Lėvens tvenkinio (Kupiškio marių) sala - Uošvės liežuvis

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Apklausa

Energetikos ministerija kviečia dalyvauti apklausoje, kuri padėtų nustatyti, ar pakanka informacijos apie galimybes gaminti elektros energiją savo poreikiams bei kokiu būdu būtų patogiausia gauti šią informaciją

Elektros energijos gamyba sau

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijoje taisyklės

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. ADV-726

 

ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijoje taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą Kupiškio rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija) ir jos padaliniuose.

2. Taisyklių nustatyta tvarka taip pat nagrinėjami asmenų kreipimaisi, kai išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie Administracijos ir jos padalinių veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, informuojama apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, kitokie asmenų kreipimaisi.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Asmens prašymo nagrinėjimas – Administracijos ir jos padalinių veikla, apimanti asmens prašymo priėmimą, įregistravimą, esmės nustatymą ir atsakymo asmeniui parengimą.

3.2. Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį, žodžiu ar raštu asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka suteikiama administracinė paslauga, įteikiama prašomo administracinio akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstoma Administracijos nuomonė apie asmens kritiką, pasiūlymus ar pageidavimus.

3.3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos Respublikos pašto įstatyme, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

4. Taisyklėse nustatytų terminų eiga skaičiuojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

5. Draudžiama atsisakyti nagrinėti asmenų prašymus dėl to, kad nėra šią funkciją atliekančio valstybės tarnautojo. Valstybės tarnautojo atostogų, komandiruočių ir kitais nebuvimo darbe atvejais asmenų prašymus nagrinėti turi būti pavedama kitiems valstybės tarnautojams.

6. Nagrinėjantis asmens prašymą valstybės tarnautojas pats nusišalina nuo šio prašymo nagrinėjimo arba turi būti nušalintas tiesioginio vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, jeigu atsiranda Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės. Gavęs pavedimą nagrinėti prašymą valstybės tarnautojas, atsiradus minėtoms aplinkybėms, pats turi pranešti vadovui apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir jo priežastis.

7. Asmenų prašymai nagrinėjami pagal Administracijos padalinių kompetenciją. Jeigu Administracijos padaliniai, kuriems pateiktas prašymas, neįgalioti spręsti jame išdėstytų klausimų, jie ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo išsiunčia prašymą Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai, kartu praneša apie tai asmeniui, paaiškina jo prašymo persiuntimo priežastis.

8. Asmenų prašymai, kuriuose yra informacijos, susijusios su ypatingais asmens duomenimis, persiunčiami nagrinėti kitoms institucijoms tik gavus asmens rašytinį sutikimą, išskyrus atvejus, kai institucija, kuriai persiunčiamas asmens prašymas, pagal kompetenciją yra įgaliota tvarkyti to asmens ypatingus duomenis. Administracija per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo kreipiasi į asmenį prašydama per nustatytą terminą pateikti rašytinį sutikimą. Jeigu per šį terminą rašytinis sutikimas negaunamas, prašymas grąžinamas asmeniui ir nurodoma grąžinimo priežastis. Jeigu dalis prašyme keliamų klausimų susiję su Administracijos ar jos padalinių kompetencija, negavus asmens rašytinio sutikimo dėl prašymo persiuntimo, prašymas nagrinėjimas ta dalimi, kiek tai susiję su Administracijos ar jos padalinių kompetencija.

9. Asmens prašymo, adresuoto Administracijai, kai prašyme nurodyti klausimai priskiriami kelių padalinių kompetencijai, nagrinėjimą organizuoja ir į jį atsako prašymą gavęs padalinys. Kiti padaliniai, su kurių kompetencija susijęs prašymo nagrinėjimas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo pagal kompetenciją atsako prašymą persiuntusiam padaliniui.

10. Asmens prašymo, adresuoto keliems padaliniams nagrinėjimą organizuoja, apibendrina ir į jį atsako prašyme nurodytas pirmasis adresatas. Kiti padaliniai privalo be atskiro pirmojo adresato prašymo pateikti pasiūlymus dėl prašymo nagrinėjimo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo.

