naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

2017-06-09 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario Zigmanto Aleksandravičiaus

  

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITIKŲ ETIKOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO ZIGMANTO ALEKSANDRAVIČIAUS

 

2017 m. birželio 9 d. Nr.

Kupiškis

 

Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos komisija (toliau – Komisija): pirmininkė Lina Kaušakienė, nariai Leonas Apšega, Laima Ramanauskienė, Žydra Andrijauskienė, Vilija Morkūnaitė ir Algirdas Gasiūnas, išnagrinėjusi Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narių prašymą dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario Zigmanto Aleksandravičiaus elgesio atitikties Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso (toliau – Kodeksas) nuostatoms,

n u s t a t ė:

 

Nagrinėjimo pagrindas ir dalykas

2017 m. gegužės 11 d. buvo gautas prašymas ištirti galimą Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų pažeidimą. Prašymas pasirašytas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narių: Aurimo Martinkos, Algirdo Valiušio, Egidijaus Černiaus, Algirdo Notkaus, Ričerdo Kriovės, Skaistutės Paulauskienės, Dalios Dyrienės, Zigmo Paulausko, Sauliaus Dugno, Augenijaus Cesevičiaus (toliau – pareiškėjai). Prašyme teigiama, kad Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. posėdyje tarybos narys Zigmantas Aleksandravičius perskaitė viešą pareiškimą, kurio turinys buvo neetiškas, nedalykiškas, net įžeidžiančio turinio ir visiškai nesusijęs su tarybos nario reglamentuota veikla. Teigiama, kad tarybos narys Z. Aleksandravičius tokiu savo pareiškimu viešai įžeidinėjo ir aptarinėjo tarybos narius atskirai ir išsakė teiginius neatitinkančius tikrovės. Pareiškėjai mano, kad tokie tarybos nario Z. Aleksandravičiaus vieši pasisakymai negali būti toleruojami, nes žeidžia jų garbę ir orumą, bei pačios savivaldybės atstovaujamosios institucijos – savivaldybės tarybos reputaciją ir autoritetą.

Pareiškėjai atsižvelgdami į aukščiau pateiktas faktines aplinkybes ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 3 punktu, prašė Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos komisijos išnagrinėti šį jų prašymą ir įvertinti, ar toks Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario Zigmanto Aleksandravičiaus elgesys nėra Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų pažeidimas.

Komisija vertina, ar tarybos narys Z. Aleksandravičius eidamas, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, tinkamai viešajame gyvenime vadovavosi Kodekse numatytais elgesio principais.

Nustatytos faktinės aplinkybės

1. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys Zigmantas Aleksandravičius 2017 m. balandžio 27 d. vykusio Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu perskaitė viešą pranešimą, kuriame aptarė Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narius. Pranešime tarybos narys Z. Aleksandravičius įvardijo: „tarybos narys D. Baronas, būdamas girtas, sudaužė kelias mašinas, kad apsijuokė prieš visą Lietuvą socialdemokratų siųsta partinė kuopelė TV laidoje „Patriotai“, kad mūsų rajono vadovų įžeidinėjama ir niekinama psichologė Valija Šap, kuri net du kartus buvo apdovanota Lietuvos prezidentės, o mūsų valdantieji nesugebėjo rasti nei gero žodžio, nei gėlių puokštės, kadangi ji yra „ne iš tos smėlio dėžės“. Dar tarybos narys Z. Aleksandravičius minėjo: „sovietiniais laikais TSKP nariais buvo ir dabartiniai tarybos nariai A. Cesevičius ir A. Notkus, kurie tvarkingai mokėjo nario mokestį, traukdavo internacionalą... , kad tarybos narys E. Černius prikūręs įvairių firmelių tam, kad jų vardais vykdytų projektus ir gautų kuo daugiau ES paramos. Mano žiniomis jų yra ne mažiau kaip šešios: „Egitera“, „Rugeta“, „Eginga“, E. Černiaus individualus ūkis, UAB „Černiaus ūkis“ ir t. t. Jeigu Egidijui Černiui reikėtų sugrąžinti, mano manymu, neteisėtai gautus pinigus, ko gero už juos būtų galima pastatyti Kupiškio baseiną“.

2. 2017 m. birželio 9 d. vykusiame Komisijos posėdyje Komisijos nariai perklausė 2017-04-27 tarybos posėdžio garso įrašo ištrauką. Garso įraše buvo užfiksuotas tarybos nario Z. Aleksandravičiaus skaitomas pranešimas.

3. Pareiškėjai A. Martinka, R. Kriovė ir A. Valiušis 2017 m. birželio 9 d. Komisijos posėdžio metu žodžiu papildė savo pateiktą 2017-05-11 prašymą nurodydami, kad toks tarybos nario Z. Aleksandravičiaus elgesys, kuomet tarybos posėdžio metu paskaitė neetiško turinio pranešimą, yra žeidžiantis. Be to, pabrėžė, kad tarybos nariui nedera taip elgtis: kalbėti neetiškai, žeminti tarybos reputaciją. Pareiškėjai mano, kad tarybos narys Z. Aleksandravičius, tokiu savo elgesiu pažeidė Kodekse numatytus politiko elgesio principus.

