Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Infrastruktūros skyrius

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2024 m. gegužės 31 d. įsakymu  Nr. ADV-190

                                                                                      

                                                                                      

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) Infrastruktūros skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja skyriaus darbo organizavimo bendrąją tvarką.

2. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos, turintis spaudą su savo pavadinimu.

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

4. Nuostatus ir skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

 

II SKYRIUS

STRUKTŪRA

 

5. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ar atleidžia iš pareigų Savivaldybės administracijos direktorius.

6. Skyriuje yra vedėjo, vedėjo pavaduotojo, vyriausiojo architekto (vyriausiojo specialisto), vyriausiojo specialisto, vyresniojo specialisto pareigybės.

7. Skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, priima į darbą, perkelia ar atleidžia iš pareigų Savivaldybės administracijos direktorius įstatymų nustatyta tvarka. Vedėjo pavaduotojas, vyriausiasis architektas (vyriausias specialistas), vyriausiasis specialistas (savivaldybės vyriausiasis inžinierius), vyriausiasis specialistas, vyresnysis specialistas tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi skyriaus vedėjui ir atsakingi už jų kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.                    

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. Skyriaus uždaviniai:

8.1. organizuoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą, tiesimą;

8.2. užtikrinti saugų eismą ir transporto organizavimą;

8.3. organizuoti atliekų tvarkymą ir plėtrą;

8.4. įgyvendinti statytojo (užsakovo) funkcijas organizuojant statinių projektavimo, naujos statybos, rekonstravimo, remonto, nugriovimo Savivaldybės nuosavybės teise valdomus statinius, statybos užbaigimo procedūras, priežiūrą, techninę priežiūrą;

8.5. organizuoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir patikėjimo teise valdyti perduotos valstybinės žemės valdymą, naudojimą ir disponavimą ja;

8.6. užtikrinti aplinkos kokybės gerinimą, apsaugą, aplinkosauginį švietimą ir atlikti stebėseną;

8.7. organizuoti teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūras, žemėtvarkos planavimo procedūras ir spęsti žemės, kraštovaizdžio formavimo ir priežiūros klausimus;

8.8. valdyti ir prižiūrėti geoinformacines sistemas;

8.9. organizuotiadministracinių paslaugų teikimą Savivaldybės teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose Vyriausybės nutarimu perduotoje valstybinėje žemėje.

9. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

9.1. Rajono ūkio srityje:

9.1.1. organizuoja lėšų, skirtų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos ir Savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo rajono infrastruktūrai prižiūrėti, planavimą, jų panaudojimo kontrolę;

9.1.2. vykdo strateginį ir einamąjį rajono tvarkymo darbų ir transporto organizavimo planavimą, kontroliuoja jo vykdymą, teikia ataskaitas Savivaldybės administracijai;

9.1.3. organizuoja Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių, tiltų, šaligatvių, aikščių, pėsčiųjų ir dviračių takų, važiuojamosios dalies, vandens nusileidimo įrenginių, žemės sankasos, kelių pastatų ir inžinerinės įrangos, apšvietimo tinklų, kitų darbų tvarkymą, tiesimą, taisymą (remontą) ir priežiūrą;

9.1.4. organizuoja įrengimo darbus ir prižiūri, kaip eksploatuojama mažoji architektūra;

9.1.5. derina statybos projektus susisiekimo komunikacijų plėtojimo srityje, dalyvauja priimant užbaigtus statybos objektus;

9.1.6. derina kompleksinius teritorijų planavimo dokumentus įgyvendinant skyriui pavestus uždavinius;

9.1.7.organizuoja Kupiškio rajono techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir naudojimo techninę priežiūrą ir sprendžia eismo organizavimo tobulinimo klausimus;

9.1.8. organizuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą;

9.1.9. teikia pasiūlymus organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemą ir antrinių žaliavų surinkimą, atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymą;

9.1.10. pagal skyriaus kompetenciją įgyvendina Savivaldybės įsipareigojimus, numatytus Šilumos ūkio įstatyme, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme;

9.2. Statybos ir statinių priežiūros srityje:

9.2.1. siūlo optimalius variantus statybų investicijų projektams parinkti;

9.2.2. gauna statybą leidžiančius dokumentus, kurių statytoja (užsakovė) yra Savivaldybė;

9.2.3. ruošia, derina ir tvirtina statinių, kurių statytoja yra Savivaldybė, projektinę ir sąmatinę dokumentaciją Savivaldybės planuojamiems ir vykdomiems statybos ir remonto darbams;

9.2.4. pagrindžia sąmatiniais skaičiavimais lėšų poreikį;

