naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

2017-03-24 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero Dainiaus Bardausko

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITIKŲ ETIKOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO DAINIAUS BARDAUSKO

 

2017 m. kovo 24 d. Nr. P2-6

Kupiškis

 

Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos komisija (toliau – Komisija): pirmininkas Leonas Apšega, nariai Žydra Andrijauskienė, Laima Ramanauskienė, Danas Baronas, Lina Kaušakienė, Vilija Morkūnaitė ir Algirdas Gasiūnas, pakartotinai išnagrinėjusi Šimonių miestelio gyventojų ir bendruomenės narių prašymą ir Komisijai pateiktą papildomą medžiagą dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero Dainiaus Bardausko elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatoms ir atlikto papildomo tyrimo metu surinktą medžiagą, n u s t a t ė:

Tyrimo pagrindas ir dalykas

2017 m. sausio 2 d. buvo gautas Šimonių miestelio gyventojų ir bendruomenės narių prašymas Komisijai išsiaiškinti, ar teisėtai Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas atsiuntė du bokštelius į Šimonis nupuošti eglės, ir ar nebus už šiuos darbus apmokėta iš Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto.

Komisija vertina, ar Dainius Bardauskas eidamas Kupiškio rajono savivaldybės mero pareigas, tinkamai vykdė Įstatymo nuostatas, draudžiančias naudoti ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti, bei įpareigojančias tarnybinėje veikloje vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto (Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 6 punktai).

Nustatytos faktinės aplinkybės

1. Kupiškio rajono savivaldybės meras davė pavedimą UAB „Kupiškio komunalininkas“ nuvykti į Šimonis ir pakeisti eglės viršūnės papuošimą – žvaigždę. Šį pavedimą 2016 m. gruodžio 21 d. UAB „Kupiškio komunalininkas“ vykdė, tačiau bendrovės turima technika nepasiekė reikiamo objekto ir negalėjo atlikti darbų. Todėl UAB „Kupiškio komunalininkas“ užsisakė autobokštelį ZIL iš AB „Simega“. Kupiškio rajono savivaldybės meras nežinojo, iš kur bus samdomas autobokštelis, ir kokia gali būti paslaugos kaina.

2. Antrasis atsiųstas autobokštelis ZIL nebuvo panaudotas atlikti darbams, nes negalėjo privažiuoti prie objekto, kadangi gyventojai objektą apstatė lengvaisiais automobiliais.

3. UAB „Kupiškio komunalininkas“ 2017 m. kovo 1 d. raštu Nr. IS-(01)-073 pateikė informaciją, kad jų bendrovei priklausantis autobokštelis su nuvykimu ir parvykimu iš objekto sugaišo 1 (vieną) valandą. Autobokštelio 1 (vienos) valandos kaina yra nustatyta 30,93 euro. Šią sumą už paslaugas, kurių autobokštelis neatliko, tačiau buvo sugaištas laikas, bendrovei, atsiuntusiai techniką, savo lėšomis sumokėjo Kupiškio rajono savivaldybės meras.

Kupiškio rajono savivaldybės mero paaiškinimas

Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas 2017 m. sausio 9 d. paaiškinime Nr. S1-71 nurodė, kad pateiktame Šimonių miestelio gyventojų ir bendruomenės narių prašyme nėra nurodytų aiškių ir konkrečių faktinių ar teisinių aplinkybių, kurios patvirtintų, jo, kaip Savivaldybės mero ar kaip politiko, viešųjų ir privačių interesų konfliktą šioje situacijoje, ar Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų pažeidimą, ar turėtą turtinį ar neturtinį suinteresuotumą.

Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnyje nustatyti Valstybės politikų elgesio principai: pagarba žmogui ir valstybei, teisingumas, sąžiningumas, skaidrumas ir viešumas, padorumas, pavyzdingumas, nesavanaudiškumas, nešališkumas, atsakomybė. Kupiškio rajono savivaldybės meras, vadovaudamasis šiais principais, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytomis funkcijomis, nurodė, kad savo tarnybines pareigas atlieka nešališkai, sąžiningai ir tinkamai; kad nesinaudojo grupės Šimonių miestelio gyventojų 2016 m. gruodžio 21 d. prašyme nurodytu nei valstybės ar savivaldybės valdomu turtu, nei pareigomis asmeninei naudai gauti.

Kupiškio rajono savivaldybės meras papildomu 2017 m. kovo 2 d. paaiškinimu Komisijai patvirtino, kad, reaguodamas į Kalėdinės eglės viršūnės papuošimą raudona penkiakampe žvaigžde (sovietų simboliu) ir gavęs nepatenkintų piliečių prašymus imtis priemonių ir pašalinti minėtą žvaigždę, elgėsi pagal savo sąžinę ir duotą priesaiką rinkėjams. Todėl prašė Kalėdinę eglę papuošusių asmenų, kad nuimtų žvaigždę ar bent suapvalintų kampus, pakeistų spalvas. Tačiau prašymas liko neišgirstas, todėl UAB „Kupiškio komunalininkas“ vadovo buvo paprašyta atsiųsti autobokštelį ir nuimti žvaigždę, o vietoje jos uždėti kitą eglės papuošimo viršūnę. Naudojant bendrovei turimą techniką to padaryti nepavyko, todėl buvo paprašyta spręsti šią problemą, o kaip tą padaryti – nenurodinėjo ir nesidomėjo.

