naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

2016-09-02 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narės Vilijos Morkūnaitės

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITIKŲ ETIKOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARĖS VILIJOS MORKŪNAITĖS

 

2016 m. rugsėjo 2 d. Nr. P-1-1

Kupiškis

 

Kupiškio rajono savivaldybės Politikų etikos komisija (toliau – Komisija): pirmininkas Leonas Apšega, nariai Žydra Andrijauskienė, Laima Ramanauskienė, Ingrida Bernatavičienė, Modestas Puišė, Danas Baronas, išnagrinėjusi Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Kupiškio rajono savivaldybės taryboje prašymą ir Komisijai pateiktą papildomą medžiagą dėl galimai padarytų politikės Vilijos Morkūnaitės viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimų,

n u s t a t ė:

2016 m. liepos 11 d. Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Kupiškio rajono savivaldybės taryboje vardu Savivaldybės tarybos nariai Augenijus Cesevičius, Aurimas Martinka, Rimantas Adomauskas ir Lina Kaušakienė kreipėsi į Komisiją prašydami ištirti galimą viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimą.

Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą (toliau – Įstatymą) asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, - valstybės politikai (Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis) privalo teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jos toks konfliktas yra (Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Įstatymo 11 straipsnis numato pareigą asmenims, dirbantiems valstybinėje tarnyboje, pareigą nusišalinti ir draudžia dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą (Įstatymo 11 straipsnio 1 dalis). Įstatymo 11 straipsnio 2 dalis numato, kad prieš pradedant tokio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, privalo informuoti savo institucijos vadovą ar institucijos vadovo įgaliotą atstovą arba kolegialią valstybės ar savivaldybės instituciją, kurios nariu jis yra, ir asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą.

Interesų konflikto sąvoka pateikta Įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje - situacija, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimą, privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

Iš tyrimo metu gautų dokumentų matyti, kad Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narė Vilija Morkūnaitė dirba Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centre režisierės pareigose (1999-02-25 darbo sutartis Nr. 093).

2015 m. rugpjūčio 27 d. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu buvo svarstytas klausimas „Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro 2015-2017 metų strateginiam planui“.

Komisijos atlikto tyrimo metu nustatyta, kad tarybos narė Vilija Morkūnaitė, dirbdama Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centre režisierės pareigose, nenusišalino nuo klausimo „Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro 2015-2017 metų strateginiam planui“ svarstymo, dalyvavo šio klausimo svarstymo ir priėmimo procedūroje.

Komisija, vadovaudamasi Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. TS-231 (su vėlesniais jo pakeitimais) patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės Politikų etikos komisijos darbo reglamentu, balsų dauguma

n u s p r e n d ė:

1. Konstatuoti, kad tarybos narė Vilija Morkūnaitė, dirbdama Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centre režisierės pareigose ir dalyvaudama svarstant ir priimant sprendimą dėl klausimo „Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro 2015-2017 metų strateginiam planui“, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas.

2. Sprendimo kopijas išsiųsti Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai Kupiškio rajono savivaldybės taryboje, tarybos narei Vilijai Morkūnaitei, Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai registruotu laišku.

3. Sprendimą paskelbti „Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“, interneto svetainėje www.kupiskis.lt.

4. Įgalioti Komisijos pirmininką pranešimus apie priimtą sprendimą teikti bendro pobūdžio, be komentarų.

5. Sprendimas gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo nuorašo įteikimo dienos.

 

 

 

Komisijos pirmininkas                          Leonas Apšega

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2016-09-07 14:19
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“