11. Prašymas, su kuriuo tas pats asmuo per vienus metus kreipiasi tuo pačiu klausimu, kurį Administracija jau išnagrinėjo ir pateikė atsakymą, arba jeigu paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu sprendimą yra priėmęs teismas, pakartotinai nenagrinėjamas, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu. Kai pakartotinis prašymas nenagrinėjamas, per 5 darbo dienas nuo pakartotinio prašymo užregistravimo pranešama asmeniui nenagrinėjimo priežastis.

12. Jeigu asmens prašymo ir (ar) prie jo pridedamų dokumentų turinyje yra nusikaltimo, baudžiamojo nusižengimo ar administracinio teisės pažeidimo požymių, per 5 darbo dienas nuo šio prašymo užregistravimo persiunčiama tokio prašymo kopija ir prie jo pridedamų dokumentų kopijos institucijoms, kompetentingoms tirti šiuos teisės pažeidimus. Tais atvejais, kai tolesniam prašymo nagrinėjimui būtinas kompetentingos institucijos atsakymas, prašymo nagrinėjimas Administracijos direktoriaus sprendimu gali būti sustabdytas iki atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą ar administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną arba iki bus baigta baudžiamoji byla ar administracinio teisės pažeidimo bylos teisena. Apie tokio prašymo nagrinėjimo sustabdymą raštu pranešama asmeniui.

13. Administracijos patalpose asmenims prieinamoje vietoje, interneto svetainėje turi būti paskelbta asmenų aptarnavimo tvarka, darbo laikas.

 

II. ASMENŲ PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

14. Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į Administraciją), raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu.

15. Žodinis prašymas gali būti išdėstomas valstybės tarnautojui, turinčiam įgaliojimus spręsti asmenims rūpimus klausimus telefonu arba aptarnaujant asmenis.

16. Asmenų prašymai, pateikti žodžiu, į kuriuos galima atsakyti nedelsiant, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Administracijos interesų – neregistruojami, jeigu Administracijos direktorius nenusprendžia kitaip. Į tokius prašymus turi būti atsakoma nedelsiant. Jeigu į žodžiu pateiktą asmens prašymą negalima atsakyti nedelsiant, asmeniui turi būti sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu.

17. Jeigu prašymą žodžiu teikiančio asmens elgesys yra neadekvatus arba turi akivaizdžių nusikaltimo, baudžiamojo nusižengimo ar administracinių teisės pažeidimų požymių, arba asmens prašymas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais, arba bendraujant su asmeniu nepavyksta išsiaiškinti prašymo turinio, valstybės tarnautojas turi teisę tokio asmens neaptarnauti ir privalo nedelsdamas pranešti apie šio asmens elgesį tiesioginiam vadovui.

18. Asmens pageidavimu priėmimas ir tiesioginis prašymo išdėstymas gali būti derinamas iš anksto žodžiu ir raštu. Jeigu asmuo pageidauja prašymą išdėstyti merui, mero pavaduotojui, Administracijos direktoriui, priėmimo laiką suderina vyresnysis mero padėjėjas ir apie tai informuoja asmenį.

19. Asmenų prašymai žodžiu gali būti pateikiami prašymą teikiančiajam ir jį aptarnaujančiam valstybės tarnautojui suprantama kalba. Jeigu asmuo nemoka valstybinės kalbos, o Administracijoje nėra valstybės tarnautojo, suprantančio kalbą, kuria asmuo kreipiasi, arba kai dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo asmuo negali suprantamai reikšti minčių, jam kreipiantis žodžiu turi dalyvauti asmuo, gebantis išversti prašymą į valstybinę kalbą (vertėjas). Vertėją pakviečia asmuo, kuris kreipiasi.

20. Asmenų prašymai raštu turi būti:

20.1. parašyti valstybine kalba arba turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą, išskyrus Taisyklių 22 ir 23 punktuose nurodytus atvejus;

20.2. parašyti įskaitomai.

21. Asmenų prašymuose raštu turi būti nurodytas asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas ir adresas arba kiti kontaktiniai duomenys, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą.

22. Atsižvelgdamas į valstybės tarnautojo kompetenciją, Administracijos direktorius turi teisę nustatyti ir kitas kalbas, kuriomis parašyti prašymai gali būti priimami.

23. Nevalstybine kalba ir kitomis, nei vadovaujantis Taisyklių 22 punktu, nustatytomis kalbomis raštu pateikti asmenų prašymai gali būti priimami, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais raštu kreipiasi užsienio valstybės institucija ar tarptautinė organizacija.

