Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Teisės skyrius

PATVIRTINTA
Kupiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. ADP-185


KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TEISĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai nustato Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus (toliau – Skyrius) tikslus ir uždavinius, apibrėžia jo funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą, atsakomybę bei kitus veiklos klausimus.

2. Skyrius yra Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos struktūrinis padalinys, kuris pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, tarp jų Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės administracijos nuostatais ir šiais nuostatais.

4. Skyrius steigiamas bei likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

5. Skyrius gali turėti savo antspaudą, blanką.

 


II SKYRIUS

SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6. Skyriaus tikslai:

6.1. apginti Savivaldybės interesus teismuose;

6.2. užtikrinti Savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų atitiktį galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

6.3. užtikrinti valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą;

6.4. įgyvendinti valstybės ir Savivaldybės viešosios tvarkos užtikrinimo politiką Savivaldybės teritorijoje, atsižvelgiant į vietos sąlygas ir aplinkybes;

6.5. užtikrinti leidimų, licencijų ir kitų dokumentų tinkamą įforminimą;

6.6. užtikrinti teisėtumą registruojant civilinės būklės aktų įrašus.

7. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

7.1. užtikrinti teisinį Savivaldybės ir jos struktūrinių padalinių aptarnavimą, interesų apsaugą ir gynimą teikiant teisines konsultacijas;

7.2. atlikti rengiamų dokumentų teisinį įvertinimą;

7.3. ginti Savivaldybės ir jos struktūrinių padalinių interesus santykiuose su kitais teisės subjektais, atstovaujant Savivaldybei teismuose ir kitose valstybės ir savivaldybių institucijose;

7.4. teikti pirminę teisinę pagalbą Kupiškio rajono gyventojams;

7.5. formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės politiką viešosios tvarkos klausimais;

7.6. užtikrinti viešąją tvarką ir įgyvendinti nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programas Savivaldybės teritorijoje;

7.7. prižiūrėti, kaip vykdomi Savivaldybės tarybos priimti sprendimai ir kiti teisės aktai, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė;

7.8. priimti pateiktas paraiškas ir parengti nustatyta tvarka licencijas bei leidimus verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, šilumos tiekimo bei transporto verslo ir maršrutų leidimus;

7.9. registruoti civilinės būklės aktų įrašus ir tvarkyti Kupiškio miesto gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

7.10. formuoti personalo valdymo politiką, organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą.

8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. teisės srityje:

8.1.1. dalyvauja rengiant teisinio pobūdžio dokumentų projektus;

8.1.2. derina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių darbuotojų jų kompetencijos klausimais rengiamus projektus, specialistų, nepriklausančių Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, vadovų, Savivaldybės tarybos komitetų, komisijų, tarybos narių, tarybos narių frakcijų parengtus Savivaldybės tarybos sprendimų, pataisų sprendimų projektuose ir patikslintų sprendimų projektų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kad jie atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktus;

8.1.3. derina Savivaldybės vardu pasirašomų sutarčių projektus;

8.1.4. savarankiškai arba kartu su Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, neatitinkančių įstatymų ir kitų norminių aktų, pakeitimo, galiojimo sustabdymo arba panaikinimo;

8.1.5. pagal Skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

8.1.6. konsultuoja teisiniais klausimais Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių darbuotojus;

8.1.7. atstovauja Savivaldybei ir jos interesams visose teisminėse instancijose (civilinėse, administracinėse, baudžiamosiose bylose ir administracinių nusižengimų bylose) su visomis teisėmis, pagal įstatymą suteiktomis ieškovui, atsakovui, atstovui ir trečiajam asmeniui;

8.1.8. rengia ieškinius, pareiškimus, atsiliepimus, dublikus, triplikus, taikos sutartis, skundus, prašymus ir kitus teismui teikiamus dokumentus;

8.1.9. skundžia teismo sprendimus, nutartis;

8.1.10. atstovauja Savivaldybei įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procese su visomis teisėmis, suteiktomis kreditoriui, taip pat dalyvauja bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių kreditorių susirinkimuose ir balsuoja;

8.1.11. pateikia prašymus dėl vykdomųjų dokumentų išdavimo, teikia juos vykdyti antstoliams ir atstovauja Savivaldybės interesams vykdymo procese;

8.1.12. kontroliuoja, kaip išieškoma pagal teismo sprendimus Savivaldybės naudai;

8.1.13. rengia teikimus, prašymus, pareiškimus prokuratūrai, kitoms ikiteisminio tyrimo institucijoms dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ar viešojo intereso gynimo;

