Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Socialinės paramos skyrius

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2024 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. ADV-121

 

Kupiškio RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                     1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kupiškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius ir funkcijas, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – Skyriaus darbuotojai), teises ir pareigas, Skyriaus veiklos organizavimą.

                     2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais,Administracijos nuostatais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

                     3. Skyrius yra Administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui ir sprendžiantis Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus.

                     4. Nuostatus, pareigybių aprašymus tvirtina Administracijos direktorius.

                     5. Skyrius turi antspaudą ir dokumentų blankus su užrašu „Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius“.

                    

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

                      6. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

                      6.1. teikti Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) gyventojams piniginę socialinę paramą pagal valstybės ir Savivaldybės programose nustatytas priemones, siekiant mažinti socialinę atskirtį;

                      6.2. administruoti ir organizuoti socialinių paslaugų teikimą bei užtikrinti jų infrastruktūros plėtrą Savivaldybės teritorijoje;

                      6.3. įgyvendinti Skyriui priskirtas asmenų su negalia socialinės integracijos priemones;

                      6.4. analizuoti valstybės ir Savivaldybės programose nustatytų socialinės paramos, asmenų su negalia socialinės integracijos priemonių efektyvumą, kaupti informaciją apie rajono gyventojų socialinę padėtį, apibrėžti socialinių paslaugų poreikių prioritetus, teikti siūlymus dėl veiksmingesnių socialinės paramos teikimo formų;

                      6.5. įgyvendinti veiklas, susijusias su Savivaldybėje vykdoma Užimtumo didinimo programa.

                      7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

                      7.1. administruoja socialines išmokas:

                      7.1.1. organizuoja, skiria, apskaičiuoja ir išmoka socialines pašalpas gavus įgaliojimus;

                      7.1.2. nustato teisę į būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam ir karštam vandeniui kompensacijas;

                      7.1.3. atlieka kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, administravimo procedūras;

                      7.1.4. organizuoja vienkartinės ir kitos rūšies socialinę paramą iš Savivaldybės biudžeto;

                      7.1.5. skiria ir moka slaugos ir priežiūros (pagalbos) / individualios pagalbos teikimo išlaidų tikslines kompensacijas gavus įgaliojimus;

                      7.1.6. skiria ir moka išmokas vaikams gavus įgaliojimus;

7.1.7. nustato teisę ir apskaičiuoja kompensacijas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 dienomis vykdytos agresijos;

                      7.1.8. skiria ir išmoka vienkartines kompensacijas asmenims, sužalotiems, atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;

                      7.1.9. skiria ir išmoka vienkartines pašalpas ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir jiems laidoti pašalpas;

                      7.1.10. skiria ir moka vienkartines pašalpas šeimos nariams už žuvusius ar mirusius tardymo ar kalinimo metu 1940–1990 m. ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – karius savanorius ir ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius;

                      7.1.11. skiria ir moka išmokas asmenims su negalia už komunalines paslaugas;

                      7.1.12. skiria ir moka vienkartines išmokas įsikurti gyvenamojoje vietoje Savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesines kompensacijas vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti, skiriamų laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusiems užsieniečiams;

                      7.1.13. skiria ir moka pagalbos pinigus;

                      7.1.14. teikia finansinę paramą globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams, buvusiems globotiniams;

                      7.2. administruoja paramą mirties atveju;

7.3. organizuoja nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti teikimą;

                      7.4. priima dokumentus dėl Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo ir rengia Administracijos teikimus Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

                      7.5. vykdo išmokų skyrimo ir mokėjimo procedūras pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento įgyvendinimo nuostatas;

                      7.6. dalyvauja įgyvendinant Materialinio nepritekliaus mažinimo programą;

                      7.7. rengia ir išduoda pažymas ar kitą informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims apie Savivaldybės gyventojų gaunamas socialines išmokas, kompensacijas, kitą paramą;

                      7.8. koordinuoja vaiko globos (rūpybos) organizavimo Savivaldybėje klausimus:

                      7.8.1. rengia teikimus ir mero potvarkių projektus dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) paskyrimo, laikinosios globos (rūpybos) panaikinimo;

                      7.8.2. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl vaiko laikinosios priežiūros nustatymo tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu;

                      7.9. administruoja socialinių paslaugų organizavimą:

                      7.9.1. planuoja socialines paslaugas: vertina ir analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius, prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis, vertina ir nustato socialinių paslaugų finansavimo poreikį;

                      7.9.2. rengia socialinių paslaugų plano projektą;

                      7.9.3. organizuoja socialines paslaugas asmenims (šeimoms): asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymą; pagal nustatytą asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį skiria socialines paslaugas asmeniui (šeimai); vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir asmeninę pagalbą, nustato asmens (šeimos) mokėjimo dydį už socialinę globą; rengia lėšų kompensavimo sutartis ir susitarimus;

                      7.9.4. koordinuoja Savivaldybėje veikiančių vaikų dienos centrų veiklą;

                      7.9.5. teikia Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl socialinių paslaugų įstaigų steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo, socialinių paslaugų kainų ir mokėjimo už socialines paslaugas dydžių nustatymo;

                      7.9.6. vedaduomenis į socialinės paramos apskaitos sistemos „Parama“ bei socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) duomenų bazę, formuoja mokėjimų žiniaraščius, ataskaitas, išmoka socialines išmokas;

                      7.10. organizuoja ir administruoja būsto ir aplinkos pritaikymą žmonėms su negalia;

                      7.11. akredituoja socialinių paslaugų įstaigų Savivaldybėje teikiamą socialinę priežiūrą;

                      7.12. rengia ir teikia pareiškimus teismui dėl:

                      7.12.1. asmenų pripažinimo neveiksniais tam tikroje srityje, ribotai veiksniais tam tikroje srityje, globos ar rūpybos nustatymo, globėjų ar rūpintojų, skyrimo;

                      7.12.2. globėjų, rūpintojų, turto administratorių atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų;

                      7.13. rengia ir teikia išvadas teismui dėl globos ar rūpybos nustatymo, globėjų, rūpintojų, turto administratorių skyrimo, dėl pareiškimo atitikimo suinteresuoto asmens interesams ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

                      7.14. paveda Kupiškio socialinių paslaugų centrui prižiūrėti ir kontroliuoti globėjų, rūpintojų veiklą;

                      7.15. organizuoja Savivaldybėje gyvenančių asmenų visuomenei naudingos veiklos atlikimą, išduoda asmenims siuntimus ir tvarko visuomenei naudingos veiklos atlikėjų bendrą apskaitą;

                      7.16. koordinuoja iš pataisos įstaigų paleistų asmenų socialinę integraciją;

                      7.17. renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie esamą socialinę būklę ir pokyčius Savivaldybėje, analizuoja rajono gyventojų socialinius poreikius, socialinių problemų atsiradimo priežastis, tikslina ir vertina socialinių problemų sprendimo bei socialinės paramos teikimo metodus;

                      7.18. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Savivaldybės strateginio plano, ilgalaikių bei trumpalaikių socialinių ir sveikatos apsaugos programų ir projektų rengime, dalyvauja juos įgyvendinant, kartu su Administracijos Apskaitos skyriumi planuoja lėšas šių programų įgyvendinimui;

7.19. rengia ir nustatyta tvarka teikia ataskaitas bei informaciją Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrai, Valstybės duomenų agentūrai, Savivaldybės administracijos direktoriui bei kitoms institucijoms.