24. Atstovaujamo asmens vardu kreipdamasis asmens atstovas savo prašyme turi nurodyti savo vardą ir pavardę, adresą arba kitus kontaktinius duomenis, pagal kuriuos pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą ir pavardę (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą, (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

25. Kai prašymą pateikia asmens atstovas, kurio atstovavimą patvirtinantis dokumentas išduotas užsienyje, šis dokumentas turi būti patvirtintas vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“.

26. Asmenų prašymai raštu, atsiųsti elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, išskyrus atvejus, kai, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų interesų, į asmenų prašymus galima atsakyti nedelsiant.

27. Jeigu Administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip, asmenų prašymai raštu, neatitinkantys Taisyklių 26 punkto reikalavimų pateikti elektroniniais ryšiais, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų interesų, galima atsakyti nedelsiant – neregistruojami. Į tokius prašymus turi būti atsakyta nedelsiant.

28. Asmuo, prašymą teikiantis elektroniniu paštu, turi jį išsiųsti oficialiu Administracijos elektroninio pašto adresu: savivaldybe@kupiskis.lt.

29. Valstybės tarnautojas, jam institucijos suteiktu elektroninio pašto adresu gavęs asmens prašymą, turi nedelsdamas persiųsti jį Kanceliarijos skyriui, išskyrus atvejus, kai į prašymą pagal kompetenciją gali atsakyti iš karto jį perskaitęs.

 

III. ASMENŲ PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

30. Asmenų prašymai, pateikti tiesiogiai, atsiųsti paštu ar elektroniniais ryšiais, turi būti užregistruojami.

31. Priėmus prašymą, asmens pageidavimu įteikiama, o jeigu prašymas gautas paštu arba elektroniniais ryšiais, asmens pageidavimu per 2 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo Administracijoje asmens nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu išsiunčiama Taisyklių priede nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus.

32. Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo dienos.

33. Jeigu asmens prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo, Administracijos direktorius turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 32 punkte nustatytą terminą, nedelsiant išsiunčiamas asmeniui pranešimas raštu ir nurodoma prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

34. Jeigu asmens prašymui išnagrinėti būtina papildoma informacija, kurią privalo pateikti prašymą atsiuntęs asmuo, per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo kreipiamasi į asmenį raštu, prašant pateikti papildomą informaciją, ir pranešama, kad prašymo nagrinėjimas stabdomas, iki bus pateikta papildoma informacija. Kai per nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, papildoma informacija negaunama, prašymas nenagrinėjamas, dokumentų originalai grąžinami asmeniui ir nurodoma grąžinimo priežastis. Pasiliekamos prašymo ir gautų dokumentų kopijos.

35. Jeigu asmens prašymas nebuvo nagrinėjamas dėl to, kad trūko būtinos papildomos informacijos, reikalingos prašymui išnagrinėti, asmeniui dar kartą pateikus prašymą su būtina papildoma informacija, toks prašymas nelaikomas teikiamu pakartotinai.

36. Jeigu užregistravus asmens prašymą, nustatoma, kad prašymas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba prašymo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to nėra galimybės tokio prašymo išnagrinėti, prašymo nagrinėjimas nutraukiamas. Apie tokio prašymo nagrinėjimo nutraukimą nedelsiant pranešama asmeniui.

37. Asmenų prašymai, pateikti nesilaikant Taisyklių 20.1 ir 20.2 papunkčiuose nustatyto reikalavimo, per 5 darbo dienas nuo prašymo ir pridedamų dokumentų užregistravimo grąžinami asmeniui ir valstybine kalba nurodoma grąžinimo priežastis. Pasiliekamos prašymo ir gautų dokumentų kopijos.

38. Asmenų prašymai, pateikti nesilaikant Taisyklių 21 punkte nustatytų reikalavimų, nenagrinėjami. Per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo asmeniui išsiunčiama informacija apie prašymo nenagrinėjimo priežastis. Jeigu prašyme nenurodytas adresas, kuriuo asmuo pageidauja gauti atsakymą, informacija apie prašymo nenagrinėjimo priežastis teikiama pagal kitus prašyme nurodytus asmens kontaktinius duomenis, išskyrus atvejus, kai prašyme jokių kitų asmens kontaktinių duomenų nenurodyta.