8.1.14. atsiskaito Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui apie teismuose nagrinėjamų priskirtų bylų eigą, teikiant pasiūlymus dėl procesinių veiksmų (tarp jų – dėl teismo sprendimų ir nutarčių apskundimo);

8.1.15. vykdo teisės aktų antikorupcinį vertinimą;

8.1.16. rengia Savivaldybės administracijos veiklos nuostatus;

8.1.17. teikia pirminę teisinę pagalbą gyventojams;

8.2. viešosios tvarkos srityje:

8.2.1. renka ir fiksuoja įrodymus, tiria administracinius nusižengimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus, kontroliuoja administracinių nurodymų įvykdymą, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;

8.2.2. bendradarbiauja su policijos pareigūnais, palaiko profesinius ir dalykinius ryšius su teisėsaugos institucijomis, kitomis tarnybomis, įstaigomis ar organizacijomis Skyriaus veiklos klausimais;

8.2.3. prižiūri ir kontroliuoja, kaip Savivaldybėje įgyvendinami įstatymuose nustatyti draudimai ir reikalavimai, už kurių pažeidimą atsiranda įstatymuose nustatyta atsakomybė, kaip laikomasi taisyklių ar tvarkų, patvirtintų valstybinių institucijų, Savivaldybės tarybos sprendimu, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė:

8.2.3.1. Savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių;

8.2.3.2. Masinių renginių organizavimo Kupiškio rajono viešosiose vietose tvarkos;

8.2.3.3. Prekybos Savivaldybės viešosiose vietose taisyklių;

8.2.3.4. Kupiškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių;

8.2.3.5. Tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų;

8.2.3.6. gyvūnų laikymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

8.2.3.7. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

8.2.3.8. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimų;

8.2.3.9. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo reikalavimų;

8.2.3.10. Kelių eismo taisyklėse nustatytų sustojimo ir stovėjimo reikalavimų;

8.2.3.11. Mažmeninės prekybos taisyklių reikalavimų;

8.2.3.12. Prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių reikalavimų;

8.2.3.13. Saugaus elgesio miesto vandens telkiniuose ir ant jų ledo taisyklių reikalavimų;

8.2.3.14. žemės kasinėjimo darbų vykdymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

8.2.3.15. Neeksploatuojamų transporto priemonių laikymo bendrojo naudojimo vietose reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

8.2.4. vykdo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse savivaldos institucijos kompetencijai priskirtą administracinių nusižengimų kontrolę;

8.2.5. priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir dokumentus, reikalingus gauti leidimą įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti;

8.2.6. vykdo vaizdo stebėjimą mobiliomis vaizdo kameromis Savivaldybės teritorijoje, tvarko duomenis ir atsako už duomenų rinkimo teisėtumą;

8.2.7. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl stacionarių kamerų įrengimo vietos;

8.2.8. organizuoja patikrinimus ir dalyvauja juose;

8.2.9. renka informaciją apie Savivaldybės teritorijoje esančias problemas, analizuoja, teikia pasiūlymus atsakingoms institucijoms ar tarnyboms;

8.2.10. imasi priverstinių nutarimo vykdymo priemonių įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

8.2.11. organizuoja ir koordinuoja administracinės komisijos darbą;

8.3. administravimo srityje:

8.3.1. nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus, rengia jų atsakymus;

8.3.2. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

8.3.3. inicijuoja viešuosius pirkimus, susijusius su Skyriui priskirtomis funkcijomis, rengia sutarčių projektus;

8.3.4. dalyvauja Savivaldybės tarybos, komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;

8.3.5. teikia paklausimus ir nustatyta tvarka gauna informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei viešųjų registrų Skyriaus veiklos klausimais;

8.3.6. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus veiklos klausimais;

8.3.7. atstovauja Savivaldybei institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose, kai nagrinėjami Skyriaus veiklos klausimai;

8.3.8. kontroliuoja sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su Skyriui priskirtomis funkcijomis, vykdymą;

8.3.9. organizuoja dokumentų valdymą Skyriuje pagal norminius ir metodinius dokumentus, kontroliuoja pavestų užduočių (atsakymų) įvykdymo terminus, tvarko Skyriaus dokumentų archyvą, pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

8.3.10. tvarko įstatymu priskirtus registrus ir teikia duomenis valstybės registrams;

8.3.11. surašo administracinių nusižengimų protokolus;

8.3.12. užtikrina Skyriui pavestų administracinių paslaugų teikimą ir administracinės naštos mažinimą;

