Lėvens tvenkinio (Kupiškio marių) sala - Uošvės liežuvis

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Viešieji darbai                  
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

2017 m. biudžetas

 

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 24 d. Nr. TS-41

Kupiškis

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžetą – 15 917 402 eurus prognozuojamų pajamų, 16 763 698 eurus asignavimų, iš jų išlaidoms – 15 369 488 eurus (darbo užmokesčiui – 7 060 275 eurus) ir turtui įsigyti – 1 394 210 eurų (1 – 5 priedai).

 2. Patvirtinti 430 430 eurų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į Savivaldybės biudžetą pagal asignavimų valdytojus (6 priedas).

 3. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto nepanaudotų lėšų paskirstymą (7 priedas).

 4. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

 4.1. išanalizuoti įsiskolinimo (mokėtinų sumų) priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti bei, sudarant ir tvirtinant 2017 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2016 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

 4.2. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausiai dengti įsiskolinimus (mokėtinas sumas);

4.3. užtikrinti, kad 2018 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2017 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti);

 4.4. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams atlikti, prekėms ir paslaugoms pirkti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis;

 4.5. per 10 darbo dienų po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo pateikti Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui patvirtintas savo ir pavaldžių įstaigų programų sąmatas su visais priedais.

 5. Nustatyti, kad biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų, prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis.

 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                       Dainius Bardauskas

 

 

  1. 70224-TS-41 1 priedas.xlsx
  2. 170224-TS-41 2 priedas.xlsx
  3. 170224-TS-41 3 priedas.xlsx
  4. 170224-TS-41 4 priedas.xlsx
  5. 170224-TS-41 5 priedas.xlsx
  6. 170224-TS-41 6 priedas.xlsx
  7. 170224-TS-41 7 priedas.xlsx

 


    Sprendimas teisės aktų registreInformaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-03-08 16:15
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“