Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatai

Identifikacinis kodas 2021-14459

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. birželio 28 d. Nr. TS-168

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 10 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 30 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 straipsnio 5 dalimi,  Kupiškio rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus (pridedama).

2. Įgalioti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus, pateikti juos Juridinių asmenų registrui ir atlikti kitus būtinus veiksmus, susijusius su nuostatų registravimu.

3. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 17 d. sprendimą Nr. TS-91 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo“.

4. Nustatyti, kad šio sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

5. Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras                     Dainius Bardauskas


 


PATVIRTINTA            

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2021 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-168

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Kupiškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija, įstaiga) savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetenciją, Administracijos veiklos tikslus, sritis, funkcijas, teises ir pareigas, Administracijos direktoriaus – skyrimo ir atleidimo tvarką, Administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo ir atleidimo tvarką, kompetenciją ir atsakomybę, Administracijos darbo organizavimą, šaltinį, kuriame skelbiami vieši pranešimai, Nuostatų keitimo tvarką, taip pat kitas nuostatas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kitiems įstatymams.

2.  Administracija yra Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžetinė įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai, filialai (struktūriniai teritoriniai padaliniai) – seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.

3.  Administracija yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Savivaldybės (valstybės) herbu ir sąskaitas bankuose. Administracijos struktūriniai padaliniai gali turėti antspaudus su Savivaldybės herbu (įstatymuose numatytais atvejais – su valstybės herbu).

4.  Administracijos savininkė – Kupiškio rajono savivaldybė, kodas 111100818 , savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Vytauto g. 2, 40115 Kupiškis.

5.  Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencija nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymuose.

6.  Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais Nuostatais.

7.  Administracijos santykiai su valstybės institucijomis, teismais, kitomis savivaldybėmis, nevyriausybinėmis ir / ar kitomis organizacijomis grindžiami Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais. Administracija nėra pavaldi valstybės institucijoms.

8.  Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

9.  Įstaigos veikla yra neterminuota. Administracijos įgaliojimai nėra susiję su Savivaldybės tarybos įgaliojimų pabaiga.

10. Administracijos buveinės adresas – Vytauto g. 2, 40115 Kupiškis. Pagrindinė veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 84.11.20, juridinio asmens kodas 188774975.

11. Administracija yra paramos gavėja.

 

II SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR FUNKCIJOS

 

12. Administracijos tikslai:

12.1. skatinti ir plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą;

12.2. sudaryti būtinas teisines prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms;

12.3. tinkamai atlikti viešojo administravimo funkcijas ar atskiras vykdomosios valdžios funkcijas ir organizuoti kokybiškų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą;

12.4. įgyvendinti teisės aktų nustatytas funkcijas kuo efektyviau tenkinant bendruomenės interesus.

13. Administracijos veiklos sritys:

13.1. administracinis reglamentavimas;

13.2. administracinių sprendimų priėmimas;

13.3. administracinių paslaugų teikimas;

13.4. teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra;

13.5. viešųjų paslaugų teikimo administravimas;

13.6. vidaus administravimas;

13.7. kitos pagal įstatymus priskirtos veiklos sritys.

14. Administracijos vykdomos veiklos rūšys atitinka veiklą nustatytą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“:

14.1. bendroji viešojo valdymo veikla (84.11);

14.2. Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla (84.11.20);

14.3. iždo valdymas ir priežiūra (84.11.40);

14.4. biudžeto vykdymas ir valstybinių fondų tvarkymas (84.11.50).

15. Administracija, įgyvendindama savo tikslus, vykdo šias funkcijas:

15.1. Savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

15.2. įgyvendina įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės tarybos sprendimų;

15.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja Savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;

15.4. administruoja viešųjų paslaugų teikimą;

15.5. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių projektus;

15.6. atlieka mero, Savivaldybės tarybos narių ir Savivaldybės kontrolieriaus finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą;

15.7. vykdo kitas teisės aktais jai priskirtas funkcijas.

 

III SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS, ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ

 

16. Administracijai vadovauja, jos veiklą kontroliuoja ir už ją atsako Administracijos direktorius. Jis yra įstaigos vadovas. Administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymuose.

17. Administracijos direktorius pavaldus Savivaldybės tarybai, atskaitingas Savivaldybės tarybai ir merui.

18. Administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

19. Dėl Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės steigimo ir Administracijos direktoriaus pavadavimo sprendžia Savivaldybės taryba.

20. Administracijos direktoriaus pavaduotojas į pareigas skiriamas Administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu Savivaldybės tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

21. Administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, Administracijos direktoriaus pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat kituose teisės aktuose, atlieka Administracijos direktoriaus pavaduotojas.

22. Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo kompetenciją ir pareigas nustato įstatymai, kiti teisės aktai, šie Nuostatai ir pareigybių aprašymai.

23. Administracijos direktoriui, kai Savivaldybės Administracijos direktoriaus nėra, – jo pavaduotojui atostogas suteikia Savivaldybės meras, į komandiruotes Administracijos direktorių, kai Savivaldybės Administracijos direktoriaus nėra, – jo pavaduotoją siunčia Savivaldybės meras.

