Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Finansų ir biudžeto skyrius

PATVIRTINTA
Kupiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2011 m. balandžio 18 d. įsakymu
Nr. ADV-267

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie Nuostatai reglamentuoja Kupiškio rajono savivaldybės administracijos (toliau - Administracija) Finansų ir biudžeto skyriaus (toliau - Skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką bei atsakomybę.

2. Skyrius yra Administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

3. Skyrius gali būti asignavimų valdytoju ir tvarkyti Savivaldybės tarybos skirtus asignavimus.

4. Skyrius turi sąskaitas bankuose Savivaldybės biudžeto, tikslinės paskirties ir kitų lėšų kasos operacijoms vykdyti.

5. Skyrius turi antspaudą su savo pavadinimu ir blanką su įrašu „Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyrius“.

6. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų ir kitais teisės aktais bei šiais Nuostatais.

7. Skyrius pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis bei įstaigomis.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra šie:

8.1. rengti Savivaldybės biudžeto projektą;

8.2. tvarkyti Savivaldybės biudžeto apskaitą;

8.3. vykdyti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų finansavimą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintus asignavimus;

8.4. rengti Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitas ir teikti jas Finansų ministerijai;

8.5. rengti Savivaldybės iždo ir Savivaldybės konsoliduotąsias finansines ataskaitas, teikti jas Finansų ministerijai;

8.6. rengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektus pagal Skyriaus kompetenciją;

8.7. siekti, kad Savivaldybės finansiniai ištekliai būtų naudojami efektyviai ir pagal paskirtį.

9. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka šias funkcijas:

9.1. rengia Savivaldybės biudžeto projektą;

9.2. tikrina asignavimų valdytojų sudarytas biudžeto išlaidų sąmatas, konsultuoja asignavimų valdytojus biudžeto išlaidų planavimo klausimais;

9.3. rengia Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų sąrašą, vadovaudamasis patvirtintu Savivaldybės biudžetu, jo pajamų paskirstymu metų ketvirčiais ir patvirtintomis išlaidų sąmatomis;

9.4. sudaro ir teikia Finansų ministerijai patvirtinto Savivaldybės biudžeto suvestines formas, duomenis apie biudžetinių įstaigų tinklą, etatus ir kontingentus;

9.5. kaupia ir sistemina duomenis, reikalingus Savivaldybės biudžetui formuoti;

9.6. vykdo Savivaldybės biudžeto, tikslinės paskirties ir kitų lėšų kasos operacijas per Lietuvos Respublikos kredito įstaigas;

9.7. administruoja Savivaldybės tarybos Skyriui patvirtintus Savivaldybės biudžeto asignavimus, tvarko jų apskaitą;

9.8. finansuoja Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus pagal Savivaldybės tarybos patvirtintus asignavimus, programas;

9.9. apskaito iš valstybės biudžeto, Valstybinės mokesčių inspekcijos rajonų skyrių ir kitų šaltinių gaunamas pajamas;

9.10. rengia sprendimų, įsakymų projektus dėl Savivaldybės biudžeto pakeitimų, patikslinimų, papildomų biudžeto pajamų paskirstymo, Savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės, specialiųjų programų sudarymo ir vykdymo, biudžeto projekto rengimo tvarkos ir kitais Skyriaus kompetencijos klausimais;

9.11. vykdo biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimų apskaitą, informuoja apie pakeitimus asignavimų valdytojus;

9.12. nagrinėja Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų prašomų papildomų asignavimų poreikį, teikia pasiūlymus dėl jų skyrimo ar perskirstymo;

9.13. teikia pasiūlymus dėl finansinių lengvatų Savivaldybės biudžeto sąskaita;

9.14. priima periodines asignavimų valdytojų išlaidų sąmatų įvykdymo ir finansines ataskaitas, tikrina jų sudarymo teisingumą, konsultuoja jų sudarymo klausimais;

9.15. rengia Savivaldybės biudžeto vykdymo, lėšų valstybinėms funkcijoms atlikti ir mokinio krepšeliui finansuoti panaudojimo periodines suvestines ataskaitas, Savivaldybės iždo ir Savivaldybės konsoliduotąsias finansines ataskaitas, teisės aktų nustatyta tvarka teikia jas Finansų ministerijai ir Savivaldybės tarybai;

9.16. planuoja paskolų ir lėšų joms grąžinti poreikį, rengia sprendimų projektus dėl paskolų ėmimo, tvarko Savivaldybės gautų paskolų apskaitą, kontroliuoja skolos ir skolinimosi limitų panaudojimą, rengia atskaitomybės dokumentus ir teikia Finansų ministerijai;

9.17. sudaro ir teikia statistines ataskaitas pagal Skyriaus kompetenciją;

9.18. kiekvieną mėnesį informuoja merą, Administracijos direktorių apie Savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą, įstaigų kreditinį įsiskolinimą;

9.19. sprendžia kitus Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus.

 

III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

10. Skyrius palaiko tarpusavio ryšius su kitais Administracijos padaliniais taip, kad Administracija galėtų vykdyti savo funkcijas kaip visuma.

Biudžeto sudarymo ir vykdymo, finansinių ataskaitų sudarymo klausimais kiti Administracijos padaliniai atskaitingi Skyriui.

11. Įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius ir priskirtas funkcijas, Skyriaus darbuotojai turi teisę:

11.1. gauti reikalingą Skyriaus funkcijoms vykdyti informaciją iš Savivaldybės biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, uždarųjų akcinių bendrovių ir Administracijos struktūrinių padalinių;

11.2. gauti iš Administracijos struktūrinių padalinių išvadas dėl rengiamų dokumentų projektų biudžeto lėšų skyrimo ir naudojimo klausimais;

11.3. kontroliuoti asignavimų valdytojams skirtų asignavimų panaudojimą;

11.4. reikalauti raštiškų paaiškinimų iš asignavimų valdytojų, nustačius asignavimų naudojimo pažeidimus, laiku nepateikus finansinės atskaitomybės ir kitų dokumentų, pateikus neteisingą finansinę atskaitomybę ar kitą informaciją;

11.5. duoti nurodymus asignavimų valdytojams finansinės-ūkinės veiklos patikrinimo metu nustatytiems trūkumams pašalinti;

11.6. teikti Savivaldybės tarybai, jos komitetams, Administracijos direktoriui informaciją ir pasiūlymus biudžeto lėšų skyrimo, biudžeto vykdymo ir kitais finansiniais klausimais;

11.7. dalyvauti aukštesnių valstybės institucijų organizuojamuose pasitarimuose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;

11.8. rengti pavaldžių biudžetinių įstaigų apskaitos darbuotojų pasitarimus;

11.9. kreiptis į šalies valstybines institucijas dėl konsultacijų veiklos klausimais, vykdyti susirašinėjimą su šalies institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, įmonėmis Skyriaus kompetencijos klausimais;

11.10. kelti savo kvalifikaciją įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka už valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšas;

11.11. į saugias darbo sąlygas.

12. Savivaldybės taryba, meras, Administracijos direktorius gali suteikti Skyriui ir kitų teisių jo kompetencijos klausimais.

13. Skyriaus darbuotojai privalo:

13.1. vadovaudamiesi Skyriaus nuostatais, tinkamai vykdyti pareigybių aprašymuose jiems pavestas funkcijas;

13.2. laiku ir kokybiškai atlikti kitus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

13.3. nustatyta tvarka atstovauti Skyriaus kompetencijos klausimais;

13.4. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų asmeninių ir viešųjų interesų konfliktą;

13.5. laikytis tarnybinės etikos, darbo drausmės, vidaus darbo tvarkos taisyklių;

13.6. nenaudoti tarnybinės informacijos kitaip nei nustato teisės aktai;

13.7. saugiai ir tinkamai naudoti techninę ir kompiuterinę įrangą.

 

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

14. Skyriuje yra vedėjo, vyriausiųjų ir vyresniųjų specialistų - valstybės tarnautojų ir vyriausiųjų specialistų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės.

Konkrečias pareigybes, jų skaičių ir pareigybių aprašymus tvirtina Administracijos direktorius savo įsakymu.

15. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

16. Kitus Skyriaus darbuotojus priima į darbą, perkelia ar atleidžia Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Nesant Skyriaus vedėjo, jo pareigas eina Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas kitas Skyriaus darbuotojas.

18. Skyriaus vedėjas:

18.1. organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą;

18.2. rengia ir teikia tvirtinti Skyriaus nuostatus, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

18.3. atsako už šiuose Nuostatuose nustatytų Skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą;

18.4. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

18.5. sudaro sutartis pagal Administracijos direktoriaus įgaliojimus;

18.6. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų veiklą ir nustatyta tvarka teikia išvadas Administracijos direktoriui;

18.7. teikia siūlymus Administracijos direktoriui dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo.

19. Atleidžiant Skyriaus vedėją iš pareigų, paskutinę darbo dieną buvęs Skyriaus vedėjas, dalyvaujant Skyriaus atstovui, perduoda reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui. Perduodant reikalus, turi būti pateikti svarbiausi duomenys, bylos ir dokumentai, apibūdinantys Skyriaus veiklą: neužbaigti įgyvendinti teisės aktai, einamieji darbai, banko sąskaitų likučiai iki tam tikros datos, naudojamo Savivaldybės turto aprašas, grąžinamas valstybės tarnautojo pažymėjimas. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo visi dalyvaujantys asmenys. Jei reikalus perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas užregistruojamas ir saugomas Kanceliarijos skyriuje, kitas perduodamas naujam Skyriaus vedėjui. Buvęs Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

 20. Reikalai kitiems Administracijos skyriams perduodami (priimami) surašant perdavimo ir priėmimo aktą. Jame turi būti pateikti svarbiausieji duomenys, apibūdinantys faktinę reikalų būklę. Aktą pasirašo reikalus perduodančio ir juos perimančio skyrių vedėjai. Jei reikalus perimantis arba juos perduodantis asmuo nesutinka su kai kuriais punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą. Aktai surašomi trimis egzemplioriais, kurių vienas užregistruojamas ir saugomas Kanceliarijos skyriuje, kiti perduodami atitinkamų skyrių vedėjams.

21. Atleidžiant (priimant) kitus Skyriaus darbuotojus, reikalų, bylų ir dokumentų perdavimą organizuoja Skyriaus vedėjas. Priimant (atleidžiant) Skyriaus darbuotoją, surašomas perdavimo ir priėmimo aktas. Skyriaus darbuotojų reikalų perdavimo aktai registruojami ir saugomi Skyriuje, vieną akto egzempliorių gauna priimamas darbuotojas. Buvęs darbuotojas turi teisę gauti akto kopiją.

 

V. ATSAKOMYBĖ

 

22. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui, kiti Skyriaus darbuotojai - Skyriaus vedėjui ir Administracijos direktoriui už jiems priskirtų funkcijų vykdymą.

23. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Skyriaus darbuotojai atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai Administracijoje.

25. Skyrių reorganizuoja, panaikina Savivaldybės taryba teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_____________________________

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2021-11-09 15:16
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“