naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

2017-05-29 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario Pauliaus Pranckūno

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITIKŲ ETIKOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO PAULIAUS PRANCKŪNO

 

2017 m. gegužės 29 d. Nr. P-4

Kupiškis

 

Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos komisija (toliau – Komisija): Komisijos pirmininko pavaduotoja, laikinai einanti Komisijos pirmininko pareigas Lina Kaušakienė, nariai Leonas Apšega, Laima Ramanauskienė, Vilija Morkūnaitė, Ingrida Bernatavičienė, Modestas Puišė ir Žydra Andrijauskienė, atsižvelgdama į gautą Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos raštą „Dėl pavedimo atlikti tyrimą“, įvertinusi Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario Pauliaus Pranckūno elgesio atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatoms, n u s t a t ė:

 

Nagrinėjimo pagrindas ir dalykas

2017 m. gegužės 4 d. buvo gautas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2017-04-25 raštas Nr. S-843-(1.5), kuriame nurodoma, kad pagal Įstatymo 4 straipsnio reikalavimus, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo deklaruoti privačius interesus Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateikdamas privačių interesų deklaraciją. Įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje taip pat nustatyta, kad asmenys, privalantys deklaruoti privačius interesus, deklaracijas turi pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo į pareigas dienos.

Taip pat rašte nurodyta, kad Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos administruojamoje privačių interesų deklaravimo informacinėje sistemoje (IDIS) atlikus patikrinimą 2017 m. balandžio 12-14 d., matyti, jog Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys Paulius Pranckūnas nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos, nors savivaldybės tarybos nario pareigas pradėjo eiti nuo 2016 m. lapkričio 24 d.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija atsižvelgdama į tai, nusprendė pavesti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos politikų etikos komisijai pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas įvertinti Pauliaus Pranckūno elgesį, t. y. konkrečiai ir aiškiai konstatuoti, ar jis pažeidė (nepažeidė) Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies nuostatas, įpareigojančias deklaruoti privačius interesus Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Komisija atsižvelgdama į šį Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos raštą, vertina, ar savivaldybės tarybos narys P. Pranckūnas eidamas, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario pareigas pažeidė (nepažeidė) Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies nuostatas.

 

Nustatytos faktinės aplinkybės

1. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys Paulius Pranckūnas 2017 m. gegužės 29 d. vykusio posėdžio metu paaiškino, kad savivaldybės tarybos nario pareigas pradėjo eiti nuo 2016 m. lapkričio 24 d., tačiau per 30 kalendorinių dienų nuo išrinkimo į pareigas dienos, nepateikė privačių interesų deklaracijos, kadangi šią deklaraciją buvo pateikęs anksčiau, t. y. 2014 m. spalio mėn., prieš 2015 m. vietos savivaldos rinkimus, ir nežinojo, kad privačius interesus reikia deklaruoti kas kartą, kai pasikeičia privačių interesų deklaracijoje pateikti duomenys, ar kai paaiškėja naujos aplinkybės dėl kurių gali kilti interesų konfliktas. Taip pat nustatyta, kad savivaldybės tarybos narys P. Pranckūnas nuo 2016 m. gruodžio 15 d. eina Seimo nario padėjėjo pareigas, tačiau ir dėl šios naujai atsiradusios aplinkybės, savivaldybės tarybos narys laiku nepateikė privačių interesų deklaracijos.

2. To paties posėdžio metu savivaldybės tarybos narys P. Pranckūnas Komisijai pateikė privačių interesų deklaraciją, kurioje yra matyti, kad tarybos narys privačius interesus deklaravo 2017-05-03. Privačių interesų deklaracijoje yra pažymėta tarybos nario darbovietė: Kupiškio rajono savivaldybės taryba (pareigos kodas 153). Kita darbovietė Lietuvos Respublikos Seimas (ryšio su juridiniu asmeniu kodas 353) yra pažymėta privačių interesų deklaracijos ID001J priede.

