naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Kupiškio rajono savivaldybės nuolatinė teritorijų planavimo komisija

 

Kupiškio rajono savivaldybės nuolatinę teritorijų planavimo komisija

 

Euchrida Sipavičienė – Savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriaus savivaldybės vyriausioji architektė (vyriausioji specialistė), komisijos pirmininkė;

Mažvydas Šalkauskas – Savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas, komisijos pirmininko pavaduotojas;

Andrius Jurėnas – Savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vyriausiasis specialistas, komisijos sekretorius;

Vincas Čelkis – Panevėžio visuomenės sveikatos centro Kupiškio skyriaus vedėjas;

Algirdas Gasiūnas – uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ Aplinkotvarkos tarnybos vadovas;

Jovita Kildienė – akcinės bendrovės „LitGRID“ Technikos skyriaus vyresnioji inžinierė;         

Viktoras Kravcovas – TEO LT AB, Pardavimų ir klientų aptarnavimo tarnybos Panevėžio regiono centro Anykščių klientų aptarnavimo grupės vadovas;

Valdas Šateika – TEO LT AB, Pardavimų ir klientų aptarnavimo tarnybos Panevėžio regiono centro Anykščių klientų aptarnavimo grupės inžinierius;

Raimondas Kurkulis – Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kupiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas;

Vytautas Kazlauskas – Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kupiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio vyresnysis inspektorius;

Vaidas Juknevičius – Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kupiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio inspektorius;

Antanas Kaminskas – AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros tinklo projektų valdymo grupės vadovas
Angelė Starkuvienė – AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros tinklo projektų valdymo grupės projekto vadovė
Virgilijus Jastremskas – AB „Lietuvos geležinkeliai“ Plėtros departamento direktorius;

Vita Stančikienė – Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Kupiškio rajono agentūros vedėja;

Rimantas Adomauskas – Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Kupiškio rajono agentūros vyriausiasis specialistas;

Virginija Bražienė – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kupiškio žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;

Saulius Bubinas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus vyriausiasis specialistas

Arūnas Umbrasas – Kultūros vertybių apsaugos departamento Panevėžio teritorinio padalinio vedėjas;

Birutė Beresnevičienė – Kultūros vertybių apsaugos departamento Panevėžio teritorinio padalinio vyriausioji specialistė;

Ovidijus Zibavičius – valstybės įmonės „Panevėžio regiono keliai“ Kupiškio kelių tarnybos viršininkas;

Vidas Zulonas – uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio vandenys“ vyriausiasis inžinierius;

Saulius Žilinskas – akcinės bendrovės „Panevėžio energija“ Kupiškio šilumos tinklų rajono viršininkas.

 


PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2014 m. birželio 20 d. įsakymu    Nr. ADV-493

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS

DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Kupiškio rajono savivaldybės nuolatinei teritorijų planavimo komisijai (toliau – Komisija) vadovauja Komisijos pirmininkas. Jo nesant, Komisijai vadovauja Komisijos pirmininko pavaduotojas.

 2. Komisijos pirmininkas nustato Komisijos posėdžio datą ir laiką.

3. Komisijos posėdžiai vyksta Kupiškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje.

4. Nustatoma, kad planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo pateikia prašymą derinti teritorijų planavimo dokumentą kartu su parengto ir nustatytąja tvarka apsvarstyto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Komisijos sekretoriui (22 kab.), kuris įtraukia šio dokumento svarstymą į artimiausią Komisijos posėdžio darbotvarkę.                      

5. Iki posėdžio pradžios planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo teritorijų planavimo dokumentą Komisijos nariams pagal jų kompetenciją pageidaujant, gali pateikti susipažinti iš anksto.

6. Apie Komisijos posėdžio laiką ir jos tikrinamų teritorijų planavimo dokumentų sąrašą prieš 7 kalendorines dienas iki posėdžio informuojamas (faksu ar elektroniniu paštu) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, kurio atstovas gali dalyvauti Komisijos posėdyje stebėtojo teisėmis.

 

II . KOMISIJOS DARBO TVARKA

 

7. Teritorijų planavimo dokumentai nagrinėjami jų pateikimo eilės tvarka.

8. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas arba planavimo organizatorius supažindina Komisijos narius su parengto kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, pateikia turimus planavimo sąlygas išdavusių institucijų pritarimus raštu.

9. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų derinimo, tikrinimo, tvirtinimo ir įsigaliojimo tvarką nustato Teritorijų planavimo įstatymas ir Aplinkos ministerijos patvirtintos Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės.

10. Valstybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų derinimo procedūra atliekama šio dokumento sprendinius pateikus derinti planavimo sąlygas išdavusioms institucijoms ir kitoms derinančioms institucijoms, nurodytoms Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse (toliau – derinančios institucijos). Teritorijų planavimo dokumentai šiose institucijose turi būti išnagrinėti ir dokumentų derinimo ar atsisakymo juos derinti išvada pateikta per 20 darbo dienų (dėl savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų – per 15 darbo dienų) nuo planavimo organizatoriaus prašymo derinti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą pateikimo dienos. Derinimo procedūros atliekamos ir sprendimai derinti ar nederinti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą paskelbiami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas yra suderintas, jeigu jam pritarė ir pateikė išvadas visos derinant teritorijų planavimo dokumentą dalyvaujančios derinančios institucijos.

11. Derinančios institucijos, gavusios derinti valstybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus, pagal kompetenciją patikrina, ar:

1) valstybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai atitinka ūkio šakų plėtros programas ir strateginių dokumentų nuostatas;

2) įvykdytos planavimo sąlygos (planavimo sąlygų reikalavimų įgyvendinimas kompensacinėmis ar alternatyviomis priemonėmis derinamas su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis);

3) valstybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų turinys neprieštarauja visuomenės (viešajam) interesui, įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems teritorijų planavimo dokumentų rengimą, ar jų sprendinių įgyvendinimas nedaro neigiamo poveikio kitoms (gretimoms) teritorijoms.

12. Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų derinimą atlieka Komisija. Šios Komisijos sudėtį tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Komisiją sudaro šių institucijų įgalioti atstovai:

1) Savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas atliekantis Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas (Teritorijų planavimo komisijos pirmininkas);

2) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovas;

3) Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas;

4) visuomenės sveikatos centro apskrityje atstovas;

5) saugomos teritorijos direkcijos įgaliotas atstovas – kai planuojama teritorija patenka į saugomą teritoriją, kurioje yra įsteigta saugomos teritorijos direkcija;

6) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgaliotas atstovas – kai į planuojamą teritoriją patenka nekilnojamasis kultūros paveldas, jo teritorijos ar jų apsaugos zonos;

7) kiti planavimo sąlygas išdavusių institucijų atstovai.

13. Konkretaus teritorijų planavimo dokumento derinimo atveju Komisijos pirmininkas, pasinaudodamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema, kitą darbo dieną po planavimo organizatoriaus prašymo derinti teritorijų planavimo dokumentą pateikimo dienos paskelbia Komisijos nariams apie pateiktą derinti teritorijų planavimo dokumentą.

14. Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų derinimo metu patikrinama, ar:

1) pateiktas derinti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas atitinka ūkio šakų plėtros programas ir strateginių dokumentų nuostatas, galiojančius aukštesnio ir to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijų planavimo normų reikalavimus, besiribojančių savivaldybių bendruosiuose planuose nurodytus sprendinius, šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytus teritorijų planavimo dokumentus;

2) pateiktas derinti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas neprieštarauja visuomenės (viešajam) interesui, įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems teritorijų planavimo dokumentų rengimą, ar jų sprendinių įgyvendinimas nedaro neigiamo poveikio kitoms (gretimoms) teritorijoms;

3) įvykdytos planavimo sąlygos (planavimo sąlygų reikalavimų įgyvendinimas kompensacinėmis ar alternatyviomis priemonėmis derinamas su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis).

15. Jeigu iškyla neaiškumų ar yra skirtinga Komisijos narių nuomonė dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumento derinimo, planavimo organizatoriaus ar Komisijos narių motyvuotu prašymu Teritorijų planavimo komisijos pirmininkas, nepasibaigus derinimo terminui, gali organizuoti Komisijos posėdį.

16. Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento derinimas atliekamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo planavimo organizatoriaus prašymo derinti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą pateikimo dienos. Visos derinimo procedūros atliekamos ir sprendimai derinti ar nederinti teritorijų planavimo dokumentą paskelbiami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas yra suderintas, jeigu jam pritaria Komisijos nariai. Jeigu Komisijos narys nepritaria sprendimui, jis nepritarimo motyvus raštu per 5 darbo dienas nuo planavimo organizatoriaus prašymo derinti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą pateikimo dienos pateikia Komisijos pirmininkui. Jeigu šios komisijos pirmininkas mano, kad Komisijos nario nepritarimas nėra tinkamai motyvuotas, jis kreipiasi į instituciją, delegavusią šį Komisijos narį, prašydamas patvirtinti arba pripažinti nepagrįstais Komisijos nario nepritarimo motyvus. Institucija, į kurią kreipiasi Komisijos primininkas, privalo per 5 darbo dienas nuo tokio kreipimosi gavimo dienos pateikti savo išvadas.

