naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

2017-05-09 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario Zigmanto Aleksandravičiaus

 
 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITIKŲ ETIKOS KOMISIJA


SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO ZIGMANTO ALEKSANDRAVIČIAUS

 

2017 m. gegužės 9 d. Nr. P-2

Kupiškis

 

Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos komisija (toliau – Komisija): pirmininkas Leonas Apšega, nariai Laima Ramanauskienė, Lina Kaušakienė, Vilija Morkūnaitė, Ingrida Bernatavičienė, Modestas Puišė ir Algirdas Gasiūnas, išnagrinėjusi Kupiškio rajono savivaldybės mero Dainiaus Bardausko prašymą dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario Zigmanto Aleksandravičiaus elgesio atitikties Lietuvos Respublikos valstybės politikų etikos kodekso (toliau – Kodeksas) nuostatoms, n u s t a t ė:

 

Nagrinėjimo pagrindas ir dalykas

2017 m. balandžio 11 d. buvo gautas Kupiškio rajono savivaldybės mero Dainiaus Bardausko (toliau – Savivaldybės meras) 2017-04-11 prašymas Nr. S1-761 (1.14), kuriame teigiama, kad 2017 m. vasario 22 d. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys Zigmantas Aleksandravičius (toliau – Tarybos narys) viešai susirinkimo metu pademonstravo marškinėlius, ant kurių buvo nupiešta raudona penkiakampė žvaigždė. Šiuos marškinėlius Tarybos narys skyrė Savivaldybės merui.

Savivaldybės meras su prašymu kreipėsi į Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos komisiją (toliau – Komisija) įvertinti, ar Tarybos narys savo tokiu elgesiu nepažeidė Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų.

Prie prašymo buvo pridėta vietinės spaudos laikraščio 2017 m. vasario 28 d. rubrikos „Gamta ir mes“ iškarpos kopija, kurioje pateikta informacija apie 2017 m. vasario 22 d. vykusį ūkininkų susirinkimą, taip pat iškarpoje yra pavaizduota nuotrauka, kurioje matosi Tarybos narys, laikantis rankose ir viešai demonstruojantis marškinėlius, ant kurių pavaizduota penkiakampė žvaigždė.

Komisija vertina, ar Tarybos narys eidamas, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, tinkamai viešajame gyvenime vadovavosi Kodekse numatytais elgesio principais.

 

Nustatytos faktinės aplinkybės

1. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys Zigmantas Aleksandravičius 2017 m. vasario 22 d. vykusiame susirinkime, viešai pademonstravo marškinėlius, ant kurių buvo nupiešta raudona penkiakampė žvaigždė. Pademonstravęs šiuos marškinėlius, Tarybos narys pasisakė, kad šiuos marškinėlius kaip dovaną įteikia Savivaldybės merui. Savivaldybės meras nedalyvavo šiame susirinkime, todėl Tarybos narys paprašė susirinkime dalyvavusio Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus vedėjo Sauliaus Kareivos, kad jis šiuos marškinėlius perduotų Savivaldybės merui.

2. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus vedėjas S. Kareiva, 2017 gegužės 9 d. vykusio posėdžio metu patvirtino, kad tokie marškinėliai 2017 m. vasario 22 d. susirinkimo metu buvo viešai pademonstruoti. Taip pat nurodė, kad Tarybos narys įteikė jam šiuos marškinėlius, kad perduotų Savivaldybės merui kaip dovaną. S. Kareiva šiuos marškinėlius po kelių dienų perdavė Savivaldybės merui.

3. 2017 m. gegužės 9 d. vykusiame Komisijos posėdyje Komisijos nariai apžiūrėjo marškinėlius, kurie buvo Tarybos nario viešai pademonstruoti susirinkimo metu. Komisijos nariai patvirtino faktą, kad ant šių marškinėlių yra pavaizduota sovietinės raudonos penkiakampės žvaigždės ženklo pagrindu sudarytas ženklas.

4. Savivaldybės meras 2017 m. gegužės 9 d. posėdžio metu žodžiu papildė savo pateiktą 2017-04-11 prašymą Nr. S1-761 (1.14), nurodydamas, kad toks Tarybos nario elgesys, t. y. sovietinio ženklo viešas pademonstravimas susirinkimo metu, buvo tyčinis, ir kad šie marškinėliai, ant kurių pavaizduota raudonos penkiakampės žvaigždės ženklo pagrindu sudarytas ženklas, buvo jam įteikti turint tikslą. Savivaldybės meras pasisakė, kad toks Tarybos nario elgesys yra žeidžiantis. Be to, pabrėžė, kad Lietuvoje galiojantys įstatymai draudžia viešai demonstruoti sovietinius simbolius. Atsižvelgdamas į tai, kad Tarybos narys yra viešas asmuo ir jam keliami aukštesni reikalavimai, manantis, kad Tarybos narys, viešai demonstruodamas sovietinį ženklą susirinkimo metu, pažeidė Kodekse numatytus politiko elgesio principus.