                      7.20. inicijuoja ir organizuoja pasitarimus piniginės socialinės paramos, socialinių paslaugų, asmenų su negalia socialinės integracijos ir kitais klausimais;

                      7.21. organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų Skyriaus kompetencijos klausimais komisijų veiklą;

                      7.22. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

                      7.23. nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus Skyriaus kompetencijos klausimais, rengia atsakymus į juos teisės aktų nustatyta tvarka;

                      7.24. konsultuoja ir teikia informaciją asmenims, organizacijoms, įstaigoms Skyriaus kompetencijos klausimais; 

                      7.25. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms institucijoms Skyriaus kompetencijos klausimais;

                      7.26. gavus įgaliojimus atstovauja Administracijai įstaigose, visuomeninėse organizacijose ir teismuose, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

                      7.27. dalyvauja Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose Skyriaus kompetencijos klausimais, teikia pasiūlymus, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;

                      7.28. tvarko Skyriaus archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;

                      7.29. inicijuoja viešuosius pirkimus, susijusius su Skyriui priskirtų funkcijų vykdymu;

                      7.30. vykdo išankstinę, einamąją ir paskesniąją kontrolę;

7.31. organizuoja asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje įvertinimą;

7.32. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

7.33. rengia dokumentus dėl Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų, nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, teisinio statuso ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo;

                      7.34. vykdo kitas Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

                      8. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami pavestus Skyriui uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

                      8.1. gauti duomenis ir informaciją iš valstybės ir Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, Administracijos struktūrinių padalinių, kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir pavestoms funkcijoms vykdyti;

                      8.2. teisės aktų nustatyta tvarka naudotis informacinėmis sistemomis, duomenų bazėmis, registrais, reikalingais Skyriaus funkcijoms vykdyti;

                      8.3. teikti pasiūlymus Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui, Savivaldybės tarybai ir valstybės valdymo institucijoms socialinės paramos, socialinių paslaugų, asmenų su negalia socialinės integracijos sričių organizavimo, valdymo, politikos įgyvendinimo klausimais;

                      8.4. teikti pasiūlymus Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui dėl Skyriaus darbo organizavimo ir jo tobulinimo;

                      8.5. dalyvauti respublikinėse ir tarptautinėse socialinės apsaugos programose, konferencijose ir seminaruose;

                      8.6. reikalauti užtikrinti Skyriaus darbuotojams sveikas ir saugias darbo sąlygas, gauti technines, kitas Skyriaus darbui reikalingas priemones;

                      8.7. dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose, seminaruose;

                      8.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

                      9. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami pavestus Skyriui uždavinius ir funkcijas, turi šias pareigas:

                      9.1. tinkamai ir laiku vykdyti šiuose Nuostatuose, pareigybės aprašymuose nustatytas funkcijas ir kitas pavestas užduotis;

                      9.2. užtikrinti informacijos konfidencialumą, laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų;

                      9.3. laikytis Administracijos vidaus tvarkos taisyklių, kitų Administracijos, Skyriaus ir jo darbuotojų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų;

                      9.4. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.                      

IV SKYRIUS

SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

                      10. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka Administracijos direktorius. Skyriaus darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Administracijos direktorius.

                      11. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui, o Skyriaus darbuotojai – Skyriaus vedėjui.

                      12. Skyriaus vedėjas:

                      12.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, pagal savo kompetenciją įgyvendina gautus pavedimus ir nurodymus;

                      12.2. suformuoja ir paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų atlikimą;

                      12.3. rengia ir teikia Administracijos direktoriui Skyriaus nuostatų, pareigybių aprašymų projektus, inicijuoja jų pakeitimus, papildymus;

                      12.4. vertina teisės aktų nustatyta tvarka Skyriaus darbuotojų veiklą, teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl jų skatinimo, atsakomybės taikymo, kvalifikacijos kėlimo;

                      12.5. veikia Skyriaus vardu, atstovauja jam valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, teismuose, nevyriausybinėse organizacijose;

                      12.6. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, priima sprendimus;

                      12.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Administracijos direktoriaus pavedimus.

                      13. Skyriaus vedėjui nesant darbe jo funkcijas laikinai vykdo Skyriaus vedėjo pavaduotojas arba kitas Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas.

                      14. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus nuostatuose, pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      15. Skyrius gali būti reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_____________________

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2024-05-13 09:40
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“