naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

2018-02-14 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario Dano Barono

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DANO BARONO

 

2018 m. vasario 14 d. Nr. S-1

Kupiškis

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisija (toliau – Komisija): pirmininkė Skaistutė Paulauskienė, nariai Algirdas Notkus, Laima Ramanauskienė, Žydra Andrijauskienė, Vilija Morkūnaitė, išnagrinėjusi Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narių Ričerdo Kriovės ir Augenijaus Cesevičiaus prašymą dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario Dano Barono elgesio atitikties Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso (toliau – Kodeksas) nuostatoms,

n u s t a t ė:

 

Nagrinėjimo pagrindas ir dalykas

 

2018 m. sausio 4 d. buvo gautas prašymas ištirti galimą Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų pažeidimą. Prašymas pasirašytas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narių: Ričerdo Kriovės ir Augenijaus Cesevičiaus (toliau – pareiškėjai). Prašyme nurodoma, kad žiniasklaidoje yra pateikiama informacija, kad 2017 m. gruodžio 28 d. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys Danas Baronas, būdamas neblaivus, viešoje vietoje ėjo kelio važiuojamąja dalimi, nepraleido važiuojančio automobilio, ranka sudavė į šio automobilio priekinį stiklą. Į įvykio vietą atvyko policijos pareigūnai, Danas Baronas sulaikymo metu aktyviais veiksmais priešinosi, keikėsi necenzūriniais žodžiais, ranka bandė suduoti pareigūnams.

Pareiškėjai atsižvelgdami į aukščiau pateiktas faktines aplinkybes prašė Kupiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos išnagrinėti šį jų prašymą ir įvertinti, ar toks Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario Dano Barono elgesys nėra Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų pažeidimas.

 

 

Nustatytos faktinės aplinkybės

 

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariato Veiklos skyrius (toliau – Veiklos skyrius) 2018 m. sausio 18 d. Komisijai pateikė informaciją, kad 2017-12-28 21 val. 17 min. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariate buvo registruotas pranešimas, kad Kupiškio mieste, S. Dariaus ir S. Girėno g., pranešėjui važiuojant gatve ties namu Nr. 1 jis pastebėjo kelio važiuojamąja dalimi einantį vyrą. Pranešėjas kelis kartus panaudojo automobilio garsinį signalą, tačiau keliu ėjęs vyras atsisukęs, ranka vieną kartą trenkė per automobilio priekinį stiklą ir pasišalino į daugiabučių namų kiemus. Į nurodytą vietą nuvykus pareigūnams, pranešėjas nurodė, kuria kryptimi pasišalino minėtas vyras, ir vienas iš pareigūnų ėmė jį vytis. Vydamasis asmenį pareigūnas kelis kartus garsiai išreiškė reikalavimą sustoti, tačiau asmuo pakluso ne iš karto, o pareigūnui jį pasivijus atsisuko ir bandė suduoti ranka, ko pasekoje buvo panaudoti kovinių imtynių veiksmai, ir tokiu būdu asmuo buvo sulaikytas. Nustatyta, kad sulaikytasis asmuo – Danas Baronas. Veiklos skyrius kartu su šia informacija pateikė administracinio nusižengimo protokolą bei Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų priimtą nutarimą, kaip patvirtinančius dokumentus dėl Dano Barono administracinio nusižengimo padarymo.

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario paaiškinimas

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys Danas Baronas 2018 m. vasario 8 d. pateikė Komisijai raštišką paaiškinimą. Paaiškinime tarybos narys nurodė, kad žiniasklaidoje pasirodžiusi bei policijos pareigūnų Komisijai pateikta informacija apie praėjusių metų gruodžio 28 d. įvykusį incidentą yra iš esmės teisinga, išskyrus keletą prieštaringų interpretacijų, pavyzdžiui, ranka bandė suduoti pareigūnams. Tarybos narys pabrėžė, kad nuoširdžiai apgailestauja dėl savo tokio elgesio. Be to, paminėjo, kad policijos pareigūnų, taip pat visų kupiškėnų viešai atsiprašė rajono žiniasklaidoje.

2018 m. vasario 13 d. Komisijai tarybos narys pateikė papildomą prašymą, kuriuo Komisiją informavo, kad vadovaujantis Kupiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos darbo reglamento 14.1 papunkčiu ir 36 punktu, Komisijos prašo nutraukti šį tyrimą dėl jo elgesio, kadangi šį elgesį pripažįsta neetišku. Tarybos narys įsipareigojo artimiausiame Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje viešai atsiprašyti. Taip pat tarybos narys pabrėžė, kad iš tiesų labai apgailestauja dėl savo tokio elgesio.

