naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

2019 m. biudžetas

 

Oficialus teisės akto tekstas

 

 


 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 21 d. Nr. TS-21

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžetą – 17 759 767 eurus prognozuojamų pajamų, 18 211 500 eurų išlaidų, iš jų išlaidoms – 16 948 017 eurų (darbo užmokesčiui –  10 627 435 eurus),  turtui įsigyti – 1 196 843 eurus, paskoloms grąžinti – 66 640 eurų (1–4 priedai).

 2. Patvirtinti 482 290 eurų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į Savivaldybės biudžetą pagal asignavimų valdytojus (5 priedas).

 3. Patvirtinti 451 733 eurų Savivaldybės 2018 metų biudžeto nepanaudotų lėšų paskirstymą (6 priedas).

 4. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

 4.1. išanalizuoti įsiskolinimo (mokėtinų sumų) priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir, sudarant ir tvirtinant 2019 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2018 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

 4.2. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausiai dengti įsiskolinimus (mokėtinas sumas);

 4.3. užtikrinti, kad 2020 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2019 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti);

 4.4. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams atlikti, prekėms ir paslaugoms pirkti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis;

 4.5. per 10 darbo dienų po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo pateikti Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui patvirtintas savo ir pavaldžių įstaigų programų sąmatas su visais priedais.

 5. Nustatyti, kad biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų, prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis.

 6. Paskelbti apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                        Dainius Bardauskas

 

 

Priedai

  1. 190221-TS-21 1 priedas.xlsx
  2. 190221-TS-21 2 priedas.xlsx
  3. 190221-TS-21 3 priedas.xlsx
  4. 190221-TS-21 4 priedas.xlsx
  5. 190221-TS-21 5 priedas.xlsx
  6. 190221-TS-21 6 priedas.xlsx

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-02-27 19:21
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“