naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Korupcijos rizikos valdymo vertinimasKORUPCIJOS RIZIKOS VERTINIMAS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE


2015-12-30

VIDAUS AUDITO ATASKAITOS VYKDOMOJI SANTRAUKA


    Iki š.m. rugsėjo 18 dienos savivaldybės administracijoje nebuvo paskirtas asmuo vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę. Tai neatitinka Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimo.
    Pagal Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnio 3 dalį už korupcijos prevenciją atsako įstaigos vadovas. Jis privalėjo imtis priemonių, būtinų šiam įstatymui įgyvendinti.
    Savivaldybės administracijos direktorius paskyrė atsakingą asmenį tik už korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą savivaldybėje, bet nenustatė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-19 nutarimo Nr. 607 4 punkto 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 papunkčiuose nurodytų privalomųjų funkcijų, tuo pažeidė minėto nutarimo reikalavimus.
    Savivaldybės administracijoje buvo nustatyta korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatytos veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, STT neatliko korupcijos rizikos analizės.
    Korupcijos prevencijos programą ir priemonių planą sudarė ne vadovo paskirtas asmuo, o korupcijos prevencijos (antikorupcijos) komisija. Ji sudarė korupcijos prevencijos programą, vykdo programos įgyvendinimą ir kontroliuoja programos vykdymą. Komisiją gali kontroliuoti tik meras. Taigi, korupcijos prevencijos srityje yra rizika, kad administracijos direktorius negalės kontroliuoti ir valdyti dalies korupcijos prevencijos priemonių.
    Kupiškio rajono savivaldybės administracijoje sprendimų projektų poveikis korupcijos mastui atskirai nebuvo vertinamas. Nevertinant teisės aktų projektų, gali susidaryti rizika, kad nevertinti teisės aktai gali įtakoti korupcijos mastą.
    Atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę asmens nebuvo paskirta, todėl ir nekontroliavo, ar teisės aktų projektai vertinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
    Administracijos direktorius, negali valdyti teisės aktų poveikio korupcijos mastui vertinimą, tačiau jo kompetencijoje yra įgalioto asmens korupcijos prevencijai ir kontrolei skyrimas, jam funkcijų nustatymas, vidaus kontrolės procedūrų nustatymas, šio proceso valdymo paskirstymas.
    Savivaldybės administracijoje nebuvo atvejų, kad būtų renkama informacija apie asmenis norinčius dirbti ar dirbančius administracijoje. Dėl to egzistuoja rizika, kad į savivaldybės administraciją gali patekti asmenys, bausti ar kuriems yra vykdomas teisinis persekiojimas už korupcinio pobūdžio veikas. Ši korupcijos prevencijos priemonė nėra privaloma, tačiau svarbi įstaigai, kad joje dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos asmenys.
    Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje funkcijų atlikimas yra kontroliuojamas. Rizikos yra nustatytos ir valdomos, todėl papildomų procedūrų nereikia.
    Neatliekant visuomenės mokymo, kaip apsisaugoti nuo korupcijos apraiškų bei informavimo apie tokias apraiškas gali kilti rizikos, kad:
1. Visuomenė nežinos ir nemokės, kaip apsisaugoti nuo korupcijos apraiškų.
2. Nebus atpažįstamos korupcijos apraiškos ir visuomenė jas priims, kaip savaime suprantamą dalyką.
3. Didės korupcijos lygis
4. Bus sukurtas korumpuotų valdininkų nebaudžiamumo įvaizdis.
5. Analogiški nepaviešinti korupcijos atvejai gali kartotis.
6. Galima rizika, kad informacija bus neteikiama ir neviešinama siekiant apsaugoti valstybės tarnybos darbuotojus ar politikus nuo neigiamos visuomenės reakcijos.


 VIDAUS AUDITO REKOMENDACIJOS


1. Sudaryti ir patvirtinti Antikorupcijos komisiją, komisijos pirmininką. (Rekomendacija įvykdyta)
2. Patvirtinti Antikorupcijos komisijos nuostatus. (Rekomendacija įvykdyta)
2015-08-06 savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-244 buvo  patvirtinta Antikorupcijos komisija, komisijos pirmininkas ir jos nuostatai. 
3. Paskirti atsakingą savivaldybės administracijoje asmenį už korupcijos prevenciją ir kontrolę. (Rekomendacija įvykdyta)
2015-09-18 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ADV-588 buvo paskirta Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (teisininkė) Erika Misiūnaitė atsakingu asmeniu už korupcijos prevenciją.
4. Pavesti atsakingam asmeniui atlikti teisės aktais nustatytas funkcijas, įrašant jas į pareigybės aprašymą. 
5. Vykdant Korupcijos prevencijos įstatymo reikalavimus ir vadovaujantis nustatymo rekomendacijomis, kiekvienų metų III ketvirtį atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir duomenis teikti merui . (Rekomendacija įvykdyta)
2015-10-30 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ADV-683 buvo paskirta Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (teisininkė) Erika Misiūnaitė atsakinga už korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą. Nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę Kupiškio rajono savivaldybės administracijoje priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas bei priėmimio į pareigas pagal darbo sutartį organizavimo, vykdymo ir kontrolės srityse.
6. Parengti Savivaldybės korupcijos prevencijos  2015-2017 metų programos ir priemonių plano projektą. Paskelbti jį Savivaldybės internetiniame puslapyje. (Rekomendacija įvykdyta)
7. Patvirtinti Savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2017 metų programą ir įgyvendinimo planą, suderinus su visais Programos vykdytojais.  (Rekomendacija įvykdyta)
2015-12-17 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-389 buvo pastvirtinta Kupiškio rajono Savivaldybės 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas.
8. Vykdyti korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių plane nurodytas priemones.
9. Parengti ir patvirtinti Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles.
10. Pavesti atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę asmeniui, per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais, teikti gyventojams informaciją apie veiklą kovojant su korupcija.
11. Įpareigoti už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingą asmenį atsiskaityti už šią veiklos sritį administracijos direktoriui ir Antikorupcijos komisijai (iki kiekvienų metų gruodžio 31 dienos).


Virginija Vanagienė
Centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėja

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2016-06-28 15:43
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“