Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2023 m. birželio 14 d.

įsakymu Nr. ADP-333

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, teises, struktūrą ir darbo organizavimą.

2. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

3. Skyriaus paskirtis – dalyvauti formuojant Savivaldybės politiką kultūros, švietimo, sporto ir nekilnojamojo kultūros paveldo srityse, teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti kultūros, švietimo ir sporto viešąjį administravimą Savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigose.

4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto, kultūros ministrų įsakymais, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatais, administracijos direktoriaus įsakymais, Skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais.

5. Skyrius teisės aktų nustatyta tvarka turi antspaudą su Skyriaus pavadinimu. Skyriaus buveinės adresas: Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a. 14, 40130, Kupiškis.

6. Skyriaus veiklą įgyvendinant valstybės kultūros, švietimo, sporto, paveldosaugos politiką koordinuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

7. Skyriaus uždaviniai:

7.1. užtikrinti valstybės ir Savivaldybės kultūros, švietimo, sporto ir paveldosaugos politikos įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, švietimo, mokslo ir sporto, kultūros ministrų įsakymų, savivaldybės institucijų sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimą, kultūrą, sportą ir paveldosaugą, vykdymą;

7.2. organizuoti, stebėti ir tobulinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą.

8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. analizuoja kultūros, švietimo, sporto ir nekilnojamojo kultūros paveldo būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą (toliau – AIKOS) teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas;

8.2. rengia Savivaldybės strateginio veiklos plano dalis, apimančias kultūros, švietimo, sporto ir paveldosaugos sritis, dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projekto švietimo, kultūros, sporto ir paveldosaugos sričių dalį, organizuoja Skyriui priskirtų Savivaldybės biudžeto priemonių įgyvendinimą;

8.3. teikia Savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;

8.4. prižiūri, kaip vykdomas Savivaldybės mokyklų duomenų teikimas, teikia pagalbą mokykloms tvarkant švietimo srities informacinių sistemų ir registrų duomenis;

8.5. organizuoja ir tvarko Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą. Nustato mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius, užtikrindamas, kad visi Savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programas;

8.6. koordinuoja Savivaldybės kultūros, švietimo įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes jų veiklos klausimais;

8.7. organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą;

8.8. organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;

8.9. vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus ar Savivaldybės mero pavedimu Savivaldybės kultūros, švietimo įstaigų veiklos ir dokumentų patikras, pagal poreikį organizuoja kultūros, švietimo įstaigų vadovų pasitarimus, dalyvauja įstaigų organizuojamuose renginiuose;

8.10. atlieka Savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo komisijos veiklos priežiūrą;

8.11. vykdo švietimo srities pažymėjimų blankų išdavimą Savivaldybės mokykloms, vykdo jų apskaitą, rengia teikia jų išdavimo ataskaitas atsakingoms institucijoms;

8.12. dalyvauja vykdant Savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų (išskyrus psichologus) atestaciją;

8.13. dalyvauja konkursų Savivaldybės kultūros, švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti komisijose, rengiant jų pareigybių aprašymus;

8.14. atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus ar Savivaldybės mero pavedimu Savivaldybės švietimo, kultūros įstaigų veiklos priežiūrą, inicijuoja jų veiklos išorinį vertinimą, teikia rekomendacijas;

8.15. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, susijusius su:

8.15.1. Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimu, Savivaldybės kultūros, švietimo įstaigų steigimu, reorganizavimu, likvidavimu, pertvarkymu, struktūros pertvarka;

8.15.2. Savivaldybės kultūros, švietimo įstaigų nuostatais, jų pakeitimais ir papildymais;

8.15.3. pritarimu Savivaldybės kultūros, švietimo įstaigų strateginiams / strateginiams veiklos planams;

8.15.4. Savivaldybės neformaliojo švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarka;

8.15.5. mokslo metų pradžios ir trukmės Savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo vaikų švietimo programas pradžios Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nustatymu;

8.15.6. asmenų priėmimo į Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklas, bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos nustatymu;

8.15.7. atlyginimo dydžio nustatymu už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą; ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose, įstatuose nustatytomis ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas; Savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat dėl teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

8.15.8. Savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamu vežimu į mokyklas ir atgal organizavimo; mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimo į mokyklą ir atgal tvarkos ir atvejų nustatymo;

8.16. rengia kitus su Skyriaus veikla susijusius sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus;

8.17. vykdo Savivaldybės švietimo stebėseną, analizuoja švietimo būklę;

8.18. apdovanoja Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus padėkos raštais kultūros, švietimo ir sporto bendruomenių narius, mokinius;

8.19. rengia kultūros vertybių išsaugojimo ir finansavimo programas ir teikia Kultūros paveldo departamentui;

8.20. kontroliuoja nekilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Savivaldybės teritorijoje, būklę ir rūpinasi jų išsaugojimu;

