Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Turto ir viešosios tvarkos skyrius

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2024 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. ADP-300                                                                                   

 

                                                                                      

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TURTO IR VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) Turto ir viešosios tvarkos skyriaus (toliau – skyrius) veiklos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja skyriaus darbo organizavimo bendrąją tvarką.

2. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos, turintis spaudą su savo pavadinimu.

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

4. Nuostatus ir skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

 

II SKYRIUS

STRUKTŪRA

 

5. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ar atleidžia iš pareigų Savivaldybės administracijos direktorius.

6. Skyriuje yra vedėjo, vedėjo pavaduotojo, vyriausiojo specialisto, vyresniojo specialisto pareigybės.

7. Skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, priima į darbą, perkelia ar atleidžia iš pareigų Savivaldybės administracijos direktorius įstatymų nustatyta tvarka. Vedėjo pavaduotojas, vyriausiasis specialistas, vyresnysis specialistas tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi skyriaus vedėjui ir atsakingi už jų kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą. 

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. Skyriaus uždaviniai:

8.1. organizuoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise perduoto turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, panaudos pagrindais valdomo turto naudojimą;         

8.2. organizuoti rajono ūkio vystymą ir priežiūrą;

8.3. užtikrinti švaros ir tvarkos Kupiškio miesto viešose vietose organizavimą;

8.4. organizuoti daugiabučių namų priežiūros administravimą;

8.5. įgyvendinti valstybės ir Savivaldybės viešosios tvarkos užtikrinimo politiką Savivaldybės teritorijoje, atsižvelgiant į vietos sąlygas ir aplinkybes, teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl viešosios tvarkos užtikrinimo;

8.6. vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymuose savivaldos vykdomosios institucijos kompetencijai priskirtą administracinių nusižengimų kontrolę;

8.7. priimti pateiktas paraiškas ir parengti nustatyta tvarka licencijas bei leidimus verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, šilumos tiekimo bei transporto verslo ir maršrutų leidimus;  

8.8. išduoti leidimus organizuoti masinius ir komercinius renginius bei prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose Kupiškio mieste ir mėnesinius leidimus prekiauti Kupiškio rajono seniūnijose.

9. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

9.1. Rajono ūkio srityje:

9.1.1. organizuoja ir kontroliuoja Kupiškio miesto bendrojo naudojimo teritorijų valymą, kitų miesto komunalinio ūkio (viešųjų miesto tualetų, šiukšliadėžių, šunų vedžiojimo aikštelių) tvarkymo paslaugų teikimą;

9.1.2. organizuoja ir kontroliuoja įmonių, kurios vykdo miesto želdinių, parkų, skverų ir gėlynų priežiūrą, teikiamas paslaugas;

9.1.3. saugiam eismui užtikrinti organizuoja Kupiškio rajono eismo saugumo komisijos darbą, rengia eismo saugumo programų projektus, teikia juos svarstyti, kontroliuoja vykdymą;

9.1.4. organizuoja Kupiškio rajono techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir naudojimo techninę priežiūrą ir sprendžia eismo organizavimo tobulinimo klausimus;

9.1.5. organizuoja kapinių priežiūrą;

9.1.6. vykdo Savivaldybei tenkančius įsipareigojimus įgyvendinant Savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, organizuojant programos įgyvendinimo veiklas;

9.2. Daugiabučių namų administravimo srityje:

9.2.1. organizuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigę daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudarę jungtinės veiklos sutarties, taip pat jeigu bendrija yra likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis;

9.2.2. teikia konsultacijas daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkams daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų bendrijų steigimo, veiklos, reorganizavimo ir likvidavimo kausimais;

9.2.3. pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles kontroliuoja ir prižiūri daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės paskirtų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklą, susijusią su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu;

9.2.4. teikia informaciją apie valstybės ir Savivaldybės remiamas būsto atnaujinimo programas;