9.2.5. vykdo statytojo (užsakovo) funkcijas Savivaldybės valdomus statinius projektuojant, naujai statant, rekonstruojant, remontuojant, kapitališkai remontuojant, atliekant paprastąjį remontą ir nugriovimo darbus;

9.2.6. organizuoja remonto darbus Savivaldybės gyvenamosiose (bendrabučiai, socialinis būstas) ir negyvenamosiose patalpose;

9.2.7. organizuoja statinių, kurių statytoja yra Savivaldybė, statybos darbų techninę priežiūrą;

9.2.8. organizuoja statinių, kurių statytoja Savivaldybė, pripažinimo tinkamais naudoti komisijos veiklą, dalyvauja priimant užbaigtus statybos darbus;

9.2.9. priima ir pasirašo rangovo atliktų darbų pažymas, aktus, vizuoja PVM sąskaitas faktūras ir kontroliuoja, kad darbai būtų vykdomi ir už juos būtų atsiskaitoma sutartyse nustatyta tvarka;

9.2.10. organizuoja kasmetines apžiūras garantiniuose objektuose, defektų, atsiradusių garantiniu laikotarpiu, šalinimą;

9.2.11. vykdo rangovų atliekamų darbų kokybės ir terminų kontrolę;

9.2.12. vykdo Savivaldybei priskirtų statinių naudojimo priežiūrą;

9.2.13. organizuoja statinių ekspertizę, techninės būklės įvertinimą, energinio naudingumo sertifikavimą, kadastrinių matavimų atlikimą ir įgyvendina kitas funkcijas, numatytas statybos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose;

9.2.14. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl žemės kasimo leidimo išdavimo ar panaikinimo;

9.2.15. pagal kompetenciją išduoda kitus teisės aktuose numatytus leidimus;

9.3. Aplinkos gerinimo ir apsaugos srityje:

9.3.1. įgyvendina Savivaldybės, valstybės, Europos Sąjungos politiką aplinkos apsaugos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos kokybės valdymo srityje;

9.3.2. rengia Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – SAARS programa) lėšų panaudojimo sąmatų projektus, metines lėšų panaudojimo ataskaitas ir teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai. Vykdo SAARS programos įgyvendinimo priežiūrą;

9.3.3. rengia darbų, vykdomų pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą SAARS programos priemonių sąmatą, sutarčių projektus ir pagal savo kompetenciją atsako už sutarčių vykdymo kontrolę;

9.3.4. nepriklausomai nuo finansavimo šaltinių dalyvauja rengiant ir įgyvendinant aplinkos apsaugos investicijų projektus;

9.3.5. vykdo visuomenės ekologinį švietimą, organizuoja aplinkos apsaugos seminarus, renginius, šventes ir akcijas, rengia ir leidžia aplinkos apsaugos leidinius;

9.3.6. rengia atliekų tvarkymo sistemos planus, taisykles ir kitus dokumentus, kontroliuoja jų įgyvendinimą, renka, kaupia, apibendrina ir teikia informaciją apie rajone susidarančių atliekų kiekius, rūšis ir tvarkymo būdą;

9.4. Administravimo srityje:

9.4.1. nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus, rengia atsakymus į juos;

9.4.2. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

9.4.3. inicijuoja viešuosius pirkimus, susijusius su skyriui priskirtomis funkcijomis, rengia sutarčių projektus;

9.4.4. dalyvauja Savivaldybės tarybos, Komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;

9.4.5. teikia paklausimus ir nustatyta tvarka gauna informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei viešųjų registrų skyriaus veiklos klausimais;

9.4.6. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis skyriaus veiklos klausimais;

9.4.7. atstovauja Savivaldybei institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose, kai nagrinėjami skyriaus veiklos klausimai;

9.4.8. kontroliuoja sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su skyriui priskirtomis funkcijomis, vykdymą;

9.4.9. organizuoja dokumentų valdymą Skyriuje pagal norminius ir metodinius dokumentus, kontroliuoja pavestų užduočių (atsakymų) įvykdymo terminus, tvarko skyriaus dokumentų archyvą, pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

9.4.10. tvarko įstatymu priskirtus registrus ir duomenis teikia valstybės registrams;

9.4.11. rengia skyriaus nuostatus, karjeros valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginius nuostatus ir teikia juos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;

9.4.12. užtikrina skyriui pavestų administracinių paslaugų teikimą ir administracinės naštos mažinimą;

9.4.13. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus pagal skyriaus kompetenciją;

9.5. Teritorijų planavimo ir architektūros srityje:

9.5.1. organizuoja teritorijų planavimo dokumentų (Savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrojo plano, specialiųjų planų, detaliųjų planų, kraštovaizdžio), finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, rengimą;