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario paaiškinimas

2017 m. gegužės 16 d. buvo gautas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario P. Pranckūno 2017-05-16 paaiškinimas Nr. S-1, kuriame savivaldybės tarybos narys nurodė, kad privačių interesų deklaraciją pateikė iki 2017-05-02 kartu su metine gyventojų pajamų ir turto deklaracija bei gyventojo (šeimos) turto deklaracija. Tuomet ir sužinojo, kad privaloma deklaruoti ir privačių interesų deklaraciją dėl pasikeitusių darbo pareigų.

Pirmą kartą privačių interesų deklaraciją savivaldybės tarybos narys pateikė 2014 m. spalio mėn., prieš 2015 m. vietos savivaldos rinkimus. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario pareigas pradėjo eiti nuo 2016 m. lapkričio 24 d. Teigė, kad per tą laikotarpį privačių interesų deklaracijos duomenys nesikeitė, todėl manė, kad nereikia iš naujo pildyti deklaracijos.

Paaiškinime dar nurodė, kad jis iš karto po savivaldybės tarybos nario priesaikos, dėl ligos buvo išvykęs gydytis ilgiau nei vieną mėnesį į sanatoriją. Ir tai sutrukdė domėtis politikos reikalais bei su ja siejančiais įstatymais.

Savivaldybės tarybos narys gailisi, kad laiku neišsiaiškino savo pareigų, tikisi, kad toliau laiku vykdys savo pareigas.

 

Teisinis veikos vertinimas ir motyvai

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, taip pat asmuo, pretenduojantis į pareigas valstybinėje tarnyboje, privalo deklaruoti privačius interesus šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateikdamas privačių interesų deklaraciją. Šio įstatymo nuostatos dėl privačių interesų deklaravimo taip pat taikomos valstybės politikų visuomeniniams konsultantams, padėjėjams, patarėjams. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 5 straipsnio 1 dalis nustato, kad asmenys nurodyti to paties įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse, privalo pateikti deklaraciją elektroninėmis priemonėmis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka. Asmenys, nurodyti šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, privalo deklaraciją pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos.

Aukščiau nurodyti teisės aktai įtvirtina savivaldybės tarybos nario pareigą deklaruoti savo privačius interesus per 30 kalendorinių dienų nuo išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos, pateikiant deklaraciją elektroninėmis priemonėmis Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

Įvertinus Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario P. Pranckūno paaiškinimą bei pateiktą deklaraciją, matytina, kad savivaldybės tarybos narys 2017-05-03 pateikė privačių interesų deklaraciją iki Komisijos posėdžio svarstymo dienos, t. y. iki 2017-05-29, todėl konstatuotina, kad šiuo atveju savivaldybės tarybos nariui Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatos nebetaikomos. Remiantis kitomis aplinkybėmis, konstatuotina, kad Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys Paulius Pranckūnas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai per Įstatymo nustatytą terminą nepateikė privačių interesų deklaracijos, todėl pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos komisijos darbo reglamento 35.2 punktu,

 

 

n u s p r e n d ė:

1. Konstatuoti, kad Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys Paulius Pranckūnas, eidamas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario pareigas praleidęs Įstatyme nustatytą terminą, per kurį reikia pateikti privačių interesų deklaraciją, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas.

2. Sprendimo kopijas išsiųsti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nariui Pauliui Pranckūnui ir Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

3. Sprendimą paskelbti interneto svetainėje www.kupiskis.lt.

4. Įgalioti Komisijos pirmininką pranešimus apie priimtą sprendimą teikti bendro pobūdžio, be komentarų.

5. Sprendimas gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, Panevėžys) per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo nuorašo įteikimo dienos.

 

 

 

 

Komisijos pirmininko pavaduotoja, laikinai einanti                                     Lina Kaušakienė

Komisijos pirmininko pareigas

 


Sprendimas


Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-06-13 17:08
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“