39. Asmenų prašymai, pateikti raštu nesilaikant Taisyklių 24 ir 25 punktuose nustatytų reikalavimų, nenagrinėjami. Per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo asmeniui išsiunčiama informacija apie prašymo nenagrinėjimo priežastis. Jeigu prašyme nenurodytas adresas, kuriuo asmuo pageidauja gauti atsakymą, informacija apie prašymo nenagrinėjimo priežastis teikiama pagal kitus prašyme nurodytus asmens kontaktinius duomenis, išskyrus atvejus, kai prašyme jokių kitų asmens kontaktinių duomenų nenurodyta.

40. Asmenų prašymai, pateikti elektroniniais ryšiais nesilaikant Taisyklių 26 punkte nustatyto reikalavimo, per 2 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo Administracijoje grąžinami asmeniui ir nurodoma tokio prašymo grąžinimo priežastis. Jeigu minėtame prašyme nenurodytas elektroninio pašto adresas, informacija apie prašymo grąžinimo priežastį teikiama pagal kitus prašyme nurodytus asmens kontaktinius duomenis, išskyrus atvejus, kai prašyme jokių kitų asmens kontaktinių duomenų nenurodyta.

 

IV. ATSAKYMŲ PARENGIMAS, IŠSIUNTIMAS (ĮTEIKIMAS) ASMENIUI, ATSAKYMŲ APSKUNDIMAS

 

41. Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. Prireikus į prašymą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais prašymą pateikia užsienio valstybės institucija ar tarptautinė organizacija. Atsakymas, siunčiamas elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, išskyrus atvejus, kai atsakoma į tokius asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų interesų, galima atsakyti nedelsiant.

42. Atsakymai rengiami ir saugomi laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro išleistų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, reikalavimų.

43. Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį:

43.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

43.2. į prašymą pateikti informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

43.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatyta tvarka kitą nustatytos formos dokumentą – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

43.4. į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, pranešama apie darbuotojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisva forma.

44. Pastebėjus ar gavusi pagrįstą asmens kreipimąsi dėl atsakyme esančių spausdinimo, skaičiavimo ar faktinių duomenų klaidų, nedelsiant jos ištaisomos ir pateikiamas asmeniui ištaisytas atsakymas arba praneša jam, kodėl klaidos nebuvo taisomos.

45. Asmuo, nesutinkantis su Administracijos atsakymu, arba tuo atveju, jeigu per nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą atsakymas asmeniui neišsiųstas, turi teisę paduoti skundą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio „Administracinė procedūra“ nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka administracinių ginčų komisijai, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui. Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje asmuo turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

46. Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba Administracijos siunčiamame, vadovaujantis Taisyklių 11, 36, 37-40 punktais, pranešime apie asmens prašymo nenagrinėjimo priežastis nurodoma tiksli atsakymo apskundimo tvarka ir institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai), taip pat terminas (-ai), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas.

 

V. ASMENŲ APTARNAVIMAS ŽODŽIU ELEKTRONINIAIS RYŠIAIS

 

47. Valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, aptarnaujančių asmenis žodžiu elektroniniais ryšiais, uždavinys – suteikti asmens prašomą informaciją, susijusią su jam rūpimo klausimo nagrinėjimu. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi trumpai ir suprantamai:

47.1. paaiškinti, ar jis kompetentingas nagrinėti prašymą asmeniui rūpimu klausimu;

47.2. paaiškinti galimus dokumentų pateikimo būdus ir tai, kokius dokumentus reikėtų pateikti, kad prašymas būtų išnagrinėtas;

47.3. nurodyti, į kurią asmuo turėtų kreiptis, jeigu valstybės tarnautojas nekompetentingas nagrinėti asmens prašymą;

47.4. pateikti kitą asmens pageidaujamą informaciją, kuria disponuoja jis ir kurią asmuo turi teisę gauti Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

48. Jeigu elektroniniais ryšiais žodžiu aptarnaujamas asmuo įžeidinėja jį aptarnaujantį valstybės tarnautoją ir darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, jam grasina arba asmens elgesys kelia pagrįstų įtarimų, kad asmuo yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų ir dėl to asmens neįmanoma tinkamai aptarnauti, darbuotojas įspėja tokį asmenį, kad pokalbis gali būti nutrauktas, ir prireikus nutraukia pokalbį.