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario paaiškinimas

2017 m. balandžio 18 d. buvo gautas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario Z. Aleksandravičiaus paaiškinimas, kuriame Tarybos narys nurodė, kad 2017 metais grupė Kupiškio rajono ūkininkų lankėsi Berlyne, parodoje „Žalioji savaitė“. Kultūrinės programos metu aplankė Vokietijos parlamentą – Bundestagą. Šalia šių pastatų yra firminė Berlyno suvenyrų parduotuvė, kurioje pamatė šiuos marškinėlius. Pasitaręs su kitais, nusprendė šiuos marškinėlius nupirkti ir kaip dovaną įteikti Kupiškio rajono savivaldybės merui D. Bardauskui.

Paaiškinime Tarybos narys teigia, kad šie Vokietijoje pagaminti marškinėliai nebuvo jokioje demonstracijoje.

2017 m. gegužės 9 d. vykusio Komisijos posėdžio metu Tarybos narys žodžiu pateikė papildomą paaiškinimą, kuriame pasisakė, kad šiuos marškinėlius Savivaldybės merui įteikė kaip suvenyrą ir manantis, kad taip pasielgdamas, t. y. viešai susirinkimo metu pademonstruodamas marškinėlius ant kurių pavaizduota raudona penkiakampė žvaigždė, nepažeidė teisės aktų.

 

Teisinis veikos vertinimas ir motyvai

Pagal Kodekso 2 straipsnio 1 dalį valstybės politikai – asmenys, įstatymų nustatyta tvarka išrinkti į Seimo nario, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento nario, savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės mero pareigas ar paskirti į Vyriausybės nario, savivaldybės mero pavaduotojo pareigas. Vadovaujantis šia teisės akto norma, darytina išvada, kad Tarybos narys Z. Aleksandravičius, eidamas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, yra valstybės politikas, kuris įpareigotas vadovautis Kodekso nuostatomis.

Kodekso 4 straipsnyje numatyta, kad valstybės politikas viešajame gyvenime vadovaujasi šiais elgesio principais: pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, skaidrumo ir viešumo, padorumo, pavyzdingumo, nesavanaudiškumo, nešališkumo, atsakomybės. Kodekso 4 straipsnio 5 dalyje padorumo principas politiką įpareigoja elgtis deramai pagal einamas pareigas, vengti situacijų, kai politiko elgesys kenktų jo ar institucijos, kurioje jis eina pareigas, reputacijai ir autoritetui, vengti nesąžiningų pranašumo siekimo būdų, gautą oficialią informaciją naudoti tik pareigoms atlikti ir nesipelnyti iš jos. Kodekso 4 straipsnio 6 dalyje pavyzdingumo principas politiką įpareigoja deramai elgtis visuomenėje, laikytis visuotinai pripažįstamų dorovės, moralės ir etikos normų. Taigi padorumo ir pavyzdingumo principas, konkrečiu šiuo atveju, Tarybos narį Z. Aleksandravičių įpareigoja savo elgesiu nepakenkti savo Tarybos nario ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos reputacijai ir autoritetui bei deramai elgtis visuomenėje, laikytis moralės ir etikos normų.

Tarybos narys viešo susirinkimo metu viešai demonstruodamas marškinėlius, ant kurių pavaizduota sovietinės raudonos penkiakampės žvaigždės pagrindu sudarytas ženklas, susirinkimo nariams ir kviestiniams nariams, o tarp jų ir spaudos atstovams, turėjo numatyti, kad toks elgesys yra nederamas, kadangi Lietuvos Respublikoje yra draudžiama viešai demonstruoti sovietinius ženklus.

Šis Tarybos nario Z. Aleksandravičiaus elgesys neatitiko Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse nustatytų valstybės politikų padorumo ir pavyzdingumo principų nuostatų ir akivaizdžiai pakenkė jo, kaip politiko, Tarybos nario ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos reputacijai ir autoritetui, taip pat taip pasielgdamas, nesilaikė visuotinai pripažįstamų dorovės, moralės ir etikos normų.

Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksu ir Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos darbo reglamentu,

n u s p r e n d ė:

1. Konstatuoti, kad Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys Zigmantas Aleksandravičius, eidamas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, viešai pademonstravęs marškinėlius, ant kurių pavaizduota sovietinės raudonos penkiakampės žvaigždės ženklo pagrindu sudarytas ženklas, pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės politikų etikos kodekso 4 straipsnio 5 ir 6 dalies nuostatas.

2. Sprendimo kopijas išsiųsti Kupiškio rajono savivaldybės merui Dainiui Bardauskui, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nariui Zigmantui Aleksandravičiui, Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai registruotu laišku.

3. Sprendimą paskelbti interneto svetainėje www.kupiskis.lt.

4. Įgalioti Komisijos pirmininką pranešimus apie priimtą sprendimą teikti bendro pobūdžio, be komentarų.

5. Sprendimas gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo nuorašo įteikimo dienos.

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                       Leonas Apšega

 

 


 Sprendimas


Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-05-23 16:13
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“