9.5.2. rengia teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarčių projektus su fiziniais asmenimis, juridiniais asmenimis ar jų padaliniais, kitomis organizacijomis ar jų padaliniais;

9.5.3. rengia paraiškas gauti teritorijų planavimo dokumentų planavimo sąlygas;

9.5.4. rengia teritorijų planavimo dokumentų planavimo sąlygas;

9.5.5. rengia teritorijų planavimo dokumentų planavimo darbų programas;

9.5.6. teikia Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus;

9.5.7. atlieka Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų viešumą užtikrinančias procedūras;

9.5.8. dalyvauja kitų planavimo subjektų parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procedūrose;

9.5.9. tvarko Savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registrą;

9.5.10. derina teritorijų planavimo dokumentus su strateginiais planais;

9.5.11. derina žemės sklypų ribas ir nustato apribojimus, užstatymo tipą ir reikalavimus dėl papildomo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo, teritorijų planavimo dokumentuose;

9.5.12. dirba su informacinėmis sistemomis TPDRIS, TPDR, TPSIS Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka;

9.5.13. teikia pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo, organizuoja projektų užsakymą;

9.5.14. organizuoja Kupiškio rajono bendrojo plano stebėseną;

9.5.15. nagrinėja prašymus rengti žemės formavimo ir pertvarkymo projektus;

9.5.16. dirba su informacine sistema ŽPDRIS;

9.5.17. teikia prašymus dėl žemės formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimų išdavimo pagal poreikį atitinkamoms institucijoms;

9.5.18. rengia reikalavimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti;

9.5.19. dalyvauja žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų derinimo ir viešinimo procedūrose;

9.5.20. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti žemėtvarkos planavimo dokumentus;

9.5.21. teikia pasiūlymus dėl žemės sklypų formavimo įvairios paskirties objektams, organizuoja projektų užsakymą;

9.5.22. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės žemės pardavimo, nuomos, perdavimo naudotis neatlygintinai (panaudai), žemės paėmimo visuomenės poreikiams, žemės nuomos ir panaudos sutarčių vykdymo procedūras;

9.5.23. organizuoja ir koordinuoja valstybinės žemės, perduotos Savivaldybei valdyti patikėjimo teise, procedūras;

9.5.24. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų arba Savivaldybės mero potvarkius dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, perduodamų naudotis neatlygintinai, nuomojamų naudojamų, parduodamų naudojamų, nuomojamų (parduodamų) ne aukciono būdu, priskirtų privatizavimo objektams, duomenų ir siūlymų patvirtinimo projektus;

9.5.25. organizuoja naujų valstybinės ir Savivaldybei patikėjimo teise perduotos žemės sklypų nuomos ir pardavimo aukcionus;

9.5.26. kaupia ir tvarko žemės sklypų planų ir duomenų archyvą;

9.5.27. organizuoja žemės sklypų planų su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje rengimą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka, dalyvauja paženklinimo darbuose, žemės sklypų planų derinimo procedūroje;

9.5.28. organizuoja žemės sklypų perdavimo Savivaldybės nuosavybėn ar valdyti patikėjimo teise procedūras;

9.5.29. apskaičiuoja parduodamų namų valdų, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų,  garažų,  individualių  garažų žemės sklypų  pridedamą vertės priedą dėl inžinerinių statinių;

9.5.30. organizuoja žemės sklypų verčių perskaičiavimą pagal sprendimą pakeisti pagrindinę žemės sklypo paskirtį, naudojimo būdą ar pobūdį ir žemės sklypų verčių priedų dėl inžinerinių statinių apskaičiavimą;

9.5.31. Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka geodezinės ir topografinės veiklos Savivaldybės teritorijoje priežiūrą ir kontrolę;

9.5.32. organizuoja numerių, adresų objektams suteikimą ir keitimą;

9.5.33. kaupia ir sistemina specializuotą (tematinę) geodezinę ir kartografinę medžiagą, reikalingą Savivaldybės ūkinei veiklai, infrastruktūros objektams ir komunikacijoms plėsti, detaliajam teritorijų planavimui vykdyti;

9.5.34. sprendžia klausimus dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, anksčiau išduotų leidimų perregistravimo;

9.5.35. rengia ir tvirtina specialiuosius architektūros reikalavimus;

9.5.36. išduoda pažymas apie galimybę naudoti pagal paskirtį naujai suformuotus nekilnojamojo turto kadastro objektus (patalpą(-as), statinį(-ius));

9.5.37. kaupia parengtos techninės dokumentacijos ir suderintų statinio projektų archyvą;

