naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

2017-01-24 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero Dainiaus Bardausko

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITIKŲ ETIKOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO DAINIAUS BARDAUSKO

 

2017 m. sausio 24 d. Nr. P2-3

Kupiškis

 

Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos komisija (toliau – Komisija): pirmininkas Leonas Apšega, nariai Žydra Andrijauskienė, Laima Ramanauskienė, Modestas Puišė, Danas Baronas, Lina Kaušakienė, Vilija Morkūnaitė ir Algirdas Gasiūnas, išnagrinėjusi Šimonių miestelio gyventojų ir bendruomenės narių prašymą ir Komisijai pateiktą papildomą medžiagą dėl galimai padarytų Kupiškio rajono savivaldybės mero Dainiaus Bardausko viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimų,

n u s t a t ė:

2017 m. sausio 2 d. buvo gautas Šimonių miestelio gyventojų ir bendruomenės narių prašymas Komisijai išsiaiškinti, ar teisėtai Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas atsiuntė du bokštelius į Šimonis nupuošti eglės, ir ar nebus už šiuos darbus apmokėta iš Savivaldybės biudžeto.

Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą (toliau – Įstatymas) asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, – valstybės politikai (Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis) privalo teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra (Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas).  

Interesų konflikto sąvoka pateikta Įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje – situacija, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimą, privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

Įstatymas valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis įpareigoja nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti savo tarnybines pareigas ir nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti (3 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktai). Šiems asmenims Įstatymas taip pat draudžia naudotis ir leisti naudotis bet kokiu valstybės ar savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai (3 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas 2017-01-09 paaiškinime Nr. S1-71 nurodė, kad pateiktame prašyme nėra nurodytų aiškių ir konkrečių faktinių ar teisinių aplinkybių, kurios patvirtintų, jog kaip Savivaldybės mero ar kaip politiko, viešųjų ir privačių interesų konfliktą šioje situacijoje, ar Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų pažeidimą, ar turėtą turtinį ar neturtinį suinteresuotumą.

Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnyje nustatyti Valstybės politikų elgesio principai: pagarba žmogui ir valstybei, teisingumas, sąžiningumas, skaidrumas ir viešumas, padorumas, pavyzdingumas, nesavanaudiškumas, nešališkumas, atsakomybė. Kupiškio rajono savivaldybės meras, vadovaudamasis šiais principais, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytomis funkcijomis, nurodė, kad savo tarnybines pareigas atlieka nešališkai, sąžiningai ir tinkamai bei nesinaudojo Šimonių grupės asmenų pateiktame 2016-12-21 prašyme nurodytu nei valstybės ar savivaldybės valdomu turtu, nei pareigomis asmeninei naudai gauti.

Pabrėžtina ir tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, jog Komisija, pripažindama, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo veikė interesų konflikto situacijoje, kiekvienu atveju turi aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokios faktinės aplinkybės patvirtina asmens turėtą turtinį ar neturtinį suinteresuotumą. Šių aplinkybių vertinimas negali būti grindžiamas prielaidomis, nerealiomis ar mažai tikėtinomis hipotetinėmis išvadomis ir spėliojimais apie valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens galbūt turėtą ar ateityje būsiantį suinteresuotumą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1009/2014). Taigi interesų konfliktas turi būti aiškus ir tiesioginis.

Komisija, atsižvelgdama į tai, kad Šimonių miestelio gyventojai ir bendruomenės nariai prašyme nepateikė jokių faktinių aplinkybių, patvirtinančių Kupiškio rajono savivaldybės mero Dainiaus Bardausko turėtą turtinį ar neturtinį suinteresuotumą, mano, kad negalima vienareikšmiškai teigti apie galimą asmeninį suinteresuotumą. Komisijos vertinimu, duomenų, įrodančių, kad Kupiškio rajono savivaldybės meras galimai padarė viešųjų ir privačių interesų derinimo tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimus, nenustatyta.

n u s p r e n d ė:

1. Konstatuoti, kad Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas, dirbdamas Kupiškio rajono savivaldybės mero pareigose, atsiųsdamas techniką į Šimonis nupuošti eglės, nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 6 punkto nuostatų.

2. Sprendimo kopijas išsiųsti Šimonių miestelio gyventojams ir bendruomenės nariams, Kupiškio rajono savivaldybės merui Dainiui Bardauskui, Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai registruotu laišku.

3. Sprendimą paskelbti interneto svetainėje www.kupiskis.lt.

4. Įgalioti Komisijos pirmininką pranešimus apie priimtą sprendimą teikti bendro pobūdžio, be komentarų.

5. Sprendimas gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo nuorašo įteikimo dienos.

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                 Leonas Apšega


Sprendimas


 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-01-31 14:53
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“