naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

2017-05-29 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario Algirdo Notkaus

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITIKŲ ETIKOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO ALGIRDO NOTKAUS

 

2017 m. gegužės 29 d. Nr. P-

Kupiškis

 

Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos komisija (toliau – Komisija): Komisijos pirmininko pavaduotoja, laikinai einanti Komisijos pirmininko pareigas Lina Kaušakienė, nariai Leonas Apšega, Laima Ramanauskienė, Vilija Morkūnaitė, Ingrida Bernatavičienė, Modestas Puišė ir Žydra Andrijauskienė, atsižvelgdama į gautą Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos raštą „Dėl pavedimo atlikti tyrimą“, įvertinusi Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario Algirdo Notkaus elgesio atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatoms, n u s t a t ė:

 

Nagrinėjimo pagrindas ir dalykas

2017 m. gegužės 4 d. buvo gautas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2017-04-28 raštas Nr. S-884-(1.5), kuriame nurodoma, kad pagal Įstatymo 4 straipsnio reikalavimus, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo deklaruoti privačius interesus Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateikdamas privačių interesų deklaraciją. Įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje taip pat nustatyta, kad asmenys, privalantys deklaruoti privačius interesus, deklaracijas turi pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo į pareigas dienos.

Taip pat rašte nurodyta, kad Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos administruojamoje privačių interesų deklaravimo informacinėje sistemoje (IDIS) atlikus patikrinimą 2017 m. balandžio 12-14 d., matyti, jog Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys Algirdas Notkus privačių interesų deklaraciją pateikė 2017 m. vasario 23 d., o savivaldybės tarybos nario pareigas pradėjo eiti nuo 2016 m. gruodžio 22 d.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija atsižvelgdama į tai, nusprendė pavesti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos politikų etikos komisijai pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas įvertinti Algirdo Notkaus elgesį, t. y. konkrečiai ir aiškiai konstatuoti, ar jis pažeidė (nepažeidė) Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas, įpareigojančias deklaruoti privačius interesus šio Įstatymo nustatyta tvarka per 30 kalendorinių dienų.

Komisija atsižvelgdama į šį Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos raštą, vertina, ar savivaldybės tarybos narys A. Notkus eidamas, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario pareigas pažeidė (nepažeidė) Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas.

 

Nustatytos faktinės aplinkybės

1. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys A. Notkus savivaldybės tarybos nario pareigas pradėjo eiti 2016 m. gruodžio 22 d., o privačių interesų deklaraciją pateikė 2017 m. vasario 23 d.

2. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys Algirdas Notkus 2017 m. gegužės 29 d. vykusio posėdžio metu paaiškino, kad prie pateikto rašytinio paaiškinimo nieko pasisakyti nebeturi, kadangi pripažįsta, kad praleido Įstatymo numatytą terminą (30 kalendorinių dienų) per kurį reikia pateikti privačių interesų deklaraciją.

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario paaiškinimas

2017 m. gegužės 15 d. buvo gautas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario A. Notkaus 2017-05-12 paaiškinimas, kuriame savivaldybės tarybos narys nurodė, kad privačių interesų deklaracijos nepateikė laiku, nes tuo metu turėjo daug asmeninių reikalų ir tiesiog pamiršo.

Savivaldybės tarybos narys prie paaiškinimo pridėjo privačių interesų deklaraciją, kurioje yra matyti, kad ji buvo pateikta 2017-02-23.

 

Teisinis veikos vertinimas ir motyvai

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, taip pat asmuo, pretenduojantis į pareigas valstybinėje tarnyboje, privalo deklaruoti privačius interesus šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateikdamas privačių interesų deklaraciją. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 5 straipsnio 1 dalis nustato, kad asmenys nurodyti to paties įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse, privalo pateikti deklaraciją elektroninėmis priemonėmis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka. Asmenys, nurodyti šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, privalo deklaraciją pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos.

Aukščiau nurodyti teisės aktai įtvirtina savivaldybės tarybos nario pareigą deklaruoti savo privačius interesus per 30 kalendorinių dienų nuo išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos, pateikiant deklaraciją elektroninėmis priemonėmis Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

Įvertinus Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario A. Notkaus paaiškinimą bei pateiktą deklaraciją, matytina, kad savivaldybės tarybos narys 2017-02-23 pateikė privačių interesų deklaraciją, tai reiškia, kad Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys A. Notkus deklaruodamas privačius interesus praleido Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje numatytą terminą. Konstatuotina, kad Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys A. Notkus laiku nepateikęs privačių interesų deklaracijos, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos komisijos darbo reglamento 35.2 punktu,

 

n u s p r e n d ė:

1. Konstatuoti, kad Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys Algirdas Notkus, eidamas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario pareigas praleidęs Įstatyme nustatytą terminą per kurį reikia pateikti privačių interesų deklaraciją, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas.

2. Sprendimo kopijas išsiųsti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nariui Algirdui Notkui ir Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

3. Sprendimą paskelbti interneto svetainėje www.kupiskis.lt.

4. Įgalioti Komisijos pirmininką pranešimus apie priimtą sprendimą teikti bendro pobūdžio, be komentarų.

5. Sprendimas gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, Panevėžys) per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo nuorašo įteikimo dienos.

 

 

 

 

Komisijos pirmininko pavaduotoja, laikinai einanti                  Lina Kaušakienė

Komisijos pirmininko pareigas       

 


Sprendimas


Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-06-13 17:17
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“