8.21. planuoja ir organizuoja smulkius kultūros paveldo objektų remonto, priežiūros, tvarkymo darbus iš Savivaldybės biudžeto lėšų;

8.22. vykdo kultūros paveldo vertybių monitoringą (stebėseną) ir pildo stebėsenos aktus;

8.23. informuoja atsakingas institucijas apie nekilnojamųjų kultūros vertybių būklės įvertinimo rezultatus;

8.24. kaupia informaciją ir dokumentus apie Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registre įrašytas kultūros paveldo vertybes;

8.25. teikia kultūros vertybių savininkams ir naudotojams įstatymų reikalavimais pagrįstą informaciją, susijusią su paveldo išsaugojimu ir priežiūra Savivaldybės teritorijoje;

8.26. organizuoja gyventojų pasiūlymų, prašymų, pareiškimų bei skundų kultūros, švietimo, sporto, paveldosaugos klausimais nagrinėjimą;

8.27. atlieka kitas su Skyriaus veikla susijusias Nuostatuose nenumatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių sąrašai sudaromi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Skyriuje yra Skyriaus vedėjo, Skyriaus vedėjo pavaduotojo ir vyriausiųjų specialistų pareigybės.

10. Skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas ir specialistai priimami į pareigas ir atleidžiami iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo  nustatyta tvarka.

11. Skyriaus vedėjo atostogų, tarnybinių komandiruočių, laikinojo nedarbingumo metu

ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, jo funkcijas atlieka Skyriaus vedėjo pavaduotojas ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas kitas valstybės tarnautojas.

                      12. Skyriaus vedėjas, jį pavaduojantis asmuo vizuoja / derina per dokumentų valdymo sistemą Kontora Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijai teikiamus Savivaldybės švietimo, kultūros įstaigų raštus ir (ar) kitus dokumentus.

                     13. Skyriaus vedėjas, jį pavaduojantis asmuo turi teisę gauti iš Savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigų, Savivaldybės administracijos Savivaldybės įstaigų apskaitos tarnybos informaciją ir dokumentus, reikalingus Skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme ir šiuose Nuostatuose numatytoms funkcijoms vykdyti.

                    

IV SKYRIUS

SKYRIAUS, JO VEDĖJO TEISĖS IR ATSKAITOMYBĖ

 

14. Skyrius turi teisę:

14.1. kreiptis į valstybinio ir Savivaldybės administravimo subjektus;

14.2. pagal savo kompetenciją gauti iš valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų, įmonių informaciją skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti; naudotis ŠVIS (Švietimo valdymo informacinė sistema) ir AIKOS duomenimis;

14.3. sudaryti darbo grupes sprendžiamiems klausimams nagrinėti;

14.4. rengti ir teikti asmenims, institucijoms Skyriaus siunčiamuosius raštus, susijusius su Skyriaus veikla;

14.5. dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų švietimo, sporto, kultūros, paveldosaugos klausimais projektus, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl parengtų projektų;

14.6. gauti iš Savivaldybei pavaldžių švietimo, kultūros įstaigų dokumentus, reikalingus Skyriaus funkcijoms vykdyti,  pagal Skyriaus kompetenciją teikti žodžiu, raštu siūlymus ir rekomendacijas šių įstaigų vadovams veiklos organizavimo klausimais;

14.7. bendradarbiauti su kitų savivaldybių administracijų švietimo, kultūros, sporto, paveldosaugos padaliniais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

14.8. Savivaldybei ir Savivaldybės administracijai įgaliojus, atstovauti Savivaldybei ir Savivaldybės administracijai visų instancijų teismuose ar kitose įstaigose, institucijose;

14.9. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti konkursų Savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto įstaigų vadovų pareigoms užimti komisijose;

14.10. dalyvauti įgyvendinant tarptautines programas, projektus ar kitaip bendradarbiauti su šalies bei užsienio kultūros, švietimo ir sporto subjektais;

14.11. dalyvauti Savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose, frakcijų sueigose, Savivaldybės administracijos, jos padalinių vadovų pasitarimuose, kultūros, švietimo įstaigų darbuotojų pasitarimuose, Savivaldybės kultūros, švietimo įstaigų organizuojamuose renginiuose;

14.12. atsisakyti gerinti raštų projektus, parengtus nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar prieštaraujančius jiems, grąžinti rengėjams koreguoti.

15. Skyriaus valstybės tarnautojai tobulina savo kvalifikaciją iš Lietuvos Respublikos valstybės, Savivaldybės biudžeto, fondų ir kitų teisėtų lėšų.

16. Skyrius turi ir kitų teisių, kurias suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

17. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui, Skyriaus vedėjo pavaduotojas ir specialistai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui.

18. Skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas ir specialistai atsako už tinkamą priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose, pareigybių aprašymuose, vykdymą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

––––––––––––––––––––

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2023-06-30 08:50
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“