naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO RAČIUPĖNŲ G., KUPIŠKYJE, DETALIOJO PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO RAČIUPĖNŲ G., KUPIŠKYJE, DETALIOJO PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

2018 m. lapkričio 6 d. Nr. ADV-789

Kupiškis

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 249 punktu, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Kupiškio miesto bendruoju planu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. TS-19 „Dėl Kupiškio miesto bendrojo plano iki 2026 metų patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus        2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ADV-245 „Dėl Kupiškio ir Subačiaus miestų teritorijų, kuriose bus formuojami perduodami neatlygintinai nuosavybėn nauji žemės sklypai piliečiams nuosavybės teisėms į miesto žemę atkurti, sąrašo patvirtinimo“:

 1. N u r o d a u rengti gyvenamųjų namų kvartalo Račiupėnų g., Kupiškyje, detalųjį planą (toliau – Detalusis planas) pagal pridedamą planavimo schemą.

 2. N u s t a t a u Detaliojo plano rengimo tikslus:

 2.1. apie 0,7170 ha ploto teritorijoje prie Račiupėnų g., Kupiškyje, suformuoti 8–12 arų ploto sklypus gyvenamųjų namų statybai;

 2.2. suplanuoti vidinę kvartalo gatvę sujungiant ją su Kupiškio miesto bendrajame plane numatyta gatve, jungiančia Račiupėnų ir Jaunimo gatves;

 2.3. suplanuoti reikalingą inžinerinę infrastruktūrą;

 2.4. nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus;

 2.5. nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

 3. N u r o d a u:

 3.1. Infrastruktūros skyriui parengti Detaliojo plano planavimo darbų programą;

 3.2. šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

 Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.    

 

 

Administracijos direktorius                                   Marius Mališauskas              

 

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-11-07 14:12
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“