49. Aptarnaudamas asmenį elektroniniais ryšiais žodžiu, valstybės tarnautojas ir darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi laikytis šių reikalavimų:

49.1. prisistatyti asmeniui, pasakyti pareigas ir pavardę;

49.2. išklausyti, prireikus paprašyti plačiau paaiškinti prašymą;

49.3. aiškiai ir tiksliai atsakyti į klausimus;

49.4. pasistengti iš karto atsakyti į klausimus, prireikus laiko išsamiam atsakymui parengti, nurodyti, kada bus asmeniui atsakyta, arba pasiūlyti perduoti atsakymą kita ryšio priemone;

49.5. ramiai kalbėtis, mandagiai atsisveikinti.

 

VI. ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR APTARNAVIMO KOKYBĖS VERTINIMAS

 

50. Kanceliarijos skyrius kasmet atlieka asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimą.

51. Anoniminių apklausų metu gali būti prašoma asmenų pareikšti nuomonę dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės aspektų:

51.1. ar asmenys pakankamai informuoti apie Administracijos darbo laiką;

51.2. ar asmenims patogus nustatytas asmenų priėmimo laikas;

51.3. ar asmenims tenka ilgai laukti priėmimo;

51.4. ar asmenys buvo atidžiai išklausyti juos aptarnavusių valstybės tarnautojų;

51.5. ar aiškiai ir tiksliai buvo atsakyta į asmenų klausimus;

51.6. per kiek laiko asmenys sulaukė atsakymo į pateiktą klausimą;

51.7. ar asmenys informuoti apie veiksmus, kurių buvo imtasi sprendžiant jų klausimus.

52. Taisyklių 51 punkte nustatytų asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimų rezultatai naudojami asmenų prašymų nagrinėjimui ir jų aptarnavimui gerinti.

53. Taisyklių 51 punkte nustatytų asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo kokybės vertinimo rezultatai kartą per metus skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.

 


 

 

PATVIRTINTA
Kupiškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus
2015 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. ADV-726

 

(Prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento forma) 


__________________________________________________________

(institucijos ar įstaigos pavadinimas, duomenys)


__________________________________________________________

 (pareiškėjo vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris


__________________________________________________________

 arba pavadinimas, buveinės adresas, telefono numeris

 

PAŽYMA APIE PRIIMTUS dokumentus 

 

_____________ Nr. ___________

(data)          

 

 

 Jūsų prašymas / skundas / kitas kreipimasis dėl _____________________

 (trumpas turinio apibūdinimas)

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________ gautas ____________ Nr. ____________.

                                                                    (data)            (registracijos numeris)

 

 Dokumentus priėmė

  

__________________            _________              __________________

 (pareigų pavadinimas)            (parašas)                (vardas ir pavardė)

 

 


 

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos informacijos atstovai:


1.1. Kanceliarijos skyriaus vedėja

Ingrida Bernatavičienė

1.2. Švietimo ir ryšių su visuomene specialistė

Stasė Krestovienė

1.3. Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Reda Totorienė

1.4. Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas

1.5. Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja

-

1.6. Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius

1.7. Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas

Vytautas Knizikevičius

1.8. Socialinės paramos skyriaus vedėja

Laima Bartulienė

1.9.Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja

Nijolė Urbonavičienė

1.10. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja, vyriausioji finansininkė

Gėnė Knizikevičienė

1.11. Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Birutė Kopūstienė

1.12. Ūkio skyriaus vedėjas

Erminijus Stankus

1.13. Vyriausiasis civilinės saugos specialistas

Nerijus Kručas

1.14. Kupiškio seniūnas

Julius Vytautas Semėnas

1.15. Noriūnų seniūnas

Audronijus Zulonas

1.16. Šimonių seniūnas

Žydrūnas Vanagas

1.17. Skapiškio seniūnas

Valdas Juškevičius

1.18.Subačiaus seniūnas

Vidmantas Paliulis

1.19. Alizavos seniūnas

Raminta Ribokaitė

1.20. Žemės ūkio skyriaus vedėjas

 


Atsakinga už piliečių ir kitų asmenų aptarnavimą telefonu – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kanceliarijos specialistė Giedrė Matijosaitė, tel. (8 459) 35 500, faksas (8 459) 35 510,
el.paštas giedre.matijosaite@kupiskis.lt

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2016-09-07 13:11
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“