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario paaiškinimas

2017 m. gegužės 22 d. buvo gautas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario Z. Aleksandravičiaus paaiškinimas, kuriame tarybos narys nurodė, kad pareiškime, kurį perskaitė 2017-04-27 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje, išdėstyti faktai ir įvykiai yra tikri, todėl jų paneigti ar teisintis neketina. Supranta, kad nepatogiai pasijuto tie, kurie nuolat įpratę teisti ir kaltinti kitus, net pažeidžiant įstatymus. Mano, kad Kupiškio rajone tebeklesti dvigubi standartai, - vieniems leidžiama viskas, kiti paskelbiami už įstatymo ribų.

 

Teisinis veikos vertinimas ir motyvai

Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksu siekiama įgyvendinti konstitucinį valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms principą, plėtoti demokratinį valdymą, didinti visuomenės pasitikėjimą valstybės valdžios ir savivaldybių institucijomis, skatinti valstybės politikų ir kandidatų į valstybės politikus atsakomybę už savo veiklą ir atskaitomybę visuomenei.

Pagal Kodekso 2 straipsnio 1 dalį valstybės politikai – asmenys, įstatymų nustatyta tvarka išrinkti į Seimo nario, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento nario, savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės mero pareigas ar paskirti į Vyriausybės nario, savivaldybės mero pavaduotojo pareigas. Vadovaujantis šia teisės akto norma, darytina išvada, kad Tarybos narys Z. Aleksandravičius, eidamas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, yra valstybės politikas, kuris įpareigotas vadovautis Kodekso nuostatomis.

Kodekso 4 straipsnyje numatyta, kad valstybės politikas viešajame gyvenime vadovaujasi šiais elgesio principais: pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, skaidrumo ir viešumo, padorumo, pavyzdingumo, nesavanaudiškumo, nešališkumo, atsakomybės. Kodekso 4 straipsnio 1 dalyje pagarbos žmogui ir valstybei principas politiką įpareigoją laikytis žmogaus teisių ir laisvių ir jas užtikrinti, vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir teise, didinti pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis. Kodekso 4 straipsnio 5 dalyje padorumo principas politiką įpareigoja elgtis deramai pagal einamas pareigas, vengti situacijų, kai politiko elgesys kenktų jo ar institucijos, kurioje jis eina pareigas, reputacijai ir autoritetui, vengti nesąžiningų pranašumo siekimo būdų, gautą oficialią informaciją naudoti tik pareigoms atlikti ir nesipelnyti iš jos. Kodekso 4 straipsnio 6 dalyje pavyzdingumo principas politiką įpareigoja deramai elgtis visuomenėje, laikytis visuotinai pripažįstamų dorovės, moralės ir etikos normų. Atsakomybės principas numatytas Kodekso 4 straipsnio 9 dalyje, nustato, kad politikas atsako už savo elgesį viešajame gyvenime, priimamus sprendimus ir atsiskaito už juos visuomenei.

Taigi padorumo ir pavyzdingumo principas, konkrečiu šiuo atveju, Tarybos narį Z. Aleksandravičių įpareigoja savo elgesiu nepakenkti savo Tarybos nario ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos reputacijai ir autoritetui bei deramai elgtis visuomenėje, laikytis moralės ir etikos normų.

 

Komisija, išnagrinėjusi pareiškėjų 2017-05-11 prašymą, susipažinusi su tarybos nario Z. Aleksandravičiaus paaiškinimu bei išklausiusi tarybos posėdžio garso ištrauką, konstatuoja, kad pareiškimas pagrįstas.

Tarybos narys savo veikloje ir visuomenėje turi vadovautis Kodekse įtvirtintais politikų elgesio principais. Tarybos nariai turi elgtis deramai pagal einamas pareigas, vengti situacijų, kai politiko elgesys kenkia jo ir institucijos, kurioje eina pareigas, reputacijai ir autoritetui. Todėl Komisijos narių nuomone, tarybos narys Zigmantas Aleksandravičius savo elgesiu pažeidė Kodekse ir institucijos, kurioje jis eina pareigas, veiklą reglamentuojančius įstatymus ar kituose teisės aktuose nustatytus valstybės politikų elgesio principus ir reikalavimus.

Tarybos narys Z. Aleksandravičius tarybos posėdyje paskaitęs neetiško turinio pranešimą turėjo numatyti, kad toks elgesys yra nederamas, kadangi jam kaip politikui yra keliami aukštesni reikalavimai.

Šis tarybos nario Z. Aleksandravičiaus elgesys neatitiko Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse nustatytų valstybės politikų principų pagarbos žmogui ir valstybei, padorumo, pavyzdingumo ir atsakomybės nuostatų ir akivaizdžiai pakenkė jo, kaip politiko, tarybos nario ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos reputacijai ir autoritetui, taip pat taip pasielgdamas, nesilaikė visuotinai pripažįstamų dorovės, moralės ir etikos normų.

Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksu ir Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos darbo reglamentu,

n u s p r e n d ė:

1. Konstatuoti, kad Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys Zigmantas Aleksandravičius, eidamas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje, paskaitęs pranešimą, kurio turinys buvo neetiškas, pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės politikų etikos kodekso 4 straipsnio 1, 5, 6 ir 9 dalies nuostatas.

2. Sprendimo kopijas išsiųsti pareiškėjams, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nariui Zigmantui Aleksandravičiui, Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai registruotu laišku.

3. Sprendimą paskelbti interneto svetainėje www.kupiskis.lt.

4. Įgalioti Komisijos pirmininką pranešimus apie priimtą sprendimą teikti bendro pobūdžio, be komentarų.

5. Sprendimas gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo nuorašo įteikimo dienos.

 

 

Komisijos pirmininkė                              Lina Kaušakienė

 


Sprendimas
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-06-22 13:33
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“