24. Tarnybines nuobaudas Administracijos direktoriui (Administracijos direktoriaus pavaduotojui) už tarnybinius nusižengimus skiria Savivaldybės taryba.

25. Kai Savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo įgaliojimų klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatyme nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

26. Administracijos struktūrą, nuostatus, darbo užmokesčio fondą tvirtina, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių administracijoje nustato Savivaldybės taryba Administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu.

27. Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus tvirtina Administracijos direktorius įsakymu, neviršydamas Savivaldybės tarybos darbo užmokesčiui skirtų lėšų ir nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių Administracijoje skaičiaus.

28. Administracijos struktūrinių padalinių nuostatus tvirtina Administracijos direktorius. Šie nuostatai nustato Administracijos padalinių veiklos tikslus, uždavinius, funkcijas, atsakomybę, darbo organizavimo tvarką, teises, veiklos organizavimą ir kitas nuostatas.

29. Administracijos struktūriniams padaliniams (skyriams, tarnyboms) vadovauja vedėjai,  o  struktūriniams teritoriniams  padaliniams  (seniūnijoms) -  seniūnai  (toliau bendrai – struktūrinių padalinių vadovai).

30. Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus tvirtina Administracijos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka. Pareigybių aprašymus rengia atitinkamo struktūrinio padalinio vadovas arba Administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo. Struktūrinių padalinių vadovų pareigybių aprašymus rengia Administracijos direktoriaus įgalioti asmenys.

31. Administracijos veiklos klausimai aptariami vykstančiuose struktūrinių padalinių vadovų ir specialistų pasitarimuose.

32. Pasitarimai šaukiami Administracijos direktoriaus sprendimu nustatytą savaitės dieną; pasitarimuose privalomai dalyvauja struktūrinių padalinių vadovai. Administracijos pasitarimuose, esant būtinumui, gali dalyvauti ir kiti kviestiniai asmenys.

33. Administracijos padalinių vadovai bei valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, siekdami tinkamai atlikti savo funkcijas, privalo užtikrinti sklandų tarpusavio komunikavimo procesą tarp Administracijos struktūrinių padalinių.

34. Struktūrinių padalinių viduje gali būti sudaromi poskyriai. Jų kompetenciją, funkcijas, atsakomybę, darbo organizavimą nustato padalinių veiklos nuostatai.

35. Struktūrinių padalinių vadovai vykdo Savivaldybės institucijų formuojamą Savivaldybės politiką pagal padaliniams priskirtas Savivaldybės veiklos sritis. Struktūrinių padalinių vadovai teisės aktuose nustatytais terminais teikia duomenis Savivaldybės tarybos, mero ir Administracijos direktoriaus ataskaitoms.

36. Administracijos kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti Administracijos direktoriaus įsakymu iš Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, gali būti sudaromos komisijos ar darbo grupės (toliau – komisija). Komisijų darbe gali būti pasitelkiami ekspertai, kiti Administracijos darbuotojai, Savivaldybės bendruomenės atstovai, socialiniai partneriai, visuomenės atstovai, Savivaldybės įstaigų ir valdomų įmonių atstovai.

37. Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti teisės aktai ir šie Nuostatai.

38. Administracija pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės tarybos kolegijos (jei ji sudaroma) sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus. Teisės aktų projektai rengiami, derinami (vizuojami) ir registruojami dokumentų valdymo sistemoje Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka. Teisės aktų projektai ir su jais susijusi informacija skelbiami teisės aktų nustatyta tvarka.

39. Savivaldybės tarybos ir tarybos kolegijos (jei ji sudaroma) sprendimų projektų rengimo, derinimo (vizavimo) ir teikimo svarstyti Savivaldybės tarybos komitetams ir Savivaldybės tarybai bendrąsias nuostatas ir principus nustato Savivaldybės tarybos reglamentas.

40. Teisės akto projekto rengėjas yra atsakingas už pateikto projekto pagrįstumą, teisėtumą, pateiktų dokumentų ir kitos informacijos tikrumą.

41. Gaunamos korespondencijos registravimas, asmenų prašymų, pareiškimų bei skundų nagrinėjimas ir asmenų priėmimas vykdomas Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis.

 

V SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

42. Administracija, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

42.1. gauti iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų, Savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų, nepriklausomai nuo jų pavaldumo, duomenis bei informaciją Administracijos kompetencijos klausimais;

42.2. savo kompetencijos klausimais kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, ministerijas bei jų įstaigas;

42.3. pagal savo kompetenciją tikrinti Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, Savivaldybės valdomų įmonių ir bendrovių veiklą, gauti jų ataskaitas, prireikus teikti metodinius nurodymus bei rekomendacijas;

42.4. pasitelkti Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, Savivaldybės valdomų įmonių ir bendrovių atstovus bei specialistus sprendžiamiems klausimams nagrinėti;

42.5. sudaryti komisijas ir darbo grupes klausimams pagal priskirtą kompetenciją nagrinėti;

42.6. pagal savo kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis;

42.7. pagal įgaliojimą atstovauti Savivaldybei visuose teismuose, bendradarbiauti su kitomis savivaldybėmis ar užsienio valstybių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

42.8. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti rengiant įstatymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą ar nustatančius savivaldybių funkcijas, dėl parengtų projektų pareikšti savo pasiūlymus ir pastabas;

42.9. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą savo tikslams pasiekti, uždaviniams įgyvendinti bei funkcijoms atlikti;

42.10. turėti kitas teisės aktuose numatytas teises.