Paaiškinime Meras nurodė, kad žiniasklaidos atstovams buvo sakęs, kad apmokės už autobokštelio panaudojimą šiai problemai spręsti. Laikydamasis savo pažado, Meras 2016 m. gruodžio 27 d. pagal išrašytą PVM sąskaitą faktūrą atliko 30,93 Eur apmokėjimą UAB „Kupiškio komunalininkas“ už autobokštelio nuomą. Taip pat pridėjo tai įrodančius dokumentus.

Taip pat nurodė, kad grupės Šimonių miestelio gyventojų vardu pateiktame prašyme, kurį pasirašė keli nepilnamečiai asmenys ir kelios šeimos bei, kaip dabar yra tapę žinoma, keli suklaidinti asmenys, nėra ir negali būti nurodyta jokių faktinių aplinkybių, patvirtinančių jo, Kupiškio rajono mero, turėtą turtinį ar neturtinį suinteresuotumą, nes jų ir nebuvo.

Meras patvirtino, kad šioje situacijoje elgėsi vadovaudamasis Valstybės politikų elgesio principais, Vietos savivaldos įstatyme numatytomis funkcijomis, ir duota priesaika.

Teisinis veikos vertinimas ir motyvai

Valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis Įstatymas įpareigoja teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų net abejonių, jog toks konfliktas yra (Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Tokiems asmenims Įstatymas draudžia dalyvauti rengiant, svarstant klausimus ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, sukeliančius interesų konfliktą (11 straipsnio 1 dalis).

Interesų konfliktą Įstatymas apibrėžia kaip situaciją, kuriai esant valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimą privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar vykdyti pavedimą, susijusį ir su jo privačiais interesais (2 straipsnio 4 dalis). Tokį konfliktą sukelia valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens ar jam artimų asmenų turimi interesai, t. y. turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos sprendimams atliekant tarnybines pareigas (2 straipsnio 2 dalis).  

Šios situacijos atveju Dainius Bardauskas, eidamas Kupiškio rajono savivaldybės mero pareigas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir duota priesaika, sureaguodamas į piliečių prašymus pašalinti eglės viršūnės papuošimą ir priėmęs sprendimą pavesti šią užduotį atlikti UAB „Kupiškio komunalininkas“, nesukėlė interesų konflikto, kadangi Meras neturėjo jokio turtinio ar neturtinio suinteresuotumo.

Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktas valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims draudžia naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti, o 6 punktas – naudotis ar leisti naudotis valstybės ir savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Atskirais atvejais taikomas išimtis gali nustatyti specialieji įstatymai.

Išanalizavus pateiktą UAB „Kupiškio komunalininkas“ informaciją, kurioje nurodyta, kad Kupiškio rajono savivaldybės meras sumokėjo už autobokštelio nuomą ir remiantis Mero pateiktu sumokėjimo kvitu, nerasta faktinių minėtojo autobokštelio naudojimo ne pagal paskirtį įrodymų.

Pabrėžtina ir tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, jog Komisija, pripažindama, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo veikė interesų konflikto situacijoje, kiekvienu atveju turi aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokios faktinės aplinkybės patvirtina asmens turėtą turtinį ar neturtinį suinteresuotumą. Šių aplinkybių vertinimas negali būti grindžiamas prielaidomis, nerealiomis ar mažai tikėtinomis hipotetinėmis išvadomis ir spėliojimais apie valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens galbūt turėtą ar ateityje būsiantį suinteresuotumą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1009/2014). Taigi interesų konfliktas turi būti aiškus ir tiesioginis.

Komisija, atsižvelgdama į tai, kad Šimonių miestelio gyventojai ir bendruomenės nariai prašyme nepateikė jokių faktinių aplinkybių, patvirtinančių Kupiškio rajono savivaldybės mero Dainiaus Bardausko turėtą turtinį ar neturtinį suinteresuotumą, mano, kad negalima vienareikšmiškai teigti apie galimą asmeninį suinteresuotumą. Komisijos vertinimu, duomenų, įrodančių, kad Kupiškio rajono savivaldybės meras galimai padarė Įstatymo reikalavimų pažeidimus, nenustatyta.

Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksu, Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos darbo reglamentu,

 

n u s p r e n d ė:

1. Konstatuoti, kad Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas, dirbdamas Kupiškio rajono savivaldybės mero pareigose, atsiųsdamas techniką į Šimonis pašalinti eglės viršūnės papuošimą, nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 6 punkto nuostatų.

2. Sprendimo kopijas išsiųsti Šimonių miestelio gyventojams ir bendruomenės nariams, Kupiškio rajono savivaldybės merui Dainiui Bardauskui, Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai registruotu laišku.

3. Sprendimą paskelbti interneto svetainėje www.kupiskis.lt.

4. Įgalioti Komisijos pirmininką pranešimus apie priimtą sprendimą teikti bendro pobūdžio, be komentarų.

5. Sprendimas gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo nuorašo įteikimo dienos.

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                Leonas Apšega


Sprendimas

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-04-03 13:47
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“