Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės įstaigų apskaitos tarnyba

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2022 m. sausio 6 d.

įsakymu Nr. ADV-16

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS TARNYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos (toliau – Tarnyba) uždavinius, funkcijas, teises, struktūrą ir darbo organizavimą.
  2. Tarnyba yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiama Savivaldybės tarybos, tiesiogiai pavaldi Savivaldybės administracijos direktoriui.
  3. Tarnybos paskirtis – tvarkyti Savivaldybės švietimo, kultūros, socialinių paslaugų srities ir priešgaisrinės saugos tarnybos įstaigų (toliau – Įstaigos) buhalterinę apskaitą.
  4. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.
  5. Tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka turi antspaudą su Tarnybos pavadinimu.
  6. Tarnybos adresas – L. Stuokos Gucevičiaus a. 14, LT- 40115, Kupiškis.

 

II SKYRIUS

TARNYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7.Tarnybos uždaviniai:

7.1. Savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų buhalterinę apskaitą tvarkyti atskirai kiekvienai Įstaigai (juridiniam vienetui) pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės, buhalterinės, finansinės apskaitos pagrindų įstatymus ir kitus teisės aktus;

7.2. Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui teikti Įstaigų mėnesines, ketvirtines, metines atskaitomybės formas pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;  

7.3. sudaryti įstaigų vykdomų programų išlaidų sąmatas bei jų priedus pagal finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas, išlaidų ekonominę klasifikaciją, pajamų įmokų pajamų ir išlaidų sąmatas ir nustatyta tvarka teikti jas Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui;

7.4. siekti, kad Įstaigų vadovai biudžeto asignavimus naudotų taip, kad būtų užtikrinti pagrindiniai finansų valdymo principai – ekonomiškumas, efektyvumas, rezultatyvumas bei skaidrumas.

8.Įgyvendindama nustatytus uždavinius, Tarnyba atlieka šias funkcijas:

8.1. parenka apskaitos politiką ir ją įgyvendina, t. y. nustato bendruosius apskaitos principus, apskaitos metodus ir taisykles, atsižvelgdama į konkrečias Įstaigų sąlygas ir veiklos pobūdį;

8.2. sudaro Įstaigų biudžetinių ir kitų lėšų išlaidų sąmatas, kuriose pagal ekonominę ir funkcinę klasifikaciją yra nurodytos asignavimų sumos, skirtos programai vykdyti;

8.3. rengia įstaigų atskaitomybės formas apie tinklo, etatų ir kontingento plano vykdymą ir Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytais terminais teikia juos Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui;

8.4. rengia Statistikos departamento, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei kitų suinteresuotų valstybinių institucijų reikalaujamų formų ataskaitas ir pažymas ir teikia jas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

8.5. užtikrina finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą;

8.6. vykdo finansines operacijas;

8.7. apskaičiuoja aptarnaujamų įstaigų darbuotojų darbo užmokestį, gyventojų pajamų mokestį, socialinio draudimo įmokas, sveikatos draudimo įmokas ir kitus privalomus įstaigų mokesčius bei mokėjimus;

8.8. rengia Statistikos departamento, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitų suinteresuotų valstybinių institucijų reikalaujamų formų ataskaitas ir pažymas ir teikia jas teisės aktų nustatyta tvarka;

8.9. kontroliuoja debitorinius ir kreditorinius įsiskolinimus bei imasi visų priemonių jiems išvengti;      

8.10.   analizuoja Įstaigų išlaidų sąmatų vykdymo rezultatus;      

8.11.   dalyvauja metinėse materialinių vertybių inventorizacijose;    

8.12.   teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas pagal pareikalavimą - Savivaldybės administracijos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės institucijoms;

8.13.   tvarko Tarnybos dokumentus, užtikrina tinkamą jų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;

8.14.   atlieka kitas su Tarnybos veikla susijusias nuostatuose nenumatytas funkcijas.

                     

III SKYRIUS

SKYRIAUS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Tarnyboje yra Tarnybos vedėjo, vyresniojo ekonomisto, vyresniojo buhalterio, ekonomisto-buhalterio, buhalterio-kasininko ir buhalterių pareigybės. Tarnybos vedėjo ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
10. Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Tarnybos vedėjas, kurį priima į darbą ir atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Tarnybos vedėjas:

11.1.   organizuoja ir koordinuoja Tarnybos darbą ir už jį atsako, įgyvendina priemones Tarnybos veiklai tobulinti;

11.2.   rengia Tarnybos veiklos nuostatus ir teikia juos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;

11.3.   sudaro Tarnybos darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;

11.4.   parenka, sudaro ir įgyvendina apskaitos politiką, kurioje numatyti apskaitos metodai ir taisyklės, skirtos buhalterinei apskaitai tvarkyti ir finansinei atskaitomybei sudaryti bei pateikti;

11.5.   užtikrina centralizuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartyse nustatytų išankstinės ir einamosios finansų kontrolės funkcijų vykdymą;

11.6.   pasirašo biudžeto vykdymo ir finansinės atskaitomybės ataskaitų formas, pažymas, įstaigų vykdomų programų išlaidų sąmatas bei kitus dokumentus;

11.7.   analizuoja įstaigų biudžeto vykdymo ir finansinės atskaitomybės ataskaitų formas, rengia ir teikia apibendrintas išvadas bei pasiūlymus įstaigų vadovams dėl racionalaus materialinių, darbo ir finansinių resursų naudojimo;

11.8.   užtikrina metodinės pagalbos teikimą įstaigų vadovams ir kitiems materialiai atsakingiems asmenims buhalterinės apskaitos, kontrolės, atsiskaitymų ir ekonominės analizės klausimais.

12. Tarnybos darbuotojai:

12.1.   kokybiškai ir laiku, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, atlieka jiems pareigybės aprašymuose pavestas ir kitų užduotis;

12.2.   garantuoja sudaromos finansinės mėnesinės, ketvirtinės ir metinės atskaitomybės ir statistinių ataskaitų teisingumą;

12.3.   užtikrina centralizuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartyse nustatytų išankstinės,   einamosios ir paskesnės finansų kontrolės funkcijų vykdymą.

13. Tarnybos vedėjo atostogų, tarnybinių komandiruočių, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, jo funkcijas atlieka vyresnysis buhalteris ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS, JO VEDĖJO TEISĖS IR ATSKAITOMYBĖ

 

14.  Tarnybos darbuotojai turi teisę:

14.1.   reikalauti iš Įstaigų vadovų ir kitų atsakingų darbuotojų pateikti tik tinkamai įformintus pirminius apskaitos dokumentus;

14.2.   kelti kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose bei mokymuose;

14.3.   turėti kitų teisių, kurias suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

15. Tarnybos vedėjas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui, kiti Tarnybos darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Tarnybos vedėjui.
16. Tarnybos vedėjas ir kiti darbuotojai atsako už tinkamą priskirtų funkcijų, numatytų Tarnybos veiklos nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose vykdymą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Tarnyba likviduojama, reorganizuojama ar pertvarkoma Savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Tarnybos nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

_________________________________

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2024-03-13 17:01
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“