43. Administracija, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, privalo:

43.1. vykdyti šiuose Nuostatuose ir kituose teisės aktuose jai priskirtą veiklą;

43.2. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis ir susitarimus;

43.3. teikti teisės aktuose nustatytas ataskaitas ir kitą būtiną informaciją subjektams pagal kompetenciją;

43.4. užtikrinti Administracijos finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą, vidaus kontrolės politikos įgyvendinimą;

43.5. valstybės, Savivaldybės ir kitas teisėtai gautas lėšas naudoti tiksliai pagal paskirtį ir Nuostatuose bei kituose teisės aktuose nurodytiems tikslams įgyvendinti;

43.6. vykdyti kitas teisės aktų nustatytas ar kitaip teisėtais būdais prisiimtas pareigas.

 

VI SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS LĖŠŲ ŠALTINIAI, TURTO IR LĖŠŲ

NAUDOJIMO TVARKA

 

44. Savivaldybės turtą Administracija valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ir kitų įstatymų bei Savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

45. Savivaldybės taryba kasmet Savivaldybės biudžete nustato Administracijai skiriamų asignavimų dydį. Administracijos veikla finansuojama neviršijant patvirtintos išlaidų sąmatos.

46. Administracijos lėšų šaltiniai:

46.1. Savivaldybės biudžeto asignavimai;

46.2. valstybės biudžeto asignavimai;

46.3. Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos;

46.4. lėšos gautos kaip parama;

46.5. gautos pajamos ir kitos teisėtai įgytos lėšos.

47. Administracija skirtas lėšas naudoja teisės aktų nustatyta tvarka savo veiklai vykdyti.

48. Administracija buhalterinę apskaitą organizuoja pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą.

 

VII SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

 

49. Savivaldybės veiklos administracinę priežiūrą atlieka, tai yra prižiūri, ar Savivaldybė laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės nutarimus, Vyriausybės atstovas.

50. Administracijos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, o veiklos ir išorės finansinį auditą – Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, kitos valstybės institucijos teisės aktų nustatyta tvarka. Vidaus auditą atlieka Administracijos Centralizuoto vidaus audito tarnyba.

51. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.

 

VIII SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

 

52. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl Administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų arba jam pačiam atsistatydinus, buvęs Administracijos direktorius, dalyvaujant merui, sprendime nurodytu laiku turi perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas) naujam Administracijos direktoriui ar kitam Savivaldybės tarybos įgaliotam asmeniui.

53. Perduodant reikalus, turi būti surašomas reikalų perdavimo ir priėmimo aktas. Reikalų perdavimo ir priėmimo akte turi būti pateikti svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę Administracijos būklę, Administracijos struktūrą bei pareigybes, Administracijos išlaidų sąmatos vykdymą, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės būklę, Savivaldybės turto aprašą, archyvo būklę, Savivaldybei pavaldžias ir jos reguliavimo sričiai priskirtas įmones, įstaigas bei organizacijas, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, tiesiogiai susijusių su Savivaldybe, bei Savivaldybės tarybos (Savivaldybės tarybos kolegijos, jei ji sudaryta) sprendimų, mero potvarkių vykdymą.

54. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos perimantis asmuo. Šį aktą tvirtina Savivaldybės meras. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriais (punktais), jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

55. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurie lieka pas merą ir reikalus priimantį asmenį. Buvęs Administracijos direktorius turi teisę gauti akto kopiją.

56. Administracijos struktūrinių padalinių reikalų perdavimo ir priėmimo tvarką reglamentuoja Administracijos struktūrinių padalinių nuostatai.

57. Administracijos darbuotojų reikalų perdavimo ir priėmimo tvarką nustato Administracijos direktorius.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

58. Administracija reorganizuojama arba likviduojama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

59. Administracijos vieši pranešimai ir kita informacija, kurią vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais reikia paskelbti viešai, pateikiama Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

60. Sprendimus dėl Administracijos nuostatų tvirtinimo, jų pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios priima Savivaldybės taryba.

61. Nuostatai, jų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo Teisės aktų registre ir įregistravimo Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

62. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems Administracijos veiklą, ir jei aukštesnės galios teisės aktai atitinkamus klausimus reglamentuoja kitaip nei šie Nuostatai, taikomos tų teisės aktų nuostatos.

 

Šie Nuostatai pasirašyti

20

 

m.

     

d.

 
               

(vieta)

 

       

(įgaliotas asmuo)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

                       

 

 

____________________________________

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2021-10-29 08:47
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“