17. Jeigu kompleksinio teritorijų planavimo dokumentui nepritariama, pateikiami nepritarimo motyvai. Teritorijų planavimo komisija kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų derinimo metu negali nustatyti naujų planavimo sąlygose nenumatytų reikalavimų.

18. Planavimo organizatorius, planavimo iniciatorius, teritorijų planavimo vadovas, planavimo sąlygas išduodančios ir teritorijų planavimo dokumentą derinančios, tikrinančios, tvirtinančios institucijos ir visuomenė turi teisę, pasinaudodami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema, gauti visą su kompleksinio teritorijų planavimo dokumento derinimu susijusią informaciją.

19. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą derinantys asmenys už savo pagal kompetenciją priimtų sprendimų teisėtumą asmeniškai atsako įstatymų nustatyta tvarka.

20. Jeigu per šio straipsnio nustatytus terminus planavimo organizatoriui nepateikiama išvada ar Teritorijų planavimo komisijos posėdžio protokolas dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumento derinimo ar atsisakymo jį derinti, laikoma, kad derinanti institucija ar Komisijos narys kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą suderino ir jis gali būti teikiamas tikrinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

21. Suderintas kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas teikiamas tikrinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai. Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekanti institucija patikrina kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus ir per 20 darbo dienų (savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus – per 15 darbo dienų) nuo planavimo organizatoriaus prašymo patikrinti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą pateikimo dienos pateikia jam kompleksinio teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą. Jeigu kompleksinio teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas per šiame straipsnyje numatytą terminą nepateikiamas planavimo organizatoriui ir nenurodomos šio straipsnio 14 dalyje numatytos nepritarimo kompleksinio teritorijų planavimo dokumentui priežastys, laikoma, kad teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekanti institucija patikrino ir pritarė parengtam kompleksinio teritorijų planavimo dokumentui.

22. Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekanti institucija kompleksinio teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktu nepritaria teritorijų planavimo dokumentui, kai:

1) parengtas kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas prieštarauja aukštesnio ar to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentui, išskyrus šiame įstatyme numatytas išimtis;

2) prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems teritorijų planavimo dokumentų rengimą.

23. Tuo atveju, kai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekanti institucija kompleksinio teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktu nepritaria teritorijų planavimo dokumento teikimui tvirtinti, šis teritorijų planavimo dokumentas tvirtinti neteikiamas. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas teikiamas tvirtinti tik tuo atveju, kai ištaisomi kompleksinio teritorijų planavimo dokumento teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos patikrinimo akte nurodyti trūkumai ir teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekanti institucija pritaria kompleksinio teritorijų planavimo dokumento teikimui tvirtinti. Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos kompleksinio teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

III. GINČŲ NAGRINĖJIMAS

 

24. Ginčai dėl teritorijų planavimo dokumento derinimo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 


 

 

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

 2014 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. ADV-493

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kupiškio rajono savivaldybės nuolatinės teritorijų planavimo komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu.

  2. Nuostatai reglamentuoja Kupiškio rajono savivaldybės nuolatinės teritorijų planavimo komisijos (toliau – Komisija) kompetenciją bei darbo organizavimo tvarką.

3. Komisija yra tarpžinybinė institucija, kuri nagrinėja Savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų derinimo klausimus.

 4. Komisija savo veikloje vadovaujasi:

4.1. Teritorijų planavimo įstatymu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais;

4.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais Komisijos nuostatais;

4.3. Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu Komisijos darbo reglamentu.

 

II. KOMISIJOS SUDĖTIS IR JOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

5. Savivaldybės administracijos direktorius skiria Komisijos pirmininką, Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Komisijos sekretorių bei sudaro Komisiją iš šių narių:

5.1. įgalioto (-ų) Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo (-ų), atsakingo (-ų) už teritorijų planavimo reikalavimų, statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinių reikalavimų nustatymą, inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų plėtrą;

5.2. teritorijų planavimo sąlygas rengiančių institucijų (subjektų) atstovų (tarp jų – Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų, valstybinių parkų ar biosferos rezervatų direkcijų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų ar naudotojų, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos institucijos atstovų);

5.3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovo;

 5.4. visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos atstovo;

5.5. ryšių reguliavimo tarnybos atstovo;

5.6. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovo.