 

 

 

Teisinis veikos vertinimas ir motyvai

 

Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksu siekiama įgyvendinti konstitucinį valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms principą, plėtoti demokratinį valdymą, didinti visuomenės pasitikėjimą valstybės valdžios ir savivaldybių institucijomis, skatinti valstybės politikų ir kandidatų į valstybės politikus atsakomybę už savo veiklą ir atskaitomybę visuomenei.

Pagal Kodekso 2 straipsnio 1 dalį valstybės politikai – asmenys, įstatymų nustatyta tvarka išrinkti į Seimo nario, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento nario, savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės mero pareigas ar paskirti į Vyriausybės nario, savivaldybės mero pavaduotojo pareigas. Vadovaujantis šia teisės akto norma, darytina išvada, kad Tarybos narys D. Baronas, eidamas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, yra valstybės politikas, kuris įpareigotas vadovautis Kodekso nuostatomis.

Pagal aukščiau pateiktas faktines aplinkybes, nustatyta, kad valstybės politikas D. Baronas incidento metu elgėsi nederamai ir tokiu būdu galimai sumažino visuomenės pasitikėjimą valstybės valdžios ir savivaldybių institucijomis. Iš D. Barono pateiktų rašytinių pasiaiškinimų bei Komisijos posėdžio metu pateikto žodinio paaiškinimo, matytina, kad šis valstybės politikas pripažįsta savo elgesį kaip netinkamą, gailisi dėl savo tokio poelgio, padarė išvadas. D. Baronas pabrėžė, kad viešai yra atsiprašęs policijos pareigūnų, asmens, į kurio automobilį trenkė kumščiu bei pačios visuomenės už šį netinkamą savo elgesį.

Pažymėtina, kad D. Baronas Komisijai pateikė rašytinį prašymą nutraukti jo atžvilgiu pradėtą tyrimą dėl aukščiau minėtų jo veiksmų. Prašyme nurodė, kad įsipareigoja dar kartą viešai atsiprašyti dėl savo elgesio artimiausio Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu.

Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 9 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad Komisija gali nutraukti tyrimą, jeigu iki tyrimo pabaigos valstybės politikas savo elgesį ar veiklą pripažino neetiškais, nesuderinamais su savo pareigomis ar institucija, kurioje jis eina pareigas, ir dėl to viešai atsiprašė. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos darbo reglamento 36 punkte yra taip pat įtvirtinta Komisijos teisė nutraukti tyrimą, jeigu iki tyrimo pabaigos politikas raštu informuoja Komisiją, kad savo elgesį ar veiklą pripažįsta neetiškais, nesuderinamais su savo pareigomis ir dėl to įsipareigoja artimiausiame Tarybos posėdyje viešai atsiprašyti. Konkrečiu šiuo atveju valstybės politikas D. Baronas įgyvendino visus šių minėtų teisės aktų reikalavimus.

Komisija, išnagrinėjusi pareiškėjų prašymą, susipažinusi su valstybės politiko D. Barono paaiškinimu bei prašymu nutraukti tyrimą, konstatuoja, kad esant teisiniam pagrindui nutraukti tyrimą, tyrimą nutraukia. Komisijos manymu, šiuo sprendimu bus pasiekta efektyviausia priemonė skatinti valstybės politiko atsakomybę už savo veiklą ir atskaitomybę visuomenei.

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksu ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos darbo reglamentu,

n u s p r e n d ė:

1. Nutraukti tyrimą dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario Dano Barono galimai padarytų Valstybės politikų elgesio kodekse nustatytų valstybės politikų elgesio principų, nuostatų ar institucijos, kurioje politikas eina pareigas, veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose politikui nustatytų reikalavimų pažeidimų.

2. Įpareigoti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narį Daną Baroną artimiausiame Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje viešai atsiprašyti.

3. Sprendimo kopijas išsiųsti pareiškėjams, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nariui Danui Baronui, Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai registruotu laišku.

4. Sprendimą paskelbti interneto svetainėje www.kupiskis.lt.

5. Įgalioti Komisijos pirmininką pranešimus apie priimtą sprendimą teikti bendro pobūdžio, be komentarų.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti apskundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Komisijos pirmininkė                               Skaistutė Paulauskienė


Sprendimas


Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-02-21 16:29
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“