 9.5.38. dirba su informacine sistema „Infostatyba“ Statybos įstatymo nustatyta tvarka;

9.5.39. išduoda visus statybą leidžiančius dokumentus, tvirtina parengtus specialiuosius architektūros reikalavimus, sąlygas bei reikalavimus teritorijų planavimo dokumentams rengti; nustatyta tvarka tikrina statinių projektus (informacinėje sistemoje „Infostatyba“);

9.5.40. dalyvauja statybos užbaigimo komisijų darbe;

9.5.41. organizuoja visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir parengtų statinių projektinių pasiūlymų svarstymą su ja;

9.5.42. priima prašymus įrengti išorinę reklamą ir kontroliuoja reklamos atitiktį pateiktam projektui;

9.5.43. derina išorinės reklamos projektus;

9.5.44. organizuoja adresų suteikimą žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, butams ir kitoms patalpoms, pavadinimų suteikimą gatvėms, Savivaldybės teritorijose esantiems pastatams, statiniams ir kitiems objektams, šių adresų ir pavadinimų keitimą ar panaikinimą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

9.6. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir patikėjimo teise valdyti perduotos valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo ja srityje:

9.6.1. nagrinėja prašymus nuomoti ir/ar suteikti neatlygintinai naudotis (panaudai) valstybinę žemę;

9.6.2. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų dėl valstybinės žemės sklypų nuomos ir/ar panaudos sutarčių sudarymo/keitimo projektus;

9.6.3. rengia sutikimų įkeisti valstybinės žemės sklypo nuomos teisę projektus;

9.6.4. atlieka žemės gelmių tyrimų, planuojamų atlikti valstybinėje žemėje, vietos arba ploto derinimą;

9.7. Rengia sutikimus:

9.7.1. statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtingus statinius;

9.7.2. statyti nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;

9.7.3. tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;

9.7.4. laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu;

9.7.5. statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;

9.7.6. leisti valstybinėje žemėje, kurioje besuformuoti žemės sklypai, įgyvendinti valstybės, savivaldybės ar ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus vietos projektus, kuriuos įgyvendinant valstybinėje žemėje nesukuriami nekilnojamieji daiktai;

9.7.7. atlikti valstybinių vandens telkinių tvarkymo darbus;

9.7.8. atlieka atlyginimo už galimybę statyti ir (ar) rekonstruoti statinius išnuomotoje valstybinėje žemėje apskaičiavimo funkciją;

9.7.9. nagrinėja prašymus dėl žemės servitutų valstybinėje žemėje nustatymo sandoriu;

9.7.10. teikia Savivaldybės Finansų ir biudžeto skyriui Savivaldybei perduotos patikėjimo teise valdyti asmenų naudojamos žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės, esančios miestuose ir miesteliuose, vertes žemės nuomos mokesčiui apskaičiuoti;

9.7.11. vykdo Savivaldybei patikėjimo teise perduotos valdyti valstybinės žemės nuomos ir panaudos sutarčių priežiūrą.

10. Sprendžia kitus skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

11. Skyriui vadovauja ir už jo veiklą atsakingas skyriaus vedėjas.

12. Keičiantis skyriaus vedėjui, visos skyriaus bylos ir dokumentai perduodami pagal aktą.

13. Skyrius atsako už dokumentų, esančių skyriuje, išsaugojimą iki perdavimo archyvui.

14. Skyriaus darbuotojai, vykdydami skyriui pavestas funkcijas, privalo tinkamai ir laiku vykdyti pareigybių aprašymuose numatytas funkcijas, kitas jiems pavestas užduotis, laikytis darbo drausmės, vidaus tvarkos taisyklių, atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų asmeninių ir viešųjų interesų konfliktą, nenaudoti tarnybinės informacijos kitaip, nei nustato teisės aktai, saugiai ir tinkamai naudoti techninę ir kompiuterinę įrangą.

 

V SKYRIUS

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMAS IR SKATINIMAS

 

15. Skyriaus vedėjui ir darbuotojams tarnybinio atlyginimo, pareiginės algos, priedų, priemokų dydžiai nustatomi vadovaujantis įstatymais, kitais teisės aktais.

 

VI SKYRIUS

SKYRIAUS SANTYKIAI SU KITAIS PADALINIAIS

 

16. Skyrius palaiko tarpusavio ryšius su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais ir specialistais, neįeinančiais į struktūrinių padalinių sudėtį taip, kad Savivaldybės administracija galėtų vykdyti savo funkcijas kaip visuma.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Skyriaus veiklos nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

____________________________

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2024-06-04 13:42
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“