6. Konkrečius institucijų (subjektų) atstovus (fizinius asmenis) raštiškai deleguoja į Komisiją juos įgaliojusios institucijos (subjektai). Jeigu planuojama teritorija yra susijusi su įslaptinta informacija, deleguojamas Komisijos narys privalo turėti leidimą dirbti su įslaptinta informacija.

7. Komisijos narių skaičius neribojamas.

 8. Komisijos darbo forma yra posėdžiai, kurie rengiami Komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

9. Komisijos darbą organizuoja, šaukia posėdžius ir jiems vadovauja Komisijos pirmininkas.

10. Apie posėdį Komisijos nariams pranešama, kviečiant jame dalyvauti, ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki posėdžio. Kartu jiems pateikiami iš planavimo organizatoriaus arba jo įgalioto asmens gauti dokumentai.

  11. Derinant Savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentą, derinimo procedūroje kviečiamas dalyvauti teritorijų planavimo organizatorius ir/ar jo įgaliotas atstovas.

12. Apie Komisijos posėdžio laiką ir jos tikrinamų teritorijų planavimo dokumentų sąrašą prieš 7 kalendorines dienas iki posėdžio informuojamas (faksu ar elektroniniu paštu) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, kurio atstovas gali dalyvauti Komisijos posėdyje stebėtojo teisėmis. Apie jų pasiūlymus, į kuriuos Komisija neatsižvelgia, įrašoma Komisijos posėdžio protokole.

13. Komisijos narių – Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir institucijos (subjekto), rengusių (dalyvavusių rengiant) teritorijų planavimo sąlygas įgaliotųjų atstovų dalyvavimas Komisijos posėdžiuose privalomas. Komisijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, gali iki Komisijos posėdžio pradžios raštu pareikšti savo nuomonę numatytu svarstyti klausimu, kuri įrašoma į posėdžio protokolą.

14. Komisijos nariai posėdžio metu negali kelti reikalavimų, kurie nebuvo įrašyti į išduotas teritorijų planavimo sąlygas.

15. Komisijos nariai turi teisę patikrinti, ar pateiktas derinti teritorijų planavimo dokumentas atitinka galiojančių teritorijų planavimo dokumentų reikalavimus.

16. Komisijos darbo techninį aprūpinimą organizuoja Savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyrius.

 

III. KOMISIJOS VEIKLA.

SAVIVALDYBĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO DERINIMAS

 

16. Komisija, iš Savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriaus gavusi planavimo organizatoriaus arba jo įgalioto asmens prašymą derinti teritorijų planavimo dokumentą bei atitinkamais teisės aktais nustatytus derinimo procedūrai atlikti reikalingus dokumentus, privalo patikrinti ir nustatyti, ar pateiktas derinti teritorijų planavimo dokumentas atitinka:

16.1. specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

16.2. galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;

 16.3. ūkio šakų plėtros programų ir strateginių dokumentų nuostatas;

16.4. planavimo sąlygas išdavusių institucijų reikalavimus dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo.

17. Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūros rezultatas įforminamas Komisijos protokoliniu sprendimu (protokolo forma pateikiama Nuostatų 1 priede), kurį pasirašo Komisijos pirmininkas, Komisijos sekretorius ir visi posėdyje dalyvavusieji Komisijos nariai. Kai visų Komisijos narių pritarimo derinti teritorijų planavimo dokumentą nėra, nepritarimo motyvai išdėstomi protokole.

18. Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento derinimas atliekamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo planavimo organizatoriaus prašymo derinti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą pateikimo dienos. Visos derinimo procedūros atliekamos ir sprendimai derinti ar nederinti teritorijų planavimo dokumentą paskelbiami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas yra suderintas, jeigu jam pritaria Komisijos nariai.

19. Jeigu Komisijos narys nepritaria sprendimui, jis nepritarimo motyvus raštu per 5 darbo dienas nuo planavimo organizatoriaus prašymo derinti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą pateikimo dienos pateikia Komisijos pirmininkui. Jeigu šios Komisijos pirmininkas mano, kad Komisijos nario nepritarimas nėra tinkamai motyvuotas, jis kreipiasi į instituciją, delegavusią šį komisijos narį, prašydamas patvirtinti arba pripažinti nepagrįstais komisijos nario nepritarimo motyvus. Institucija, į kurią kreipiasi Komisijos primininkas, privalo per 5 darbo dienas nuo tokio kreipimosi gavimo dienos pateikti savo išvadas.

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Ginčai dėl teritorijų planavimo dokumento derinimo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 20. Už Komisijos sprendimus pagal kompetenciją atsako Komisijos pirmininkas, sekretorius ir nariai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 


Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2016-03-18 14:30
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“