9.3. Statybos ir statinių priežiūros srityje:

9.3.1. išduoda žemės darbams vykdyti reikalingus dokumentus ir kontroliuoja, kaip vykdomi ir baigiami vykdyti išardytų dangų atkūrimo ir aplinkos tvarkymo darbai;

9.3.2. pagal kompetenciją išduoda kitus teisės aktuose numatytus leidimus;

9.4. Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo srityje:

9.4.1. sprendžia klausimus, susijusius su Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, panaudos pagrindais valdomo turto naudojimu;

9.4.2. organizuoja valstybės ir kito turto perėmimą Savivaldybės nuosavybėn valdyti patikėjimo teise ar panaudos pagrindais, Savivaldybės turto perdavimo Savivaldybės įstaigoms ir kitiems subjektams patikėjimo teise pagal patikėjimo ar panaudos sutartis teisės aktų nustatyta tvarka, kontroliuoja sutarčių vykdymą;

9.4.3. organizuoja nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimą;

9.4.4. organizuoja ir vykdo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų viešus aukcionus;

9.4.5. atlieka Savivaldybės nekilnojamojo turto teisinę registraciją teisės aktų nustatyta tvarka;

9.4.6. organizuoja ir vykdo Savivaldybės turto nuomos konkursus teisės aktų nustatyta tvarka ir kontroliuoja nuomos sutarčių vykdymą;

9.4.7. rengia medžiagą dėl Savivaldybės ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti;

9.5. Administravimo srityje:

9.5.1. nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus, rengia atsakymus į juos;

9.5.2. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

9.5.3. inicijuoja viešuosius pirkimus, susijusius su skyriui priskirtomis funkcijomis, rengia sutarčių projektus;

 9.5.4. dalyvauja Savivaldybės tarybos, Komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;

9.5.5. teikia paklausimus ir nustatyta tvarka gauna informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei viešųjų registrų skyriaus veiklos klausimais;

9.5.6. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis skyriaus veiklos klausimais;

9.5.7. atstovauja Savivaldybei institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose, kai nagrinėjami skyriaus veiklos klausimai;

9.5.8. kontroliuoja sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su skyriui priskirtomis funkcijomis, vykdymą;

9.5.9. organizuoja dokumentų valdymą Skyriuje pagal norminius ir metodinius dokumentus, kontroliuoja pavestų užduočių (atsakymų) įvykdymo terminus, tvarko skyriaus dokumentų archyvą, pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

9.5.10. tvarko įstatymu priskirtus registrus ir duomenis teikia valstybės registrams;

9.5.11. surašo administracinių nusižengimų protokolus;

9.5.12. rengia skyriaus nuostatus, karjeros valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginius nuostatus ir teikia juos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;

9.5.13. užtikrina skyriui pavestų administracinių paslaugų teikimą ir administracinės naštos mažinimą;

9.5.14. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus pagal skyriaus kompetenciją;

9.6. Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros srityje:

9.6.1. organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, vykdo jų būklės stebėseną, kuria ir tvarko jų duomenų bazes (skaitmenines ir geoinformacines);

9.6.2. organizuoja valstybinėje ir Savivaldybei priskirtoje žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą, želdynų kūrimą ir naujų želdinių veisimą, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektų rengimą, derina juos;

9.6.3. organizuoja želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos veiklą (komisijos sudėtį ir nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius);

9.6.4. vykdo želdynų ir želdinių būklės, želdynų kūrimo, naujų želdinių veisimo vidaus kontrolę;

9.6.5. sprendžia medžių persodinimo, kirtimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo, gydymo klausimus;

9.6.6. rengia leidimus kirsti ar kitaip pašalinti, genėti, persodinti saugotinus medžius ir krūmus ar atlikti kitus želdynų ir želdinių tvarkymo darbus;

9.7. Viešosios tvarkos srityje:

9.7.1. kontroliuoja, kaip laikomasi Savivaldybės teritorijoje triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose triukšmo valdymą, nuostatų reikalavimų;

