Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Apskaitos skyrius

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019-08-13 įsakymu Nr. ADV-583

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEIKLOS

NUOSTATAI


I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Kupiškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir veiklos organizavimą.

2. Skyriaus paskirtis – organizuoti ir tvarkyti Administracijos struktūrinių padalinių, Socialinės paramos skyriaus, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Asignavimų valdytojai) ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti, kad taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir laiku pateikti.

3. Skyrius yra Administracijos padalinys, sprendžiantis jos kompetencijai priklausančius klausimus, tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

4. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Finansų ministro įsakymais, Vyriausybės nutarimais, norminiais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos darbą, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos veiklos nuostatais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

5. Skyriaus darbuotojų kompetenciją nustato jų pareigybės aprašymai, kuriuos tvirtina Administracijos direktorius;

6. Skyrius turi antspaudą su užrašu „Kupiškio rajono savivaldybės administracija Buhalterinės apskaitos skyrius“;

7. Skyrius turi blankus su Savivaldybės herbu ir skyriaus pavadinimu.

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

8.1. vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, organizuoti ir tvarkyti Administracijos biudžetinių, Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos ir kitų lėšų, turto, įsipareigojimų, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų buhalterinę apskaitą;

8.2. užtikrinti Administracijos išlaidų sąmatos vykdymo finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, teisingą valstybės lėšų naudojimą, įforminant tai dokumentais, turinčiais juridinę galią;

8.3. fiksuoti buhalterinės apskaitos dokumentuose ūkines operacijas, susijusias su piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių bei pagrindinių priemonių judėjimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatyme bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose numatytais terminais;

8.4. išlaidų sąmatų vykdymo operacijas apskaityti tiksliai, atliekant ekonominius paskaičiavimus lėšų pagrįstumui patvirtinti, ataskaitas sudaryti pagal galiojančius teisės aktus;

8.5. užtikrinti, kad apskaitos informacija būtų:

8.5.1. tinkama, objektyvi ir palyginama;

8.5.2. pateikiama laiku;

8.5.3. išsami ir naudinga išorės ir vidaus vartotojams.

9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, tvarko biudžeto asignavimus, skirtus Asignavimų valdytojams išlaikyti, ir vykdo šias funkcijas:

9.1. sudaro Asignavimų valdytojų išlaidų sąmatą su paskaičiavimais pagal programas, priemones, finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją ir pateikia Finansų ir biudžeto skyriui, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir kitoms institucijoms;

9.2. sudaro Asignavimų valdytojų gaunamų pajamų už teikiamas paslaugas sąmatas, atskaitomybę, bei veda jų apskaitą;

9.3. sudaro Asignavimų valdytojų biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitas pagal programų pavadinimus, priemones, finansavimo šaltinius, ekonominę išlaidų klasifikaciją ir valstybės funkcijas;

9.4. perskirsto lėšas tarp straipsnių Asignavimų valdytojų patvirtintų išlaidų sąmatų ribose pagal Finansų ir biudžeto skyriaus pateiktus pranešimus;

9.5. vykdo ES ir kitų organizacijų lėšomis finansuojamų investicinių ir kitų projektų apskaitą pagal kiekvieną projektą atskirai, rengia reikalingas ataskaitas;

9.6. vadovaudamasi patvirtintomis programų sąmatomis pagal programas, finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas, ekonominę klasifikaciją rengia paraiškas lėšoms gauti;

9.7. vykdo atsiskaitymus už prekes, paslaugas ir darbus su tiekėjais ir rangovais;

9.8. vykdo atsiskaitymus su socialinių išmokų bei su kitų išmokų gavėjais pagal išmokų mokėjimo žiniaraščius;

9.9. perveda lėšas Administracijos finansuojamų programų vykdytojams pagal su jomis sudarytas sutartis, priima ir tikrina pateiktas ataskaitas;

9.10. teisingai apskaičiuoja ir nustatytu laiku išmoka Administracijos darbuotojams, Savivaldybės tarybos nariams darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, atlieka išskaitymus iš darbo užmokesčio ir perveda privalomas įmokas valstybei, grąžina įsiskolinimus juridiniams ir fiziniams asmenims;

9.11. tvarko su Savivaldybės tarybos nario veikla susijusių išmokų, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka Administracija, apskaitą;

