktūrinius padalinius ir nevyriausybinėms organizacijoms;

 8.2. vykdo Savivaldybės administracijai priklausančių pastatų priežiūrą, valymo ir nedidelės apimties remonto darbus;

 8.3. organizuoja Savivaldybės administracijos tarnybinio transporto priemonių techninį aptarnavimą ir remontą;

 8.4. tvarko šilumos, vandens sunaudojimo, elektros energijos suvartojimo ir materialių vertybių apskaitą;

 8.5. atlieka mažos vertės pirkimus;

 8.6. atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas, susijusias su Skyriaus vykdoma veikla.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

9. Skyriaus darbuotojai turi teisę:

9.1. tikrinti, kaip saugomas ir taupomas turtas (priskirti tarnybiniai automobiliai, garažai, įrenginiai);

9.2. tikrinti ir išduoti tarnybinių automobilių kelionės lapus, apdrausti turtą, registruoti automobilius bei nurašyti turtą;

9.3. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl ūkinės veiklos gerinimo;

9.4. reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;

9.5. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

10. Skyriaus darbuotojai privalo:

10.1. laiku vykdyti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

10.2. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas, nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Savivaldybės turtu ir informacija kitokia tvarka nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;

10.3. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

10.4. laikytis Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

11. Skyriaus vedėją ir darbuotojus (dirbančius pagal darbo sutartis) priima ir atleidžia Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos direktorius.

12. Skyriui vadovauja ir atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą Skyriaus vedėjas. Vedėjas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

13. Skyriaus vairuotojai, darbininkas-vairuotojas, meistras ir valytojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui.

14. Skyriaus vedėjas ir darbuotojai savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, Nuostatais ir pareigybių aprašymais.

15. Skyriaus vedėjas:

15.1. užtikrina Savivaldybės administracijos vairuotojų, darbininko-vairuotojo, meistro ir valytojų darbą ir atliekamų darbų kokybę;

15.2. tvarko automobilių, jų priekabų registracijos dokumentus, organizuoja ir kontroliuoja, kad laiku būtų atliktos automobilių, jų priekabų techninės apžiūros, rūpinasi automobilių, jų priekabų draudimu, užtikrina savalaikį remontą, tinkamą paruošimą eksploatacijai;

15.3. organizuoja Savivaldybės administracijos vairuotojų, darbininko-vairuotojo, meistro ir valytojų darbą, kontroliuoja darbų kokybę, aprūpina medžiagomis ir būtiniausiomis darbo priemonėmis;

15.4. kontroliuoja Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymuose ir Nuostatuose pavestų funkcijų vykdymą, darbo kokybę, pavedimų įvykdymo terminus ir kaip Skyriaus darbuotojai laikosi Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytų reikalavimų;

15.5. rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui Nuostatų, pareigybių aprašymų projektus, inicijuoja jų pakeitimus, papildymus;

15.6. pildo Savivaldybės administracijos vairuotojų, darbininko-vairuotojo, meistro ir valytojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

15.7. tvarko materialinių vertybių apskaitą ir atsiskaito Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui už medžiagų panaudojimą;

15.8. kontroliuoja, kaip saugomas ir tausojamas kilnojamasis ir nekilnojamasis Savivaldybės administracijos turtas: automobiliai, baldai, garažai, pastatai;

15.9. atlieka Skyriuje prekėms, paslaugoms ir darbams pirkti viešųjų pirkimų iniciatoriaus funkcijas;

15.10. atsako už vietinio šilumos punkto ir elektros ūkio dokumentacijos tvarkymą, laiku vykdomus profilaktinius patikrinimus bei apskaitos prietaisų funkcionavimą;

15.11. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimą, nustato užduotis ir parengia vertinimo išvadas;

15.12. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl Skyriaus darbo pagerinimo, Skyriaus darbuotojų skyrimo pareigoms ar atleidimo iš jų, premijavimo, priemokų nustatymo ar darbo pareigų pažeidimo;

15.13. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinius Savivaldybės administracijos vadovybės pavedimus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Skyrius gali būti reorganizuojamas, pertvarkomas ir likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

17. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2024-03-15 13:05
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“