9.7.2. kontroliuoja, kaip laikomasi Savivaldybės teritorijoje išorinės vaizdinės reklamos įrengimo taisyklių;

9.7.3. kontroliuoja, kaip laikomasi renginių organizavimo Savivaldybės teritorijoje taisyklių;

9.7.4. kontroliuoja, kaip laikomasi gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos jais taisyklių bei vykdo agresyviems šunims ir jų mišrūnams keliamų reikalavimų kontrolę;

9.7.5. kontroliuoja, kaip laikomasi mažmeninės prekybos viešosiose vietose ir viešosiose turgavietėse taisyklių;

9.7.6. pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip vykdomi kiti teisės aktai, reglamentuojantys viešąją tvarką (rūkymo taisyklių viešosiose vietose pažeidimai, Lietuvos valstybinės vėliavos iškėlimo tvarkos pažeidimai ir kt.);

9.7.7. kontroliuoja, kaip laikomasi alkoholio kontrolės, tabako kontrolės įstatymų reikalavimų;

9.7.8. kontroliuoja, kaip laikomasi atliekų tvarkymo, tvarkos ir švaros taisyklių;

9.7.9. kontroliuoja neeksploatuojamų transporto priemonių laikymą bendrojo naudojimo vietose;

9.7.10. surašo administracinių nusižengimų protokolus vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu ir Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais;

9.7.11. parengia dokumentus, reikalingus nagrinėti administracinių nusižengimų bylas;

9.7.12. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis kompetencijos klausimais, teikia metodinę pagalbą Savivaldybės administracijos teritoriniams padaliniams (seniūnijoms), Savivaldybės įstaigoms, įmonėms, nevyriausybinėms organizacijoms;

9.7.13. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus kompetencijos klausimais, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;

9.7.14. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus kompetencijos klausimais, rengia atsakymus į juos teisės aktų nustatyta tvarka;

9.7.15. organizuoja ir vykdo patikrinimus administraciniams nusižengimams išsiaiškinti, dalyvauja patikrinimuose su kitų suinteresuotų institucijų atstovais, sprendžiant kompetencijai priskirtus klausimus;

9.7.16. vykdo vaizdo stebėjimą stacionariomis ir mobiliomis vaizdo stebėjimo kameromis, tvarko duomenis ir atsako už duomenų rinkimo teisėtumą.

10. Sprendžia kitus skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

11. Skyriui vadovauja ir už jo veiklą atsakingas skyriaus vedėjas.

12. Keičiantis skyriaus vedėjui, visos skyriaus bylos ir dokumentai perduodami pagal aktą.

13. Skyrius atsako už dokumentų, esančių skyriuje, išsaugojimą iki perdavimo archyvui.

14. Skyriaus darbuotojai, vykdydami skyriui pavestas funkcijas, privalo tinkamai ir laiku vykdyti pareigybių aprašymuose numatytas funkcijas, kitas jiems pavestas užduotis, laikytis darbo drausmės, vidaus tvarkos taisyklių, atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų asmeninių ir viešųjų interesų konfliktą, nenaudoti tarnybinės informacijos kitaip nei nustato teisės aktai, saugiai ir tinkamai naudoti techninę ir kompiuterinę įrangą.

 

V SKYRIUS

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMAS IR SKATINIMAS

 

15. Skyriaus vedėjui ir darbuotojams tarnybinio atlyginimo, pareiginės algos, priedų, priemokų dydžiai nustatomi vadovaujantis įstatymais, kitais teisės aktais.

 

VI SKYRIUS

SKYRIAUS SANTYKIAI SU KITAIS PADALINIAIS

 

16. Skyrius palaiko tarpusavio ryšius su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais ir specialistais, neįeinančiais į struktūrinių padalinių sudėtį, taip, kad Savivaldybės administracija galėtų vykdyti savo funkcijas kaip visuma.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Skyriaus veiklos nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2024-06-04 18:24
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“