9.12. tvarko Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenės projektų apskaitą, būsto ir jo aplinkos pritaikymo neįgaliesiems programos apskaitą, projektų „Parama maisto produktais“ ir „Parama higienos prekėmis“ apskaitą, ruošia visas reikalingas ataskaitas;

9.13. tvarko mokėtinų ir gautinų sumų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą;

9.14. tvarko atsiskaitymų pagal nuomos ir panaudos sutartis apskaitą, išrašo sąskaitas faktūras už patalpų nuomą, komunalines ir ryšių paslaugas ir pateikia jas paslaugų gavėjams;

9.15. apskaito valstybinės žemės nuomos mokesčio pajamas, tvarko vietinių rinkliavų pajamų apskaitą;

9.16. tiksliai bei laikantis teisės aktų reikalavimų tvarko Savivaldybės akcijų dalininkų įnašų, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, trumpalaikio turto ir atsargų apskaitą;

9.17. rengia finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, mėnesines ir kitas ataskaitas ir pateikia Finansų ir biudžeto skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, ministerijoms ir kitoms institucijoms;

9.18. rengia Administracijos ketvirtines bei metines investicijų statistines ataskaitas ir pateikia Infrastruktūros skyriui;

9.19. rengia Administracijos valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ketvirtines bei metines Darbo apmokėjimo statistines ataskaitas ir pateikia Lietuvos statistikos departamentui;

9.20. dalyvauja komisijose inventorizuojant Savivaldybės turtą, atsako už teisingą inventorizacijos rezultatų įtraukimą į apskaitą, teisingą materialinių vertybių sutikrinimą, vykdant jų nurašymą;

9.21. rengia reikiamus dokumentus skolų Administracijai išieškojimui;

9.22. atlieka išankstinę ir einamąją finansų kontrolę pagal patvirtintas Finansų kontrolės taisykles;

9.23. užtikrina buhalterinės apskaitos duomenų kaupimą ir saugojimą, bylų ruošimą ir perdavimą archyvui;

9.24. rengia Skyriaus metų dokumentacijos plano projektą;

9.25. kartu su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais rengia Savivaldybės strateginį veiklos planą;

9.26. rengia teisės aktų projektus, derina pateiktus dokumentų projektus;

9.27. atlieka kitas Skyriui priskirtas funkcijas.

 

III SKYRIUS        

SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

10. Skyrius turi teisę:

10.1. įstatymų numatyta tvarka reikalauti ir gauti iš Administracijos skyrių ir tarnybų, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų institucijų dokumentus bei kitą informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijoms atlikti;

10.2. teikti Administracijos direktoriui pasiūlymus apskaitos ir biudžeto klausimais;

10.3. nepriimti iš darbuotojų netvarkingai ir nevisiškai užpildytų buhalterinės apskaitos dokumentų;

10.4. atsisakyti vykdyti užduotį ar pavedimą, jei tai prieštarauja teisės aktams.

11. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami jiems pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias pareigas:

11.1. laikytis Administracijos vidaus tvarkos taisyklių, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas bei laiku ir tinkamai vykdyti pavedimus;

11.2. atlikti tik teisėtas finansines operacijas ir užtikrinti, kad jos būtų įformintos pagal reikalavimus;

11.3. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

 

12. Skyriui vadovauja ir atsako už jos veiklą Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Administracijos direktorius. Vedėjas tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs vedėjui.

13. Laikinai atlieka vedėjo pareigas, kai jo nėra darbo vietoje (dėl ligos, atostogų, komandiruotės ir pan.) direktoriaus įsakymu paskirtas kitas darbuotojas.

14. Keičiantis Skyriaus vedėjui, visos bylos ir dokumentai perduodami pagal aktą, tvirtinamą Administracijos direktoriaus.

15. Skyriaus vedėjas ir darbuotojai atsako už:

15.1. dokumentų, esančių buhalterijoje, išsaugojimą iki perdavimo į archyvą;

15.2. teisingą biudžeto lėšų naudojimą pagal patvirtintas sąmatas;

15.3. visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitą;

15.4. teisingą darbo užmokesčio ir kitų išmokų darbuotojams, valstybės tarnautojams, Savivaldybės tarybos nariams apskaičiavimą, bei mokesčių išskaitymą, jų deklaravimą ir finansinės atskaitomybės sudarymą laiku.

16. Skyriaus darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

17. Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai rengiami vadovaujantis šiais nuostatais.

18. Šiuos Skyriaus veiklos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Administracijos direktorius.

 

 

_______________________

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2024-03-13 16:10
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“