8.3.13. priima pateiktas paraiškas ir parengia nustatyta tvarka licencijas bei leidimus verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, šilumos tiekimo bei transporto verslo ir maršrutų leidimus. Rengia medžiagą jų tikslinimui, pildymui, galiojimo sustabdymui, galiojimo naikinimui ir tinkamai juos įformina. Susistemina ir juos įveda į reikiamas sistemas bei perduoda atitinkamoms institucijoms;

8.3.14. išduoda leidimus organizuoti masinius ir komercinius renginius bei prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose Kupiškio mieste ir mėnesinius leidimus prekiauti Kupiškio rajono seniūnijose;

8.3.15. registruoja gimimą, mirtį, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės (motinystės) pripažinimą ir nustatymą;

8.3.16. papildo, pakeičia, ištaiso, anuliuoja, atkuria civilinės būklės aktų įrašus;

8.3.17. išduoda pakartotinius civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimus, pažymas apie Lietuvos Respublikos gyventojo šeiminę padėtį santuokos registravimui užsienio valstybėje;

8.3.18. įtraukia į apskaitą užsienyje įregistruotus civilinės būklės įrašus, vadovaudamasis Civilinės metrikacijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-334;

8.3.19. registruoja vardo, pavardės keitimą, vadovaudamasis Asmens vardo, pavardės pakeitimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-333;

8.3.20. tvarko Kupiškio miesto gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

8.3.21. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją;

8.4. personalo srityje:

8.4.1. teikia siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos strateginius tikslus ir uždavinius;

8.4.2. atlieka Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) įstaigos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia įstaigos vadovui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose Savivaldybės administracijai nustatytus uždavinius;

8.4.3. padeda Savivaldybės administracijos direktoriui formuoti personalą;

8.4.4. padeda Savivaldybės administracijos direktoriui formuoti įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus ir organizuoti jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

8.4.5. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus Savivaldybės administracijos, Savivaldybės personalo valdymo klausimais;

8.4.6. pagal kompetenciją kartu su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo;

8.4.7. rengia pareigybių sąrašus, konsultuoja Savivaldybės administracijos struktūrinių, padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais;

8.4.8. organizuoja darbuotojų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų bei padeda organizuoti Savivaldybės įstaigų vadovų priėmimą, atleidimą;

8.4.9. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;

8.4.10. atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro (VATARAS) ir valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) duomenų tvarkymą, funkcijas;

8.4.11. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;

8.4.12. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui asmens bylas ir kitas archyvines bylas, patvirtintas Dokumentacijos plane.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS


9. Skyrius turi teisę:

9.1. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų, viešųjų, biudžetinių įstaigų, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių dokumentus bei kitą informaciją reikalingą Skyriaus funkcijoms vykdyti;

9.2. teikti išvadas bei pasiūlymus dėl Savivaldybės institucijų priimamų sprendimų, institucijoms teikiamų klausimų teisėtumo, nederinti Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisinių dokumentų projektų, jeigu jie prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei Vyriausybės nutarimams;

9.3. gauti technines, transporto, aprangos bei kitas Skyriaus darbui reikalingas priemones;

9.4. teikti pasiūlymus dėl  Skyriaus darbo organizavimo gerinimo, tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo.IV SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

10. Skyriuje yra vedėjo, vedėjo pavaduotojo, vyriausiojo specialisto (teisininko), vyriausiojo specialisto ir vyresniojo specialisto pareigybės.

11. Skyriaus darbui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Savivaldybės administracijos direktorius.

12. Skyriaus vedėjas:

12.1. pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui;

12.2. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą bei atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

12.3. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo priedų ir priemokų skyrimo, nuobaudų skyrimo Skyriaus tarnautojams;

12.4. teikia tiesioginiam vadovui siūlymus dėl klausimų, susijusių su Skyriaus veikla svarstymo Savivaldybės institucijose;

12.5. pagal kompetenciją vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos pavedimus.

13. Skyriaus darbuotojus – karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis – Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš juos atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius.

14. Už darbą Skyriaus valstybės tarnautojams apmokama Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

15. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atlieka funkcijas, nurodytas jų pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtinta Savivaldybės administracijos direktorius.

16. Skyriaus tarnautojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

17. Skyriaus pasitarimai rengiami Skyriaus vedėjo nurodytu laiku. Juose nagrinėjami Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, programų, planų vykdymo eiga, einamieji klausimai.

18. Skyriaus vedėjas nustatyta tvarka ir terminais arba pareikalavus atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas Savivaldybės administracijos direktoriui.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Skyriaus nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2021-10-29 09:12
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“