Lėvens tvenkinio (Kupiškio marių) sala - Uošvės liežuvis

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Viešieji darbai                  
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Viešieji darbai

Savivaldybės informacija darbdaviams


Kupiškio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti viešuosius darbus pagal 2017 metų Viešųjų darbų programą.

Į viešuosius darbus numatoma nukreipti 64 asmenis.

Viešųjų darbų sąrašas:

1. Miesto ir seniūnijoms priklausančių gyvenviečių gatvių, kelių, pakelių bei teritorijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbai.

2. Socialinės bei visuomeninės paskirties objektų rekonstrukcijos ir smulkaus remonto, teritorijų ir aplinkos tvarkymo pagalbiniai darbai.

3. Istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų, knygų fondų ir archyvų tvarkymo pagalbiniai darbai.

4. Pagalbiniai maisto ruošimo, patalpų bei aplinkos tvarkymo darbai socialinės bei visuomeninės paskirties įstaigose ir organizacijose.

Pasiūlymai priimami iki 2017 m. kovo 3 d. 14 val. Kupiškio rajono savivaldybės administracijoje ( Vytauto g. 2, Kupiškis), 213 kabinete.

Darbdaviai atrankai turi pateikti pasiūlymą ir lėšų poreikio viešiesiems darbams atlikti apskaičiavimo lentelę kurių pavyzdžius galima rasti interneto svetainėje www.kupiskis.lt. Pasiūlymai pateikiami užklijuotame voke, ant voko nurodomi dokumentų teikėjo rekvizitai, data ir užrašoma „ Viešųjų darbų darbdavių atrankai“.

Telefonas pasiteirauti: (8 459) 35 516.


KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO IR VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 24 d. Nr. TS-10

Kupiškis

 

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 16 punktu, 7 straipsnio 18 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi ir Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67.1 ir 67.2 papunkčiais, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

     1. Patvirtinti pridedamus:

     1.1. Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų viešųjų darbų sąrašą.

     1.2. Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų viešųjų darbų programą.

     2. Įgalioti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių tvirtinti atrinktų darbdavių sąrašą ir programos lėšų paskirstymą.

     3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. kovo 1 d. 

     4. Paskelbti apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                        Dainius Bardauskas              

 


 

PATVIRTINTA
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-10

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠAS

 

1. Miesto ir seniūnijoms priklausančių gyvenviečių gatvių, kelių, pakelių bei teritorijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbai.

2. Socialinės bei visuomeninės paskirties objektų rekonstrukcijos ir smulkaus remonto, teritorijų ir aplinkos tvarkymo pagalbiniai darbai.

3. Istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų, knygų fondų ir archyvų tvarkymo pagalbiniai darbai.

4. Pagalbiniai maisto ruošimo, patalpų ir aplinkos tvarkymo darbai socialinės bei visuomeninės paskirties įstaigose ir organizacijose.

 


 

PATVIRTINTA
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-10

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

2017 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų viešųjų darbų programa (toliau – Programa) parengta ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Aktyvios darbo rinkos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu bei jų pakeitimais.

2. Programos vykdytojai: Kupiškio rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), Panevėžio teritorinė darbo birža (toliau – Darbo birža), atrankos būdu parinkti darbdaviai.

3. Viešieji darbai organizuojami Kupiškio rajono įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse struktūrose (toliau - įmonės) laikino pobūdžio darbams atlikti, teikiantiems socialinę naudą vietos bendruomenei, padedantiems palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės infrastruktūrą.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS


4. Viešųjų darbų tikslas – teikti socialinę naudą Kupiškio rajono savivaldybės vietos bendruomenei, padėti palaikyti ir plėtoti vietos socialinę infrastruktūrą ir sudaryti galimybę darbo ieškantiems asmenims užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS DALYVIŲ GRUPĖS


5. Prioritetines bedarbių programos dalyvių grupes nustato Panevėžio teritorinė darbo birža.

6. Darbdavius viešiesiems darbams vykdyti atrenka Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisija.

7. Bedarbių siuntimą organizuoja Darbo birža, vadovaudamasi 2017 metų veiklos tikslais ir prioritetais.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR FINANSAVIMAS

 

8. Programa įgyvendinama iki 2017 m. birželio 30 d.

9. Viešieji darbai bus vykdomi pagal Kupiškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintą 2017 metų viešųjų darbų sąrašą.

10. 2017 metais numatoma pagal Programą įdarbinti 64 asmenis. Planuojama vidutinė viešųjų darbų trukmė – 2 mėnesiai.

                      11. Programai finansuoti 2017 metais numatomos lėšos:

 

Iš viso

(tūkst. Eur)

Subsidija darbdaviui

( tūkst. Eur)

Kitoms išlaidoms

(tūkst. Eur)

Administravimo išlaidoms

(tūkst. Eur)

Darbo biržos lėšos

42,0

42,0

-

-

Savivaldybės biudžeto lėšos

31,9

28,0

1,95

1,95

Iš viso:

73,9

70,0

1,95

1,95

                    

12. Subsidiją darbo užmokesčiui sudaro:

12.1. darbo užmokestis, paskaičiuotas darbo laiką dauginant iš Vyriausybės patvirtinto minimalaus valandinio atlygio;

12.2. socialinio draudimo įmokos;

12.3. piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas.

13. Finansavimo šaltiniai:

13.1. Darbo biržos lėšos;

13.2. Savivaldybės biudžeto lėšos – specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms ) funkcijoms atlikti.

14. Įgyvendinant viešųjų darbų programą Savivaldybė skiria 40 procentų, o Darbo birža – 60 procentų, priskaičiuotos subsidijos darbdaviui sumos.

15. Savivaldybė skiria ne daugiau kaip 7 procentus viešųjų darbų lėšų sumos administravimo Savivaldybėje išlaidoms.

16. Savivaldybė skiria ne daugiau kaip 7 procentus viešųjų darbų lėšų sumos kitoms su viešaisiais darbais susijusioms išlaidoms kompensuoti.

17. Darbo birža ir Savivaldybė su atrinktais darbdaviais sudaro trišales viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis.

18. Programos lėšos darbdaviams paskirstomos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis darbdavių atrankos rezultatais.

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS REZULTATAI

 

19. Numatoma, kad Programoje dalyvaus 64 bedarbiai.

20. Vykdant Programą bus palaikoma ir plėtojama vietos bendruomenės socialinė infrastruktūra, mažinama socialinė įtampa ir atskirtis. Viešieji darbai padės sušvelninti nedarbo pasekmes.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Darbdaviai užtikrina teisėtą ir tikslingą viešiesiems darbams skirtų lėšų panaudojimą.

22. Keičiantis viešųjų darbų pobūdžiui, jų apimtims, vykdymo laikui, trukmei, apmokėjimo sąlygoms, numatytoms lėšoms ir finansavimo šaltiniams bei prireikus dėl kitų aplinkybių, Programa gali būti tikslinama.

 

 


 

Pasiūlymas dėl viešųjų darbų įgyvendinimo

Lėšų poreikio viešiesiems darbams atlikti apskaičiavimo lentelė

 


 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-02-28 08:05
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“